Laboratoře slouží výzkumu, služeb ale mohou využít i zahrádkáři

Šumperský Agritec – to je nejen výzkum a šlechtění rostlin, ale také služby, určené odborné i laické veřejnosti. Požádat mohou jak o služby poradenské, tak například i odborné, včetně analýz ve vlastních laboratořích. S jejich činností má společnost dlouhodobě dobrou zkušenost. O představení jsme požádali vedoucího Oddělení biotechnologie, Mgr. Jiřího Horáčka, Ph.D.

Pod vaše oddělení mj. patří laboratoř chemie a laboratoř biochemie a molekulární biologie. Jak byste popsal jejich činnost?

„Naše chemická laboratoř se zabývá analýzou rostlinného materiálu a půdních vzorků. Zaměřujeme se zejména na kompoziční analýzu semen zemědělských plodin se specializací na olejniny a luskoviny. Nejčastěji stanovujeme olejnatost, obsahy mastných kyselin případně peroxidové číslo oleje. U luskovin je to pak obsah bílkovin, škrobu a jeho forem, obsah kyseliny fytové a inhibitorů trypsinu. Provádíme také stanovení mikroprvků a kontaminantů, například stanovení zinku nebo železa v listové hmotě nebo kadmia v semenech máku. V případě půdních vzorků běžně provádíme agrochemické zkoušky pro potřeby hnojení.

V biochemické laboratoři se zabýváme detekcí rostlinných patogenů imunochemickými metodami, dále například využitím proteinových markerů pro potřeby šlechtění. V rámci molekulární biologie pak řešíme využití DNA markerů pro potřeby šlechtění, odlišování odrůd hrachu, lnu a máku pomocí analýzy DNA. Dále se zabýváme detekcí vybraných rostlinných patogenů pomocí analýzy DNA a provádíme také detekce geneticky modifikovaných rostlin (GMO).“

Co z toho je hlavní činnost a která naopak doplňková?

„Základem naší práce je účast při řešení výzkumných projektů, ale většinu prováděných zkoušek a analýz jsme schopní nabídnout i komerčně. Mezi naše zákazníky patří šlechtitelé, pro které provádíme například detekce viróz na šlechtitelském materiálu, nebo různí pěstitelé či obchodníci, které zajímá například stanovení olejnatosti semen, stanovení dusíkatých látek v semenech či obsah kadmia v máku.“

Čím se laboratoře mohou pochlubit?

„Naším cílem je produkovat spolehlivé výsledky, a to i za cenu, že zvolené analytické metody mohou být pracnější a nákladnější. Pravidelně se účastníme mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (dále jen MPZ), které organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), a vždy patříme mezi laboratoře, které se svými výsledky pohybují velmi blízko mediánu výsledků. Například v letošních MPZ – „Analýza olejnatých semen“ jsme měli druhý nejlepší součet Z-skóre ze všech zúčastněných laboratoří. Jsme také pružní, a když přijde požadavek na službu, kterou neprovádíme, jsme ochotni ji zavést, pokud je to v našich technických možnostech. Největší pochvalou je samozřejmě spokojenost našich zákazníků.“

Běžným zahrádkářům jsou například laboratoře schopné nabídnout rozbor půdního vzorku z jejich zahrádky, včetně metodické pomoci s odběrem a poradenstvím. Pokud máte o službu zájem, kontaktujte pracovníky BIO laboratoře nebo přímo jejich vedoucího na tel. 583 382 134, 127.

laboratoř Agritec