Publikace

2014

Perspektiva výzkumu a využití přírodních vláken v EU

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Janíčková, Martina; Marek, Jan

Bioekonomika se stává jedním z rozhodujících nástrojů stabilizace a oživování ekonomiky podporovaných v rámci nastupujícího evropského rámcového programu “HORIZONT 2020“. Prosazují se nové multi-disciplinární přístupy propojující vice odvětví. Bioekonomika je založena na využití biotechnologií a surovin z obnovitelných zdrojů. Lýková vlákna jako obnovitelné zdroje přírodních vláken mají významnou úlohu v různých oblastech aplikace jako stavebnictví, textile, automotive a agrotextilie. Jedním z vývojových směrů pro využití biotechnologií je využití enzymatického zpracování lýkových vláken směřující k zefektivnění při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Oilseed crops in the Czech Republic and their health state in 2013

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

In the Czech Republic the following crops are grown as oilseeds: winter oilseed rape (Brassica napus), white mustard (Sinapis alba), sunflower (Helianthus annuus), poppy (Papaver somniferum), brown mustard (Brassica juncea), oilseed flax (Linum usitatissimum), and on a small area soybean (Glycine soja) and peanut pumpkins (Cucurbita oleifera). Areas of oilseeds increase every year particularly the proportion of winter oilseed rape. This year's rapeseed area reached 401.3 thousand hectares. Among the most important fungal diseases of oilseeds are Phoma stem canker (Phoma lingam) and white rot of oilseed rape (Sclerotinia sclerotiorum). Among the important pests of oilseeds are stem and pod weevils (Ceutorhynchus spp.), pollen beetle (Meligethes aeneus) and Brassica pod midge (Dasyneura brassicae). The second most important oil plant in the Czech Republic is sunflower with 24.6 thousand hectares grown in 2013. The most significant diseases and pests of sunflower include gray mold (Botrytis cinerea), sunflower white rot (Sclerotinia sclerotiorum) and aphids (Brachycaudus helichrysi and Aphis fabae). Poppy takes third place of the most commonly grown oilseeds with 18.36 thousand hectares grown in 2013. Downey mildew (Peronospora arborescens), leaf blight (Pleospora papaveracea and Dendryphion penicillatum) and occasionally gray mold (Botrytis cinerea) have been reported as problems. Mustard was cultivated in the Czech Republic at 16.94 thousand ha. Among the major diseases of white mustard include white rot (Sclerotinia sclerotiorum), Alternaria leaf spot of Brassica (Alternaria spp.) and gray mold of crucifers (Botrytis cinerea).

olejniny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Odrůda ozimého kmínu kořenného APRIM

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

V České republice první registrovaná odrůda kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby (kmín ozimý). Středně raná odrůda ozimého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná až odolná proti napadení hnědou skvrnitostí. Odrůda odolná k vyzimování. Vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé. Výnos semene vysoký. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah silic v semeni nízký, podíl karvonu standardní.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda
2014

Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Eva Hrudová; Pavel Tóth

V článku jsou popsány možnosti ochrany porostů řepky ozimé proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae) a krytonosci šešulovému (Ceutorhynchus assimilis). Článek vychází z výsledků polních pokusů prováděných v letech 2012 - 2013. V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Nejčastější choroby lnu v České republice

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V letech 2008–2013 byly v polních podmínkách hodnoceny odrůdy olejného lnu na rezistenci proti houbovým chorobám. Rezistence odrůd olejného lnu k antraknóze (Colletotrichum lini) byla hodnocena v roce 2009 v inokulačním pokusu ve skleníkových podmínkách. V polních maloparcelkových pokusech vykazovaly rezistenci nebo střední rezistenci proti třem patogenům současně – Oidium lini, Septoria linicola a Alternaria linicola – odrůdy Recital a Jantar. Středně rezistentní proti dvěma patogenům současně – Oidium lini a Alternaria linicola – byly odrůdy Astral a Bilton a proti Oidium lini a Septoria linicola současně byla středně rezistentní odrůda Amon.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Možnosti ochrany vůči bílé hnilobě řepky

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Příspěvek komplexně popisuje dostupné možnosti ochrany porostů řepky olejky vůči bílé hnilobě řepky.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Možnosti herbicidní ochrany porostů olejného lnu

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Zaplevelování porostů olejného lnu způsobuje nejen přímé kvantitativní škody spočívající ve sníženém výnosu semene, ale zároveň přispívá k rozvoji chorob lnu, zhoršuje podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zhoršuje kvalitu semene a také může snižovat, pro případné další využití, kvalitu krátkého vlákna a koudele. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany olejného lnu byly založeny maloparcelní polní pokusy, na kterých byly aplikovány preemergentně i postemergentně vybrané herbicidy proti běžně se vyskytujícím dvouděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale především selektivita vůči rostlinám lnu. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele, při zachování požadované selektivity vůči rostlinám olejného lnu.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Metodika biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Nesrsta Miloslav; Prokinová Evženie; Both Zdeněk

Cílem metodiky jsou informace o možnostech biologické ochrany rostlin s využitím hub rodu Clonostachys proti půdním fytopatogenním houbám a využití této metody pro pěstitelskou praxi. Směsný přípravek se vyznačuje vyšší a rychlejší mykoparazitickou účinností proti širšímu spektru fytopatogenních hub. Degraduje půdní fytopatogenní houby Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium cepivorum, Botrytis cinerea, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Bipolaris sorokiniana, Mycocentrospora acerina, Colletotrichum spp., Alternaria spp. aj. Přípravek aplikovaný na osivo, sadbu nebo do půdy pozitivně ovlivňuje zdravotní stav a výnos rostlin. Snižuje četnost výskytu fytopatogenní mykoflory na osemení a v rhizosféře rostlin.

výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2014

Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus u prasat

Vyletělová Marcela

Karpíšková R.; Koláčková I.; Koukalová K.

Byl sledován výskyt meticilin rezistentních bakterií Staphylococcus aureus v chovech prasat. Bylo vyšetřeno 29 zvířat pocházejících z pěti farem a ze tří krajů České republiky. Na dvoufarmách byla prokázána přítomnost kmenů MRSA. Kmeny byly izolovány z kožních lézí a ze stěrů z nosní sliznice. Dále byl sledován výskyt MRSA na osmi porážkách prasat. Bylo odebráno 274 vzorků stěrů od zvířat z 26 farem. U stěrů z dutiny tělní bylo detekováno 14 kmenů MRSA (7,5 %) a u stěrů nosní sliznice 2 kmeny MRSA (2,3 %).

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Kvalita a zpracování vybraných přadných rostlin

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Odrůdy olejných lnů a konopí setého byly studovány jak z hlediska kvantitativních parametrů výnosu semene, stonku a vlákna, tak z pohledu kvalitativních parametrů obsahu mastných kyselin, tuku a obsahu některých nutričních a antinutričních látek. Studované odrůdy olejných lnů a konopí setého vykázaly průkazné meziodrůdové rozdíly výnosových faktorů i kvalitativních parametrů.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)

Poslušná Jana, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl Jiří; Kolařík Pavel; Hrudová Eva; Tóth Pavel; Havel Jiří; Spitzer Tomáš; Bernardová Milena

V letech 2011-2013 byla testována citlivost českých a částečně i slovenských populací blýskáčků (2011: 86 populací, 2012: 68 populací, 2013: 60 populací) současně na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid. V mnoha případech byly mezi jednotlivými populacemi zaznamenány signifikantní rozdíly (p<0,05) v hodnotách LD50 a LD90 pro lambda-cyhalothrin i thiacloprid. Mezi netransformovanými hodnotami LD50 a LD90 odhadnutými pro obě účinné látky nebyla zaznamenána žádná korelace. U transformovaných hodnot byla zaznamenána slabá avšak signifikantní korelace (r = 0.38291) mezi Log10 hodnotami LD90 odhadnutými pro obě látky jen v roce 2012. České populace blýskáčků vykazují velmi nízkou citlivost na lambda-cyhalothrin a vysokou variabilitu v kontaktní citlivosti na thiacloprid.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Inokulace řepky olejky myceliem patogenu Sclerotinia sclerotiorum

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Cílem prací bylo ověřit vypovídací schopnost metody umělé polní inokulace jednotlivých rostlin řepky olejky myceliem patogena Sclerotinia sclerotiorum na počátku kvetení. Princip metody spočíval ve vnesení mycelia patogena do uměle poraněného stonku rostliny. Hodnocení bylo provedeno 6. a 8. den od založení. Byla hodnocena délka a hloubka infekce u 4 genotypů řepky olejky na dvou lokalitách Opava a Rapotín. Na lokalitě Opava byl stanoven obsah glukosinolátů v osivu a ve stoncích a listech řepky v den inokulace. Větší rozdíly v napadení byly zaznamenány v prvním termínu hodnocení. Byla zaznamenána vysoká pozitivní korelace mezi hloubkou infekce 6. a 8. den v Opavě, dále mezi obsahem glukosinolátů v osivu a délkou infekce a obsahem glukosinolátů ve stoncích a hloubkou infekce. Vysoká negativní korelace byla zaznamenána mezi délkou infekce 8. den a obsahem glukosinolátů v listech a mezi obsahem glukosinolátů v osivu a listech.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Genetic Diversity of Albanian Pea (Pisum sativum L.) Landraces Assessed by Morphological Traits and Molecular Markers

Ludvíková Michaela, Ing., Ph.D.

Gixhari B., Ismaili H., Vrapi H., Jaupi A., Smýkal P.

In order to investigate the genetic diversity present in the pea germplasm stored in the Albanian genebank, we analyzed 28 local pea genotypes of Albanian origins for 23 quantitative morphological traits, as well as 14 retrotransposon-based insertion polymorphism (RBIP) molecular markers. The study of morphological characters carried out during three growing seasons (2010, 2011 and 2012) had the objective of characterization of traits useful in breeding pro-grams. RBIP marker analysis revealed the genetic similarity in range from 0.06 to 0.45. ANOVA, principal component analysis (PCA) and cluster analysis was used to visualize the association among different traits. Most of the quantita-tive morphological traits showed significant differences. PCA and cluster analysis (Ward’s method) carried out for morphological traits divided the local pea genotypes into three clusters. Finally, the study identified the agronomicaly important traits which will facilitate the maintenance and agronomic evaluation of the collections.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Forecasting system for infection risk of phoma stem canker in selected regions of the Czech Republic in 2009–2011

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

In the period 2009–2011 monitoring of the incidence of phoma stem canker was carried out on selected sites in the Czech Republic (Šumperk and Opava regions in North Moravia). The risk of infection was evaluated by assessing the autumn air raid of Leptosphaeria spp. ascospores and with the ProPlant prediction model. In recent years, the incidence of phoma stem canker has been relatively low and this corresponded to the total count of ascospores released in the autumn period but not an increased level of infection risk announced by the ProPlant model. During monitored period the ascospore concentration reached maximally to 2 ascospores in 1 m3 per one day. Maximum ascospore release was recorded in 2010 as a result of favourable weather conditions. The first incidence of phoma leaf spot has been observed in mid-October. The higher values of ascospores concentration were recorded in the Opava region, but the total number of trapped ascospores was more often higher in the Šumperk region.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Citlivosť škodcov repky k insekticídom

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Bernardová Milena; Havel Jiří; Kolařík Pavel; Rotrekl Jiří; Hrudová Eva; Tóth Pavel

Článek popisuje výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.), krytonosců šešulových (Ceutorhynchu assimilis) a dřepčíků rodu Phyllotreta (Phyllotreta spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Bernardová, Milena; Havel, Jiří; Kolařík, Pavel; Rotrekl, Jiří; Hrudová, Eva; Tóth, Pavel

Článek popisuje výsledky testování citlivosti českých populací bllýskáčků, krytonosců šešulových a dřepčíků rodu Phyllotreta k několika skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty)

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Characterization and evaluation of flax seeds (Linum usitatissimum L.) on selected genotypes

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

NôžKOVá , J., REMESELNíKOVá , K.

The aim of this work was to verify usefulness of image analyses software to determine genotype differences on quantitative linseed traits (Linum usitatissimum L.). Also the goal was to propose new quantitative characters of seeds suitable for determination infra-specific differences. The study was realized on seeds of 6 linseed genotypes from two harvested years – 2010 (5 genotypes), 2012 (5 genotypes). The 7 quantitative traits measured on whole seeds and 3 quantitative traits measured on longitudinal seed section were chosen. Seed samples were randomly selected from genetically and physically purified seeds. The experimental data were obtained by the software for image analysis with module for automatic measurement, from detailed digital images. The methodology for measuring parameters in micropyle region of flax seeds was proposed. According to results of descriptive statistics was found out that the smallest seeds had genotype Oural and the biggest seeds had genotypes Flanders and Recital. The three newly proposed characters from micropyle region of seed had shown higher variability than the traits measured on the whole seeds. Coefficient of variation had mostly values more than 10 %. The One- Way ANOVA confirmed statistically significant differences (p < 0.05) between all analysed samples in chosen quantitative traits. The results of the post hoc means comparison revealed that genotype Recital received the highest values of means and significantly differentiated from means of genotype Oural in the traits measured on whole seeds in both harvested years. Also there was found out that the Pearson correlation coefficient was mostly around r = 0.50 (p < 0.001), except two cases among traits - Area - Feret ratio and Diameter – Feret ratio. The correlations between parameters of micropyle seed region were found very weak (r < 0.50; p < 0.001).

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Characteristic and quality and food safety of regional cheese produced from mixed milk

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Nejeschlebová Ludmila

Marcela Vyletělová-Klimešová, Oto Hanuš, Lenka Vorlová, Irena Němečková, Jaroslav Kopecký

There were cheeses produced from raw cow’s milk and from mixed milk compared. Mixed milk contained small ruminants’ milk (goat’s and ewe’s milk) and cow’s milk in diff erent proportions. There were technological, physical and health parameters, mineral composition, microbiological indicators and sensory quality evaluated. Cow’s milk, compared to mixed milk, contained markedly lower amounts of fat, protein, casein, total solids, solids non fat, urea and acetone and higher values of lactose, citric acid and free fatty acids and showed signifi cantly lower values of somatic cell count. Mixed milk showed lower (better) results for freezing point depression, markedly higher titration acidity and higher values for Ca, Mg, K, P, Cu, Mn and Zn. The results of microbiological analyses confi rmed good hygienic quality in terms of total count of mesophlic, psychrotrophic and thermoresistant bacteria and coliforms. Negative incidence of L. monocytogenes and mostly negative incidence of S. aureus are important results and confi rmed high quality of raw material for cheese production. None of S. aureus strains were confi rmed as MRSA. The results of sensory evaluation showed no signifi cant diff erences between cheeses originated from cow’s milk and cheeses from mixed milk.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Bílá hniloba řepky: dvě strategie infekce řepky a co z toho plyne pro pěstitele

Poslušná Jana, Ing.

Plachká Eva; Kazda Jan; Ryšánek Pavel; Mazáková Jana

Jsou popsány dvě strategie infekce ozimé řepky hlízenkou - infekce askosporami přes květní plátky a přímá infekce báze rostliny myceliem ze sklerocií a důsledky obou těchto možností pro pěstitele. Dále je uveden přehled možností ochrany řepky proti tomuto patogenu.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Beauty will save the world, but will the world save beauty? The case of the highly endangered Vavilovia formosa (Stev.) Fed.

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Aleksandar Mikić; Gregory Kenicer; Margarita Vishnyakova; Nune Sarukhanyan; Janna A. Akopian; Armen Vanyan; Ivan Gabrielyan; Ekaterina Sherbakova; Lana Zorić; Jovanka Atlagić; Tijana Zeremski-Škorić; Branko Ćupina; Đorđe Krstić

Main conclusion Vavilovia formosa (Stev.) Fed. is a scientifically valuable common ancestor of the plant tribe Fabeae and also important in breeding and agronomy studies of the cultivated Fabeae, but it is close to extinction. A concerted academic and geovernmental effort is needed to save it. Since 2007, an informal international group of researchers on legumes has been working to increase awareness of Vavilovia formosa (Stev.) Fed., a relict and endangered wild-land relative to crop plant species. A majority of the modern botanical classifications place it within the tribe Fabeae, together with the genera vetchling (Lathyrus L.), lentil (Lens Mill.), pea (Pisum L.) and vetch (Vicia L.). V. formosa is encountered at altitudes from 1,500 m up to 3,500 m in Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Iraq, Lebanon, Russia, Syria and Turkey. This species may be of extraordinary importance for broadening current scientific knowledge on legume evolution and taxonomy because of its proximity to the hypothetical common ancestor of the tribe Fabeae, as well as for breeding and agronomy of the cultivated Fabeae species due to its perenniality and stress resistance. All this may be feasible only if a concerted and long-term conservation strategy is established and carried out by both academic and geovernmental authorities. The existing populations of V. formosa are in serious danger of extinction. The main threats are domestic and wild animal grazing, foraging, and early frosts in late summer. A long-term strategy to save V. formosa from extinction and to sustain its use in both basic and applied research comprises much improved in situ preservation, greater efforts for an ex situ conservation, and novel approaches of in vitro propagation.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky