Publikace

2007

Changes in the Occurrence of Mycoflora on Caraway Seeds after Fungicide Application

Odstrčilová Lenka

V posledních letech se spektrum chorob a poškození kmínu kořenného změnilo. Důležitost patogena Mycocentrospora acerina, který byl do nedávna považován za nejvážnějšího původce choroby na kmínu, se snižuje, zatímco vzrůstá význam patogenů dalších, jako Erysiphe heraclei nebo Ascochyta carvi. Cíle práce bylo identifikovat a determinovat druhy hub kontaminujících semena kmínu a stanovit vhodnou fungicidní ochranu. Přímým mikroskopickým určením bylo zjištěno, že nejvíce se na semenech kmínu vyskytují Alternaria alternata and Cladosporium cladosporiodes. Cladosporium herbarum, Fusarium avenaceum, F. culmorum, F. equiseti, Fusarium sp., Epicoccum nigrum, Trichothecium roseum and Aureobasidium sp. se nevyskytovaly často. V roce 2005 a 2006 v polních pokusech ovlivnila aplikace fungicidů v době kvetení zejména patogenní houby jako Ascochyta carvi a Septoria carvi, ale neovlivnila saprofyty, A. alternata nebo Cladosporium sp. Ve srovnání s kontrolou vzrostl výnos nažek v roce 2005 pouze u aplikace prothioc

kmín kořenný, výzkum
článek v odborném periodiku
2005

Retroelements and methylation level alteration in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

S využitím kontinuální 23leté organogenní in vitro kultury hrachu jsme sledovali její genetickou stabilitu pomocí molekulárních metod.

hrách
článek ve sborníku
2008

Improved transformation methodology for aquirement of stably transformed flax (Linum usitatissumum L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Vinklárková Petra, Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Pro zvýšení procenta transformovaných pletiv na explantátech po kokultivaci s Agrobacteriem byl sledován vliv odstranění epidermis z hypokotylu, vliv různé doby kokultivace a různých koncentrací acetosyringonu. Efektivita transformace byla porovnávána na základě GUS zabarvení explantátů po 3 týdnech od kokultivace pomocí obrazové analýzy. Na základě statistického hodnocení výsledků obrazové analýzy byla vyhodnocena jako neefektivnější koncentrace 100 mg/l acetosyringonu a doba trvání kokultivace 10 minut. Odstranění epidermis zvýšilo procento transformovaných pletiv o 11,75 %.

len
článek ve sborníku
2005

Zásady správné agrotechniky a zakládání porostu lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Marek, Jan

Podmínky pro pěstování lnu, problematika půdy a osevního sledu jsou důležitým faktorem přadného lnu. Výnos hlavního produktu, stonku a vlákna, je ovlivňován komplexem teplotních, srážkových a vzdušných vlhkostních faktorů. Zpracování a předseťová příprava půdy

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Základní opatření při sklizni hrachu

Hochman Miroslav, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Zeman, Ladislav; Dvořák, Rudolf; Pozdíšek, Jan; Pechová, Alena;

Nejdůležitější operací celé technologie pěstování hrachu je sklizeň, neboť do značné míry ovlivňuje dosažený výnos (omezením ztrát, které mohou v případě nevhodné technologie dosáhnout až 30 %). Spolu s posklizňovým ošetřením má značný vliv na kvalitu sklizených semen.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

The relationships between development of pea zygotic embryo, abscisic acid and storage protein accumulation

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Klenotičová Helena, RNDr.

Vývoj zygotických embryí hrachu je spojen s působením kyseliny abscisové a akumulací zásobních produktů (škrob, proteiny). Byl studován vztah mezi hladinami kyseliny abscisové a expresí zásobních proteinů u zygotických embryí v průběhu vývoje semene hrachu.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2010

Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel

Celkový podíl napadených semen (y) zrnokazem hrachovým (B. pisorum L.) je závislý na podílu zakladených lusků na I. - II. nodu (x). Jedná se o lineární závislost. Pro každou hodnocenou odrůdu hrachu (Adept, Zekon, Arvika) resp. skupinu (rostliny určité odrůdy o určitém nasazení) byl vyjádřen vztah mezi dvěma vytčenými proměnnými (nezávisle proměnná x a závisle proměnná y) pro každý rok hodnocení (2005, 2006, 2007, 2008) i souborně (2006 – 2008) regresními rovnicemi. Bylo zjištěno, že úroveň nasazení rostlin v porostu ovlivňuje podobu testovaného vztahu mezi oběma proměnnými.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Huňady Igor, Ing.

Během let 2005 a 2006 bylo v polních podmínkách hodnoceno osm vybraných odrůd (SU-BT, Mistral, Merlin se sníženým obsahem tanninů a SU 5/13, Merkur, Stabil, Melodie, Divine s vysokým obsahem tanninů) bobu (Vicia faba L.) lišících se obsahem tanninů v generativních orgánech z hlediska rozdílů v napadení jejich semen zrnokazem bobovým (Bruchus rufimanus Boheman). Byly zaznamenány významné rozdíly v napadení jednotlivých odrůd sledovaným škůdcem. Nejvíce napadené odrůdy v obou letech hodnocení byly SU-BT (signifikantně vyšší napadení v letech 2005, 2006) a Divine (signifikantně vyšší napadení v roce 2006). Odrůdy v obou letech nejméně napadené byly Merkur a Melodie. Nebyl však zjištěn jednoznačný vztah mezi úrovní napadení semen a obsahem tanninů v generativních orgánech u porovnávaných odrůd.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2005

Významní škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří

Byly publikovány první ověřené údaje (po dvou letech řešení projektu č. 1B44008) týkající se významu insekticidního moření osiva semileaf-less odrůd hrachu na snížení škod způsobovaných larvami i dospělci listopasu rodu Sitona a na vývoj výnosových prvků (počet pater obsazených lusky / 1 rostlinu, počet lusků/1 rostlinu, počet semen / 1 rostlinu) a na samotný výnos semen.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Význam zinku ve výživě lnu

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Marek, Jan

Jedním z důležitých mikroelementů je zinek, který je nepostradatelný pro všechny živé organismy, ale na druhé straně může ve vyšších koncentracích působit toxicky. Z globálního hlediska je studium zinku celosvětově více zaměřeno na jeho deficienci u plodin. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými zinečnatými hnojivy. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeněného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Význam rozšiřujících se houbových chorob v řepce olejce ozimé na území ČR

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Jako rozšiřující se a potenciálně nebezpečné choroby jsou v ČR uváděny zejména patogenní houby rodů Verticillium a Pyrenopeziza. Výskyt obou patogenních druhů je alarmující zejména v zahraničí, ale i v našich podmínkách je jim věnována pozornost. V polních podmínkách se zatím na sledovaných lokalitách výskyt P. brassicae nepodařilo potvrdit, Výskyt Verticillium sp. byl potvrzen izolací na agarovou živnou půdu, zatím se však nepodařilo patogena přesně určit.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Significance of Leptosphaeria maculans and Sclerotinia sclerotiorum incidence of winter rapeseed in the Czech Republic

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Choroby fomová hniloba (původce L. maculans) a hlízenka obecná (původce Scl. sclerotiorum) jsou vážnými patogeny řepky v ČR. Ve sledovaných letech byla potvrzena silná závislost výskytu chorob na zařazení řepky do osevního postupu, lokalitě a použité pěstitelské technologii (fungicidní ošetření).

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2005

Význam Leptosphaeria maculans a Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce v ČR

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Choroby fomová hniloba a hlízenka obecná jsou vážnými patogeny řepky v ČR. Ve sledovaných letech 2000 - 2005 byla potvrzena silná závislost výskytu chorob na zařazení řepky do osevního postupu, lokalitě a použité pěstitelské technologii (Fungicidní ošetření).

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2007

Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Petr; Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Poláková, Martina

Dva druhy plasmidů obsahující (1) celou sekvenci obalového proteinu viru cpPEMV nebo (2) fragmenty cpPEMV a cpPSbMV byly klonovány do pGreenII plasmidu a inzertovány do hypervirulentního kmene Agrobacterium tumefaciens EHA 105 spolu s pomocným plasmidem pSoup. Transformace rostlin hrachu byla provedena podle rutinního protokolu a potomstvo prokazatelně transgenních rostlin bylo analyzováno molekulárními metodami a biologickými testy. Úroveň tolerance / rezistence transgenních rostlin byla hodnocena po mechanické inokulaci PEMV, resp. PSbMV transgenních rostlin ve srovnání s kontrolami. Úroveň replikace viru byla hodnocena postupně časovanou DAS-ELISA. Exprese transgenů a úroveň replikace viru v transgenních rostlinách byla analyzována real-time PCR.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Piáková, Zuzana;

Na 5 lokalitách ČR by uskutečněn sběr izolátů virových patogenů PEMV a PSbMV (determinace symptomy na rostlinách a ELISA), které byly dále charakterizovány biologickými a molekulárními testy. Izoláty s nejvyšší patogenitou bly vybrány pro sekvenování a vývoj konstruktu pro transformaci hrachu. Strategie indukce rezistence byla založena na pathogen-derived resistance (PDR) a post-transkripčním urišování genů (PTGS). Komerční odrůdy byly transformovány a byly získány T1 rostliny s GUS/PCR pozitivní reakcí. Na těchto rostlinách bude dále studována reakce na virovou infekci.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Development of an efficient retrotransposon-based fingerprinting method for rapid pea variety identification

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Publikace popisuje vývoj nového DNA markerovacího systému využívajících v genomu hrachu abundatních Ty3-gypsy typ retrotransposonových elementů aplikovaný ve schématu inter-retrotransposonového amplifikovaného polymorfismu (IRAP). Metoda demonstruje spolehlivost a efektivitu identifikace geneticky blízce příbuzných odrůd hrachu.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2007

Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Kalendar Ruslan,

Cílem práce bylo vyvinout markerovací systém založený na využití retrotransposonových sekvencí pro analýzu genetické diverzity kolekce lnu. Celkem bylo osekvenováno více než 100 kb a následně identifikováno celkem 27 odlišných retrotransposonových fragmentů. Následně bylo navrženo a testováno 75 PCR primerů z nichž 23 poskytly reprodukovatelný polymorfní profil. Tento systém byl testován na souboru 50 geograficky odlišných položkách lnu z kolekce Agritec, CR. Tyto výsledky poslouží k dlaší práci s cílem tvorby core kolekce lnu na pracovišti Agritec, ŠUmperk.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2004

Vývoj nových informativních molekulárních markerů založených na retrotransposonech pro využití v genetické charakterizaci kolekce hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byly presentovány výsledky z vývoje nové molekulární metody založené na využití retrotransposonových sekvencí pro studium genetické struktury kolekce hrachu a za účelem identifikace odrůd. Bylo provedeno srovnání rozlišovací schopnosti s ostatními současnými molekulárními metodami.

článek ve sborníku
2007

Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Trojan, Rudolf; Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Piáková, Zuzana; Poláková, Martina; Pokorný, Radovan

Byly presentovány výsledky z využití donorů rezistencí ke komplexu houbových a virových chorob hrachu.

článek ve sborníku
2007

Využití pasportních deskriptorů a analýzy obrazu k popisu a hodnocení genových zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)

Pavelek Martin, Ing. CSc., Matysová Bohumila, Ing, Vinklárková Petra

Jsou uvedeny výsledky studia pasportních a popisných deskriptorů národní kolekce lnu (Linum usitatissimum L.) a použití Digitální obrazové analýzy pro racionalizaci práce s kolekcí. Bylo hodnoceno 979 položek X13 z hlediska pasportních deskriptorů ACCENUMB, ACCENAME, ORIGCTY, USE TYPE shlukovou analýzou a jednotlivé položky byly rozděleny do 40 shluků. Byla posouzena květní morfologie pomocí parametrů obrazové analýzy Area, MaxFeret, MinFeret, Circularity. Tyto parametry byly dále analyzovány základními statistickými veličinami (průměr, směrodatná odchylka, rozpětí, koeficient variance) a analýzou variance, metodou mnohonásobného porovnávání. U některých duplikací byly zjištěny statisticky významné rozdíly v květní morfologii (velikost koruny), což vedlo ke zpochybnění posouzení těchto genotypů jako duplikovaných. Ty jsou dále vnímány jako odlišné a budou navrženy pro zařazení do core kolekce.

článek ve sborníku

Stránky