Publikace

2013

Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Bernardová Milena; Havel Jiří; Hrudová Eva; Kolařík Pavel; Plachká Eva; Rotrekl Jiří; Tóth Pavel

Předkládaná mapa s odborným obsahem vychází z výsledků získaných při řešení projektu podporovaného NAZV MZe ČR č. QJ1230077. Shrnuje a interpretuje výsledky testování citlivosti populací blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin laboratorní metodou Adult vial test (lahvičkový test, metoda podle IRAC č.011 verze 3). Při testech byla porovnávána citlivost 82 populací odebraných na různých lokalitách (71 populací z ČR, 11 populací z jihozápadního Slovenska) v roce 2012. Účinná látka cypermethrin je součástí např. těchto do řepky ozimé registrovaných přípravků: Cyperkill 25 EC (250 g ú.l./l), Rafan (250 g ú.l./l), Nurelle D (250 g ú.l./l; zde v kombinaci s chlorpyrifos-ethylem). Na blýskáčky v řepce je cypermethrin registrován v dávce 25 g ú.l./ha. Tato dávka v testech sloužila jako základní testovaná dávka (= 100% dávka). Od této dávky se odvíjelo sestavení celého testovaného spektra: 0% (kontrola), 4% (1 g ú.l./ha), 20% (5 g ú.l./ha), 100% (25 g ú.l./ha), 500% (125 g ú.l./ha). Pyretroid cypermethrin se řadí do skupiny esterických pyretroidů. Tato skupina insekticidů je rezistencí blýskáčků ohrožena nejvíce. Existují doklady o křížové rezistenci blýskáčků k účinným látkám patřícím do této skupiny insekticidů. Mapa je zpracována tak, aby mohla přímo sloužit zemědělským odborníkům: Státním úřadům (SRS), agronomům, zemědělským výzkumníkům, zemědělským poradcům, studentům zemědělských škol a učitelům na těchto školách. Veškerá data v doprovodném (interpretačním) dokumentu i ve vlastních mapách s odborným obsahem (v pevné i elektronické formě) jsou volně přístupná.

výsledky (výzkumu a vývoje)
specializovaná mapa s odborným obsahem
2013

Resolving browning during the establishment of explant cultures in Vicia faba L. for genetic transformation

Klenotičová Helena, RNDr., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Optimisation of two in vitro regeneration systems for low-tannine cultivars of faba bean based on culturing of shoot apices and cotyledonary nodes were provided by usage of various antioxidants - ascorbic acid, citric acid, glutathione and activated charcoal. In subsequent testing, the combined effects of antioxidants with transformation co-cultivation compounds acetosyringone and L-cysteine was studied. The application of antioxidants lead to decreased caullogenesis, citric acids treatments (50 mg.l-1) dramatically decreased necrotic response of explants. However, citric acid, used together with ascorbic acid completely inhibited shoot growth in shoot apex cultures. Glutathion evoked hyperhydricity of explants. Activated charcoal induced rooting on media which are commonly used for shoot proliferation. Combination of acetosyringone with antioxidants did not negatively influenced shoot proliferation, except of variant with ascorbic acid. Citric acid worked as the best and universal antioxidant in faba bean in vitro cultures utilizable and its use is recommended for faba bean genetic transformation experiments.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2013

Variability for resistance to Fusarium solani culture filtrate and fusaric acid among somaclones in pea

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

P. Šarhanová, A. Lebeda

Pea somaclones of cultivars Adept, Komet and Bohatýr were obtained after selection in vitro with Fusarium solani filtrate and fusaric acid (FA). R2 regenerants were analyzed by RAPD and IRAP markers. Some markers were useful for clear discrimination between selected and non-selected variants of all studied cultivars.Flow cytometry analysis proved the same genome size of selected and non-selected pea lines. Therefore in vitro selection by pathogen derived agents could be the efficient method for obtaining pea somaclones with incrreased resistance to F. solani.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Šlechtění hrachu na rezistenci ke komplexu viróz a antraknóz

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ondráčková Eliška, Mgr.

V letech 20010–2012 byly některé pěstitelské oblasti hrachu napadány komplexem viróz a antraknóz. Výnos hrachu a stupeň napadení antraknózou byli v korelaci se stupněm napadení virózami. Silný přirozený infekční tlak viróz umožnil vybrat zdroje vysoké odolnosti proti oběma chorobám současně a realizovat selekci odolných rostlin k získání perspektivních linií pro šlechtitelské využití.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Metodika ochrany konopí setého (Cannabis sativa L.) proti nežádoucímu zaplevelení

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Porosty konopí setého jsou obecně považovány za společenstvo s výraznou konkurenční schopností vůči většině plevelných druhů rostlin. Především v případě prvotních fází růstu a vývoje rostlin konopí mohou být rostliny konopí potlačovány rychle vzcházejícími a rostoucími plevelnými druhy rostlin. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany konopí setého byly založeny polní pokusy se třemi odrůdami konopí setého a byl použit preemergentně aplikovaný herbicid a dále postemegentně aplikovaný herbicid proti jednoděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale také selektivita vůči rostlinám konopí setého. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele při zachování požadované selektivity vůči rostlinám konopí.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Porosty konopí setého jsou obecně považovány za společenstvo s výraznou konkurenční schopností vůči většině plevelných druhů rostlin. Především v případě prvotních fází růstu a vývoje rostlin konopí mohou být rostliny konopí potlačovány rychle vzcházejícími a rostoucími plevelnými druhy rostlin. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany konopí setého byly založeny polní pokusy se třemi odrůdami konopí setého a byl použit preemergentně aplikovaný herbicid a dále postemegentně aplikovaný herbicid proti jednoděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale také selektivita vůči rostlinám konopí setého. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele při zachování požadované selektivity vůči rostlinám konopí.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Technické řešení se týká umožnění výroby biologického přípravku (pomocného rostlinného přípravku – půdního biofertilizátoru) obsahujícího směs propagul (konidií a chlamydospor) mykoparazitické houby Clonostachys rosea nebo Clonostachys catenulata a mykorhizní houby. Inkorporace těchto hub do půdy zamezuje rozvoji půdních patogenních hub a má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému rostlin a na tvorbu kořenových hlízek (především u čeledi Fabaceae). Jako plnidlo se použije anorganický inertní nosič, který zamezí nežádoucí mikrobiální kontaminaci.

výsledky (výzkumu a vývoje)
užitný vzor
2011

Content of polyunsaturated fatty acids in linseed genotypes (Linum usitatissimum L.) and covering of recommended nutritional amounts by consumption of linseed

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Nožková, Janka; Fatrcová-Šramková, Katarína

Primary function of fatty acids (FA) is creation of prostaglandins, which regulate body functions, like heart frequency, blood pressure, blood coagulation, fertility, conception. Prostaglandins also play important role in immunity, they regulate inflammation and stimulate body to infection fight 1,2. The FAO and WHO recommend proportion of omega-6:omega-3 FA between 5:1 and 10:1. They propose more food consumption with high content of essential FA3.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Krulikovská, Tereza; Hampel, David

Před 20 lety digitalizovaná technologie snímání odstartovala technické řešení charakterizace a třídění rostlin v kolekcích polních plodin. Digitální obrazová analýza (DOA) je analytická metoda aplikovaná pro determinaci původu kultivarů, detekci kontaminovaných vzorků a k testování odlišnosti uznávaných nových odrůd a kultivarů pro registraci šlechtitelského materiálu a šlechtitelských práv. Snímání obrazů semen, jejich digitalizace, segmentace a vyhodnocení specielním softwarem otevírá možnost rychlého třídění genotypů založené na měření velikosti, tvaru a barevných charakteristik objektů. V této studii DOA byla použita pro měření obrazových chrakteristik malých semen lnu a větších semen hrachu, modelových semen s následnou klasifikací na klastry. Velikost a tvar semen byla vyhodnocena ze snímků pořízených na plošném deskovém skeneru. Barevná odchylka ve vzorku vypočtená dle souřadnic CIE-lab barevného prostoru L,a,b byla použita pro určení barevné kategorie vzorku semen, jejichž snímek byl pořízen makro optickým systémem . Některá data získaná z obrazové analýzy korelovala s daty obsahu tuku v semenech lnu.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Výskyt fomové hniloby (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa) na severní Moravě (Šumpersko, Opavsko) v posledních letech

Poslušná Jana, Ing.

E. Plachká

V průběhu let 2006 až 2011 byl ve vybraných regionech ČR prováděn monitoring výskytu významných chorob ozimé řepky zejména fomové hniloby brukvovitých (původce Phoma lingam – anamorpha; Leptosphaeria maculans, L. biglobosa – teleomorpha). V příspěvku jsou shrnuty údaje za posledních 5 let průzkumu, které vypovídají o míře infekce řepkových porostů patogenem L.maculans/L. biglobosa na Šumpersku a Opavsku. Výskyt této choroby v jednotlivých letech silně závisel na zdroji infekce a průběhu povětrnostních podmínek. Míra škodlivosti choroby se pohybovala ve sledovaných letech na nízké až střední úrovni, přesto i nadále hlavní roli hraje správně načasovaná fungicidní ochrana porostů, která zabrání vyšším ztrátám na výnosu. Druhové zastoupení patogena je na obou lokalitách zastoupeno rovnoměrně, PCR analýza odebraných posklizňových vzorků napadených stonků prokázána přítomnost Leptosphaeria maculans tak i L. biglobosa.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Využití luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

Huňady Igor, Ing., Hochman Miroslav, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

O luskovino-obilní směsky (LOS) narůstá v ekologickém zemědělství (EZ) zájem nejen pro jejich pozitivní vliv na půdu, schopnost zvyšovat a stabilizovat výnosy, omezovat růst plevelů, zlepšovat zdravotní stav plodin a sniţovat výskyt některých škodlivých organismů. Pěstování LOS jako hlavní plodiny se jeví jako jedno z perspektivních řešení směřujících ke zvýšení soběstačnosti ekologických farem s ohledem na zásobení kvalitním domácím jadrným krmivem s vysokým obsahem proteinů. Tak mohou ekofarmy sníţit svou závislost na importu biokrmiv ze zahraničí, coţ můţe přispět ke zlepšení jejich ekonomické situace. V rámci výzkumného projektu byly proto v letech 2008 - 2010 zakládány maloparcelkové pokusy s hrachem a obilovinami (pšenice, ječmen) za účelem vyzkoušení nových potenciálně vhodných odrůd a jejich kombinací pro pěstování v LOS a stanovení optimálního poměru komponent směsky. Tyto informace jsou nezbytné pro reintrodukci LOS do osevních sledů EZ.

luskovinoobilní směsky, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

J. Havel; E. Hrudová

Podrobný monitoring letové aktivity stonkových krytonosců (C. pallidactylus; C. napi) přispívá ke zpřesnění načasování insekticidních aplikací na tyto škůdce. Zjišťování celkového množství samiček ve sběrech umožňuje určit nebezpečnost náletu, sledování postupného zvyšování podílu zralých samiček umožňuje zpřesnit termín aplikace. Vliv termínu aplikace na účinnost insekticidů na stonkové krytonosce byl vyhodnocen v polních pokusech založených v roce 2010 na lokalitách Šumperk, Troubsko a Opava.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Gabriela Růžičková, Blanka Kocourková

Today, the world witnesses a global resurgence of interests in plant-based drugs and cosmetics. The revival of traditional health care systems, which is mainly plant-based, has several ramifications including the challenging tasks of meeting the health care needs of the ever increasing human population. Since the majority of raw material for preparing herbal medicine is exploited from the wild and also the traditional practices of medicinal plants harvesting does not remain sustainable due to commercial interests, the loss of medicinal plants is unprecedented. People across the world use medicinal plants in several health care practices, and the loss of this valuable resource has direct bearings on these traditional health care systems. This book deals with multidisciplinary approach and contains information on different aspects of medicinal plants, which can be used as guiding tools. (Imprint: Nova Biomedical).

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2011

Šlechtitelská linie 05 L04 00353

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing.

Šlechtitelský polotovar bělokvětého bobu ´Merpa (WH) x 29H´se zvýšenou odolností k antraknóze (Ascochyta fabae Speg.) a sníženým obsahem antinutričních látek

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Škůdci olejného lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Len má tři významné škůdce. Vzcházející porost mohou značně poškodit dřepčík lnový (Longitarsus parvulus) a dřepčík pryšcový (Aphtona euphorbiae). Od fáze rychlého růstu až do odkvětu je nebezpečným škůdcem třásněnka lnová (Thrips linarius). V článku jsou porovnávány různé způsoby ochrany porostů proti výše vyjmenovaným škůdcům.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Kmín má dva významné škůdce. Tím nejnebezpečnějším je roztoč vlnovník (hálčivec) kmínový (Aceria carvi), protože proti němu neexistuje žádný zcela spolehlivý způsob ochrany. Druhým významným škůdcem je plochuška kmínová (Depressaria daucella). Tento motýl je znám spíše pod nesprávným názvem makadlovka. Na rozdíl od vlnovníka kmínového spolehlivý způsob ochrany proti housenkám tohoto motýla existuje. V článku jsou porovnávány různé způsoby ochrany proti oběma významným škůdcům.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Sklizeň olejného lnu sklízecí mlatičkou

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Souček, Jiří; Blažej, D.

Pěstování lnu, včetně olejných odrůd, má v ČR tradici. Od kvality sklizeného produktu se odvíjí jeho cena, proto je v zájmu rentability nutné věnovat sklizni olejného lnu patřičnou péči. Kvalitu sklizeného semene a množství ztrát lze ovlivnit agrotechnickými zásahy a také nasazením a správným seřízením vhodné mechanizace při sklizni. Text článku obsahuje energetické a exploatační ukazatele sklizně olejného lnu pomocí sklízecích mlátiček značek CLAAS a JOHN DEERE.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

J. Rotrekl; J. Havel; E. Hrudová; P. Kolařík,; M. Bernardová; T. Spitzer; P. Tóth; E. Zavadská; K. Makovská

V České republice došlo k významným negativním posunům v citlivosti blýskáčků k esterickým pyretroidům. Z výsledků laboratorních testů (lahvičkový test; IRAC met. 11) však vyplývá, že situace se významně liší mezi jednotlivými regiony. Regiony jihočeský, jihomoravský a Českomoravská vrchovina jsou na tom v tomto smyslu výrazně lépe než regiony tvořené podhůřím Jeseníků a Orlických hor, podhůřím Krkonoš a Jizerských hor a oblastí tvořenou okolím města Opavy a táhnoucí se podél polských hranic směrem k městu Javorník. Mezi jednotlivými sběry dospělců pořízenými v letech 2008 až 2010 z různých lokalit byly zaznamenány v některých případech i více jak 100-násobné rozdíly v hodnotách LD50 resp. v hodnotách IR (indexů rezistence) pro testovaný pyretroid.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Possibilities of legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder in organic farming

Huňady Igor, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

LØES, A-K.; LAČŇÁK, V.

Intercropping of grain legumes and cereals is of special interest in organic farming to increase and stabilise yield levels, reduce weed pressure and sustain plant health. On animal husbandry farms, pea-cereal mixtures may be an interesting crop for green fodder as well as for concentrates. Increasing the self-sufficiency of fodder is in line with the principles of organic agriculture, and reduces the risks related to import of soyprotein, that it may be polluted with GM soya. In 2009 on five certified organic farms, controlled field trials (FT) were conducted with field pea, spring barley and spring wheat in monocultures and mixtures (pea : cereal ratio 60:40). Hay yields were recorded at pea growth phases BBCH 79 and 83. In 2008 and 2009, plot trials (PT) with intercropped peas and spring cereals (wheat, barley) were conducted. Varieties and pea-cereal combinations were screened to evaluate the suitability of the varieties for intercropping, and the best pea to cereal ratio in the seed mixture. Results show that intercropping peas and spring cereals may produce high yields of green fodder.

luskovinoobilní směsky, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2011

Polyunsaturated fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) genotypes with high and low content of alfa-linolenic acid

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Nožková, Janka; Fatrcová-Šramková, Katarína

At the present flax seeds are known as functional food. Whole linseed contains 41 % of fat of which 70 % belong to polyunsaturated fatty acids (PUFA) and more than half of fatty acids (FA) belong to alfa-linolenic acid (ALA - C18, n-3 FA) – 50 – 62 % of flax oil or 22 % of whole seed2-5 . The second important essential FA is linoleic acid (LA - C18, n-6 FA). It represents 17 % of all FA6 . The aim of our work was to characterize linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes divided to groups with high and low content of (ALA). There were analyzed 33 genotypes of linseed, thereof 21 breeding lines and 12 varieties. Proportional representation of FA was realized by the norm ČSN EN ISO 5508. The oil content was analyzed according to internal methodology of Agritec Ltd., which was based on the norm ČSN EN ISO 659.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky