Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vědecký pracovník

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin a informatiky
+420 725 753 180
+ 420 583 382 203
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
3 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
4 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
5 Významní škůdci luskovin
6 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
7 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
8 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
9 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
10 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
11 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
12 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
19 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
20 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
21 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
22 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
23 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
24 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
25 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
26 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
27 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
28 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
29 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
30 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
31 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
32 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
33 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
34 Škůdci technického konopí
35 Škůdci řepky na jaře (2. část)
36 Škůdci řepky na jaře (1. část)
37 Škůdci ozimé řepky v jarním období
38 Škůdci olejného lnu
39 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
40 Škůdci luskovin
41 Škůdci luskovin
42 Škůdci lnu
43 Škůdci kmínu
44 Škůdci kmínu
45 Škůdci kmínu
46 Škůdci hrachu
47 Škůdci bobu
48 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
49 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
50 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
51 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
52 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
53 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
54 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
55 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
56 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
57 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
58 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
59 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
60 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
61 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
63 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
64 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
65 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
66 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
67 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
68 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
69 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
70 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
71 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
72 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
73 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
74 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
75 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
76 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
77 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
78 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
79 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
80 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
81 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
82 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
83 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
84 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
85 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
86 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
87 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
88 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
89 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
90 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
91 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
92 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
93 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
94 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
95 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
96 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
97 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
98 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
99 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
100 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
101 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
102 Metodika pěstování kmínu kořenného
103 Metodika pěstování bělokvětého bobu
104 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
105 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
106 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
107 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
108 Luskoviny pěstování a užití
109 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
110 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
111 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
112 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
113 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
114 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
115 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
116 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
117 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
118 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
119 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
120 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
121 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
122 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
123 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
124 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
125 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
126 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
127 Důležití škůdci kmínu
128 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
129 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
130 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
131 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
132 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
133 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
134 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
135 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
136 Choroby a škůdci luskovin
137 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
138 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
139 Biologická ochrana hrachu
140 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
141 Alternativní plodiny
142 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé