Publikace

2014

Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele

Poslušná Jana, Ing.

Plachká Eva; Kazda Jan; Ryšánek Pavel; Mazáková Jana

Jsou popsány dvě strategie infekce ozimé řepky hlízenkou - infekce askosporami přes květní plátky a přímá infekce báze rostliny myceliem ze sklerocií a důsledky obou těchto možností pro pěstitele. Dále je uveden přehled možností ochrany řepky proti tomuto patogenu.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed.

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Aleksandar Mikić; Gregory Kenicer; Margarita Vishnyakova; Nune Sarukhanyan; Janna A. Akopian; Armen Vanyan; Ivan Gabrielyan; Ekaterina Sherbakova; Lana Zorić; Jovanka Atlagić; Tijana Zeremski-Škorić; Branko Ćupina; Đorđe Krstić

Main conclusion Vavilovia formosa (Stev.) Fed. is a scientifically valuable common ancestor of the plant tribe Fabeae and also important in breeding and agronomy studies of the cultivated Fabeae, but it is close to extinction. A concerted academic and geovernmental effort is needed to save it. Since 2007, an informal international group of researchers on legumes has been working to increase awareness of Vavilovia formosa (Stev.) Fed., a relict and endangered wild-land relative to crop plant species. A majority of the modern botanical classifications place it within the tribe Fabeae, together with the genera vetchling (Lathyrus L.), lentil (Lens Mill.), pea (Pisum L.) and vetch (Vicia L.). V. formosa is encountered at altitudes from 1,500 m up to 3,500 m in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Lebanon, Russia, Syria and Turkey. This species may be of extraordinary importance for broadening current scientific knowledge on legume evolution and taxonomy because of its proximity to the hypothetical common ancestor of the tribe Fabeae, as well as for breeding and agronomy of the cultivated Fabeae species due to its perenniality and stress resistance. All this may be feasible only if a concerted and long-term conservation strategy is established and carried out by both academic and geovernmental authorities. The existing populations of V. formosa are in serious danger of extinction. The main threats are domestic and wild animal grazing, foraging, and early frosts in late summer. A long-term strategy to save V. formosa from extinction and to sustain its use in both basic and applied research comprises much improved in situ preservation, greater efforts for an ex situ conservation, and novel approaches of in vitro propagation.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Aplikace inokulátů Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum v polních testech

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká; Ivana Macháčková

Metodika popisuje postup plošné inokulace patogeny Leptosphaeria maculans, L. biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum v polních testech rezistence genotypů řepky olejky a v ověřování vlastností přípravků a pomocných látek na ochranu rostlin. Jedná se o plošnou inokulaci půdy sklerocii patogenu S. sclerotiorum a foliární aplikaci řepky sporami patogenů L. maculans, L. biglobosa.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2014

Příprava inokulátů Leptosphaeria spp. a Sclerotinia sclerotiorum pro plošné polní inokulace řepky olejky (Brassica napus)

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká; Ivana Macháčková

Metodika popisuje přípravu inokulátu s konidiosporami patogenů Leptosphaeria maculans, L. biglobosa pro plošnou foliární inokulaci řepky olejky, eventuálně dalších brukvovitých plodin a inokulátu Sclerotinia sclerotiorum pro plošnou inokulaci půdy sklerocii patogenu při setí. Aplikace inokulátů z uvedených patogenů zvýšila napadení řepky olejky i za jinak nepříznivých podmínek pro jejich rozvoj a to při napadení patogeny L. maculans, L. biglobosa (původci fomového černání stonků řepky) až o 7,8 % a při napadení S. sclerotiorum (původce bílé hniloby řepky) až o 10 % vůči neošetřené kontrole dle hodnocení podle metodiky EPPO PP1/78 (3). V případě hodnocení napadení dle metodiky ÚKZÚZ (2008) činil rozdíl napadení variant inokulovaných uvedenými patogeny a neošetřenou kontrolou až 1 stupeň.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých/fomového černání stonku řepky v řepce olejce ozimé

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Metodika popisuje metodu signalizace výskytu fomové hniloby brukvovitých. Metoda byla založena na hodnocení skutečného náletu askospor patogenů Leptosphaeria maculans, L. biglobosa ve vzduchu. Askospory byly zachytávány lapačem spor (systém Burkard) na Melinex pásku. Mikroskopicky byl hodnocen denní let askospor. Na základě počtu askospor bylo možné stanovit riziko výskytu choroby a doporučit ošetření.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Rostliny čeledi Fabaceae LINDL. (bobovité) České republiky

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Pelikán Jan; Hutyrová Helena; Knotová Daniela; Raab Simona; Nedělník Jan; Vymyslický Tomáš; Minjariková Pavlína

V knize jsou představeny jednotlivé druhy čeledi Fabaceae, s nimiž je možné se setkat na území České republiky ve volné přírodě, na polích, zahradách, nebo v parcích. Každý druh je stručně popsán z hlediska jeho výskytu, dále z hlediska morfologického a případně také pěstitelského. U druhů hospodářsky významných jsou uvedeny některé výnosové a kvalitativní charakteristiky a možnosti jejich využití. Dále jsou uvedeny stavy kolekcí jednotlivých rodů, uložených v české genové bance ve formě semen. U hospodářsky významných druhů jsou uvedeny počty odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky a dále počty odrůd registrovaných ve společném katalogu EU a v katalogu OECD. Na doplnění jsou uvedeny některé druhy u nás se nevyskytující, ale s nimiž, případně s produkty z nich vyrobenými nebo plody se můžeme setkat na našem trhu. Většina druhů je dokumentována fotografií rostliny, květů, plodů či detaily plodenství.

výsledky (výzkumu a vývoje)
odborná kniha
2012

Postup při kontrole výskytu bakterií rodu Staphylococcus a jejich rezistentních kmenů u masného skotu a malých přežvýkavců

Vyletělová Marcela, Manga Ivan

Metoda je založena na kontrole a zavedení postupů průběžné kontroly šíření rezistentních kmenů v prostředí prvovýroby masa, eliminaci jejich výskytu a možného přenosu mezi zvířaty, včetně přenosu mezi masnými a dojnými zvířaty, a přenosu mezi zvířetem a člověkem. Metoda je praktickou pomůcku pro rychlou eliminaci infekcí způsobených bakteriemi rodu Staphyloccoccus a praktickou pomůckou pro odhad možného přenosu a šíření v prvovýrobě potravinových zvířat.

výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Honzík Roman; Muňoz Jaime; Váňa Vojtěch

Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělců, zemědělských poradců, provozovatelů bioplynových stanic a všem zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o pěstování a využití pro výrobu bioplynu konopí setého – Cannabis sativa L. Doposud nebyla zpracována komplexní metodika popisující možnosti pěstování a využití této plodiny k produkci bioplynu. V úvodu metodiky je popsána základní botanická charakteristika rostliny a jsou specifikovány půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště. Dále metodika popisuje technologické postupy pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, sklizeň za účelem konzervace silážováním a následné produkce bioplynu. Na závěr poskytuje přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti metanu včetně podrobného ekonomického hodnocení.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Optimalizovaná metodika molekulární detekce významných patogenů řepky ozimé Verticillium spp. a Leptosphaeria maculans

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Metoda využití molekulárních markerů pro diagnostiku houbových chorob řepky byla optimalizována na izolátech hub Verticillium dahliae, Verticillium longisporum a Leptosphaeria maculans. Byly nalezeny markery umožňující spolehlivou identifikaci a odlišení těchto patogenů.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2012

Olejný len

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V pěstitelských systémech zvyšuje len olejný biodiverzitu zemědělské výroby a nezatěžuje další rostlinnou produkci. Jedním z požadavků pro řádně založené porosty je kvalitní a zdravé osivo, kterému předchází úspěšná semenářská produkce. Z8kladem efektivní produkce je dodržení základních pěstitelských parametrů a potřeb olejného lnu.d.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2012

Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky vůči houbovým patogenům testovaných v mezistaničních zkouškách výkonu v letech 2010–2012

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Od roku 2000 probíhá v ČR testování nových genotypů ozimé řepky v mezistaničních předzkouškách výkonu na vybraných stanovištích. Byly posuzovány zejména hospodářské vlastnosti včetně vyhodnocení výnosu a odolnosti vůči významným houbovým patogenům, které představuje Leptosphaeria maculas / L. biglobosa (původce fomové hniloby brukvovitých) a Sclerotinia sclerotiorum (původce bílé hniloby řepky). Nové genotypy ozimé řepky pocházely ze šlechtitelských stanic v Opavě, Chlumci nad Cidlinou a ve Slapech a byly testovány na vybraných lokalitách v Šumperku, Chlumci nad Cidlinou a v Kujavách. V letech 2010 až 2012 bylo každoročně testováno na 50 nových materiálů. Získané výsledky potvrdily šlechtění odolnějších materiálů vůči sledovaným houbovým patogenům při dosažení stabilního výnosu. Původ genotypů průkazně neovlivnil získané výsledky jejich odolnosti, přesto nejvyšší průměrné hodnoty odolnosti vůči vybraným patogenům před sklizní byly pozorovány u genotypů ze šlechtitelské stanice Opava a Chlumec nad Cidlinou.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Nové směry ve šlechtění olejného lnu

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Příspěvek reaguje na změny hospodářského typu u lnu setého Linum usitatissimum L. pěstovaného v České republice. Pěstování a šlechtění přadného lnu bylo v České republice prakticky ukončeno a veškerá pozornost se v současnosti zaměřuje na šlechtění a pěstování olejného lnu. Pro zvýšení užitkovosti olejného lnu jsou v příspěvku prezentovány a diskutovány různé směry šlechtění s cílem diferenciace konečného produktu pro vybranou cílovou skupinu uživatelů.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Molecular Analysis of Temporal Genetic Structuring in Pea (Pisum sativum L.) Cultivars Bred in the Czech Republic and in Former Czechoslovakia Since the Mid-20th Century

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Cieslarová J.

Changes in genetic diversity of peas bred in the Czech Republic and in former Czechoslovakia since the mid-20(th) century were analysed using 38 molecular marker loci, including retrotransposons and microsatellites, differentiating a total of 84 alleles. Both marker types were comparably effective in revealing the genetic diversity, with a high correlation (r = 0.81), although the pairwise genetic distances of each marker type differed. In total, 175 accessions, selected from the Czech pea gene bank collection and representing the pea cultivars collected or bred in the country, were divided into three groups according to their date of sampling or variety registration. The first group contained 70 old cultivars and landraces collected prior to 1961. The second group contained 46 cultivars released from 1961 to 1980. The third group contained 59 cultivars released between 1981 and 2004. In spite of the decline in several diversity measures, differences in allele frequencies and even allele loss in three microsatellite loci were recorded over the 70-year period, while these differences between the groups were not statistically significant. In addition, genetic heterogeneity was detected in 29 accessions (15%). This indicates that although no genetic erosion could be observed since then, it is important to monitor the genetic diversity, furthermore it highlights the vital role of germplasm collections for the crop diversity conservation.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Influence of weather conditions on the airraid of Leptosphaeria maculans/L. biglobosa ascospores and the incidence of Phoma stem cancer at monitored sites in the Czech Republic

Poslušná Jana, Ing.

Plachká Eva; Ryšánek Pavel; Spitzer Tomáš; Krédl Zdeněk

Since 2008 the airraid of Leptosphaeria maculans/L. biglobosa ascospores is pursued within forecasting of the occurrence of the Phoma stem canker in the Czech Republic on five selected localities. Pathogen ascospores are captured by the spore traps in every period from sowing oilseed rape till mid-November. Ascospores airraid was compared with the course of weather conditions on individual sites. The Phoma stem canker incidence is strongly influenced by weather conditions and source of infection. Although is not in recent years strong incidence of disease in winter oilseed rape growths, the prognosis of the risk of infection is very important. Ascospores airraid was recorded at monitored sites in varying degrees, while depending on the weather factors and the influence of locality. In areas with an increased incidence of Phoma stem canker (Šumperk and Opava regions) mutual correlations were observed between selected weather factors and amount of released ascospores or disease incidence in the crop growth before harvest.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Identification and multi-environment validation of resistance to Ascochyta fabae in faba bean (Vicia faba)

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

D. Rubialesa; C.M. Avilab; J.C. Sillerob; L. Naritsd; O. Sasse; F. Flores

Ascochyta blight incited by Ascochyta fabae is a widespread disease severely damaging faba bean (Vicia faba) production. Insufficient resistance is available in faba bean cultivars. In an attempt to identify new sources of resistance a germplasm collection of 484 V. faba accessions was screened for resistance to A. fabae under field conditions; stability of resistance of the 19 most resistant accessions was tested in a multi-location experiment in Czech Republic, Estonia, Germany and Spain over two field seasons. Although complete resistance was not found, six accessions showed interesting levels of incomplete resistance. Genotype x environment (G x E) interaction accounted for 42% of the sum of squares of the multi-environment evaluation, revealing instability of the phenotypic expression across environments. Accessions L-831818, V-26 and V-958 stand out for their consistent resistance, being the most resistant and stable across environments. Accessions V-255, V-1020, V-1085 and V-1117 displayed good resistance, but lower stability, with V-1020, V-1085 and V-1117 being more suitable for Cordoba (Mediterranean mega-environment), and V-255 more suitable for Hohenlieth, Jogeva and Sumperk (Continental mega-environment). (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

bob; vikev
článek v odborném periodiku
2012

Hrách setý (Pisum sativum L.), Hrách setý – rolní – peluška (Pisum sativum var. arvense L.), bob obecný (Vicia faba L.), lupina bílá (lupinus albus L.), lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius L.) a lupina žlutá (Lupinus luteus L.)

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Kapitola 3.1 obsahuje informace o nárocích těchto plodin na přírodní podmínky, půdu, živiny, předplodiny, výsev a ošetřování porostů v průběhu vegetace; dále informace o přehlídkách porostů, sklizni a úpravě osiva, požadavcích na kvalitu osiva a o chorobách a škůdcích porostů i osiva. Text je doplněn přehlednými tabulkami, které shrnují zákonem požadované kvalitativní parametry osivářských porostů a osiv při uznávacím řízení.

kapitola v odborné knize
2012

Green Pea Variety Twinset

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová I., Trojan R.

The crossing was carried out in 2002. The selection of individual plants was repeated every year from the F2 generation. Yield tests were performed since the F4 generation, the 2 10 m2 yield trials. Breeding line SM 441/02 was included in yield trials in the green maturity (technological maturity) and was sown (sowing density: 1,1 mil of germinating seeds per hectare) with standard varieties. The homogenization process usually takes 3 - 4 years, morphologically different and less efficient lines were excluded during the process. When needed, the reselections from yield trials were carried out. Selections of resistant plants (from F2 generation) to the powdery mildew (Erysiphe pisi) were traditionally done in the field or greenhouse after artificial inoculation with Erysiphe pisi. Selections aimed at obtaining field resistance to foot-rot complex diseases (the most important diseases) in peas were carried out practically since F3 generation using tests in infected soil. The breeding lines were tested since F4 - F6 generation, the repeated tests for resistance to fusarium race 1 and race 2 were done in a the laboratory conditions. The analyses of starch, amylose and resistant starch content were carried out in all lines selected in yield trials. Chlorophyll and carotenoids (lutein and β-carotene) were observed.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Genetic diversity in European Pisum germplasm collections

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

R. Jing; M. A. Ambrose; M. R. Knox; Á. Ramos; C. Caminero; J. Burstin; G. Duc; L. J. M. van Soest; W. K. Święcicki; M. G. Pereira; M. Vishnyakova; G. F. Davenport; A. J. Flavell; T. H. N. Ellis

The distinctness of, and overlap between, pea genotypes held in several Pisum germplasm collections has been used to determine their relatedness and to test previous ideas about the genetic diversity of Pisum. Our characterisation of genetic diversity among 4,538 Pisum accessions held in 7 European Genebanks has identified sources of novel genetic variation, and both reinforces and refines previous interpretations of the overall structure of genetic diversity in Pisum. Molecular marker analysis was based upon the presence/absence of polymorphism of retrotransposon insertions scored by a high-throughput microarray and SSAP approaches. We conclude that the diversity of Pisum constitutes a broad continuum, with graded differentiation into sub-populations which display various degrees of distinctness. The most distinct genetic groups correspond to the named taxa while the cultivars and landraces of Pisum sativum can be divided into two broad types, one of which is strongly enriched for modern cultivars. The addition of germplasm sets from six European Genebanks, chosen to represent high diversity, to a single collection previously studied with these markers resulted in modest additions to the overall diversity observed, suggesting that the great majority of the total genetic diversity collected for the Pisum genus has now been described. Two interesting sources of novel genetic variation have been identified. Finally, we have proposed reference sets of core accessions with a range of sample sizes to represent Pisum diversity for the future study and exploitation by researchers and breeders.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Developments in fibrous flax breeding and cultivation

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

The chapter is dealing with flax and linseed (Linum usitatissimum L.) methods of breeding. At the beginning of the chapter the survey of flax growing in Europe and in the world is presented followed by description of the work with flax and linseed genetic resources, International Flax Database, conventional and unconventional methods of breeding. The chapter is closed with the Internet link to the European catalogue with flax and linseed varieties.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2012

Determination of duplicates of accessions in a germplasm collection of flax/linseed by means of digital image analysis

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Pavelek Martin, Ing. CSc.

David Hampel

The use of digital image analysis (DIA) for characterization of varieties is much quicker and easier than conventional morphometric methods. This non-destructive, highly effective technique employs an inexpensive imaging system, which allows image acquisition, image processing and feature extraction. In this study digital image analysis was used for the detection of assumed duplicates in the germplasm of a flax/linseed collection, based on petal measurements. A group of 131 different flax/linseed varieties was used in tests for defining key features. The aim of the investigation was to determine if petal size could be used to distinguish compared accessions (doubles, triples, quadruples). The linear regression model used for feature assessment enabled successful identification of the dissimilarity or similarity among tested accessions. The position and distance of accessions in groups of clusters were obtained by hierarchical cluster analysis. Duplicates in the germplasm of the flax collection were confirmed by non-significant statistical differences between tested accessions. Based on the passport descriptor ACCENAME analysis it was revealed that out of 97 evaluated couples 81(83.5%) showed a significant difference in petal size, resulting in the conclusion that they are not real duplicates. Only 10 couples (10.3%) showed non-significant differences in petal size and shape could be considered as real duplicates. Six couples (6.2%) remained undetermined, as it was not possible to make a clear distinction using the above mentioned methods, due to the influence of year or other external factors. Image analysis followed by hierarchical cluster analysis was recommended as one of the methods useful for the characterization and rationalization of a germplasm collection. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky