Seidenglanz Marek, Ing.

výzkumný pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 753 180
+ 420 583 382 203
Šumperk

Publikace autora

1 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
2 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
3 Významní škůdci luskovin
4 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
5 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
6 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
7 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
8 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
9 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
16 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
17 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
18 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
19 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
20 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
21 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
22 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
23 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
24 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
25 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
26 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
27 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
28 Škůdci technického konopí
29 Škůdci řepky na jaře (2. část)
30 Škůdci řepky na jaře (1. část)
31 Škůdci ozimé řepky v jarním období
32 Škůdci olejného lnu
33 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
34 Škůdci luskovin
35 Škůdci luskovin
36 Škůdci lnu
37 Škůdci kmínu
38 Škůdci kmínu
39 Škůdci kmínu
40 Škůdci hrachu
41 Škůdci bobu
42 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
43 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
44 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
45 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
46 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
47 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
48 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
49 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
50 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
51 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
52 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
53 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
54 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
55 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
56 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
57 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
58 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
59 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
60 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
61 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
62 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
63 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
64 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
65 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
66 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
67 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
68 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
69 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
70 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
71 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
72 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
73 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
74 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
75 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
76 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
77 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
78 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
79 Metodika pěstování kmínu kořenného
80 Metodika pěstování bělokvětého bobu
81 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
82 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
83 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
84 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
85 Luskoviny pěstování a užití
86 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
87 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
88 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
89 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
90 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
91 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
92 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
93 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
94 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
95 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
96 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
97 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
98 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
99 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
100 Důležití škůdci kmínu
101 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
102 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
103 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
104 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
105 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
106 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
107 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
108 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
109 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
110 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
111 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
112 Alternativní plodiny
113 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé