Publikace

2005

Význam zinku ve výživě lnu

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Marek, Jan

Jedním z důležitých mikroelementů je zinek, který je nepostradatelný pro všechny živé organismy, ale na druhé straně může ve vyšších koncentracích působit toxicky. Z globálního hlediska je studium zinku celosvětově více zaměřeno na jeho deficienci u plodin. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými zinečnatými hnojivy. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeněného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Význam rozšiřujících se houbových chorob v řepce olejce ozimé na území ČR

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Jako rozšiřující se a potenciálně nebezpečné choroby jsou v ČR uváděny zejména patogenní houby rodů Verticillium a Pyrenopeziza. Výskyt obou patogenních druhů je alarmující zejména v zahraničí, ale i v našich podmínkách je jim věnována pozornost. V polních podmínkách se zatím na sledovaných lokalitách výskyt P. brassicae nepodařilo potvrdit, Výskyt Verticillium sp. byl potvrzen izolací na agarovou živnou půdu, zatím se však nepodařilo patogena přesně určit.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Significance of Leptosphaeria maculans and Sclerotinia sclerotiorum incidence of winter rapeseed in the Czech Republic

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Choroby fomová hniloba (původce L. maculans) a hlízenka obecná (původce Scl. sclerotiorum) jsou vážnými patogeny řepky v ČR. Ve sledovaných letech byla potvrzena silná závislost výskytu chorob na zařazení řepky do osevního postupu, lokalitě a použité pěstitelské technologii (fungicidní ošetření).

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2005

Význam Leptosphaeria maculans a Sclerotinia sclerotiorum v řepce olejce v ČR

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Choroby fomová hniloba a hlízenka obecná jsou vážnými patogeny řepky v ČR. Ve sledovaných letech 2000 - 2005 byla potvrzena silná závislost výskytu chorob na zařazení řepky do osevního postupu, lokalitě a použité pěstitelské technologii (Fungicidní ošetření).

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2007

Development of transgenic pea lines with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Petr; Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Poláková, Martina

Dva druhy plasmidů obsahující (1) celou sekvenci obalového proteinu viru cpPEMV nebo (2) fragmenty cpPEMV a cpPSbMV byly klonovány do pGreenII plasmidu a inzertovány do hypervirulentního kmene Agrobacterium tumefaciens EHA 105 spolu s pomocným plasmidem pSoup. Transformace rostlin hrachu byla provedena podle rutinního protokolu a potomstvo prokazatelně transgenních rostlin bylo analyzováno molekulárními metodami a biologickými testy. Úroveň tolerance / rezistence transgenních rostlin byla hodnocena po mechanické inokulaci PEMV, resp. PSbMV transgenních rostlin ve srovnání s kontrolami. Úroveň replikace viru byla hodnocena postupně časovanou DAS-ELISA. Exprese transgenů a úroveň replikace viru v transgenních rostlinách byla analyzována real-time PCR.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Transgenosis approach in the development of pea lines with improved resistance to viral pathogens

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan; Šafářová, Dana; Piáková, Zuzana;

Na 5 lokalitách ČR by uskutečněn sběr izolátů virových patogenů PEMV a PSbMV (determinace symptomy na rostlinách a ELISA), které byly dále charakterizovány biologickými a molekulárními testy. Izoláty s nejvyšší patogenitou bly vybrány pro sekvenování a vývoj konstruktu pro transformaci hrachu. Strategie indukce rezistence byla založena na pathogen-derived resistance (PDR) a post-transkripčním urišování genů (PTGS). Komerční odrůdy byly transformovány a byly získány T1 rostliny s GUS/PCR pozitivní reakcí. Na těchto rostlinách bude dále studována reakce na virovou infekci.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Development of an efficient retrotransposon-based fingerprinting method for rapid pea variety identification

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Publikace popisuje vývoj nového DNA markerovacího systému využívajících v genomu hrachu abundatních Ty3-gypsy typ retrotransposonových elementů aplikovaný ve schématu inter-retrotransposonového amplifikovaného polymorfismu (IRAP). Metoda demonstruje spolehlivost a efektivitu identifikace geneticky blízce příbuzných odrůd hrachu.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2007

Vývoj retrotransposonového markerovacího systému pro analýzu genetické diverzity genofondové kolekce lnu setého (LINUM USSITATISSIMUM L.)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Kalendar Ruslan,

Cílem práce bylo vyvinout markerovací systém založený na využití retrotransposonových sekvencí pro analýzu genetické diverzity kolekce lnu. Celkem bylo osekvenováno více než 100 kb a následně identifikováno celkem 27 odlišných retrotransposonových fragmentů. Následně bylo navrženo a testováno 75 PCR primerů z nichž 23 poskytly reprodukovatelný polymorfní profil. Tento systém byl testován na souboru 50 geograficky odlišných položkách lnu z kolekce Agritec, CR. Tyto výsledky poslouží k dlaší práci s cílem tvorby core kolekce lnu na pracovišti Agritec, ŠUmperk.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2004

Vývoj nových informativních molekulárních markerů založených na retrotransposonech pro využití v genetické charakterizaci kolekce hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byly presentovány výsledky z vývoje nové molekulární metody založené na využití retrotransposonových sekvencí pro studium genetické struktury kolekce hrachu a za účelem identifikace odrůd. Bylo provedeno srovnání rozlišovací schopnosti s ostatními současnými molekulárními metodami.

článek ve sborníku
2007

Využití zdrojů rezistence proti komplexu patogenů ke zlepšení zdravotního stavu čs. nšl. hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Trojan, Rudolf; Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Piáková, Zuzana; Poláková, Martina; Pokorný, Radovan

Byly presentovány výsledky z využití donorů rezistencí ke komplexu houbových a virových chorob hrachu.

článek ve sborníku
2007

Využití pasportních deskriptorů a analýzy obrazu k popisu a hodnocení genových zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)

Pavelek Martin, Ing. CSc., Matysová Bohumila, Ing, Vinklárková Petra

Jsou uvedeny výsledky studia pasportních a popisných deskriptorů národní kolekce lnu (Linum usitatissimum L.) a použití Digitální obrazové analýzy pro racionalizaci práce s kolekcí. Bylo hodnoceno 979 položek X13 z hlediska pasportních deskriptorů ACCENUMB, ACCENAME, ORIGCTY, USE TYPE shlukovou analýzou a jednotlivé položky byly rozděleny do 40 shluků. Byla posouzena květní morfologie pomocí parametrů obrazové analýzy Area, MaxFeret, MinFeret, Circularity. Tyto parametry byly dále analyzovány základními statistickými veličinami (průměr, směrodatná odchylka, rozpětí, koeficient variance) a analýzou variance, metodou mnohonásobného porovnávání. U některých duplikací byly zjištěny statisticky významné rozdíly v květní morfologii (velikost koruny), což vedlo ke zpochybnění posouzení těchto genotypů jako duplikovaných. Ty jsou dále vnímány jako odlišné a budou navrženy pro zařazení do core kolekce.

článek ve sborníku
2005

Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Na příkladu registrovaných odrůd hrachu jsme ukázali současné možnosti molekulární biologie ve srovnání s biochemickými, isozymovými a klasickými morfologickými deskriptory. Důraz byl kladen na přesné odlišení i geneticky velmi příbuzných odrůd hrachu pomocí mikrosatelitních a retrotransposonových markerů.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Využití biotechnologických metod u lnu v České republice

Tejklová Eva, RNDr.

Rakouský Slavomír

Šlechtění lnu ve společnosti České republice sleduje světové trendy nepotravinářského využití zemědělských plodin. Jsou vyvíjeny biotechnologické metody zlepšování lnu, které zkracují proces šlechtění. Technika prašníkové kultury urychluje proces odstranění genetické variability ve šlechtěném materiálu. Genetické transformace umožňují začlenění některých nových, ekonomicky důležitých genů do genomu vysoce výnosných odrůd lnu. V laboratořích společnosti Agritec Šumperk ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR byly obě metody zvládnuty a optimalizovány pro účely šlechtění lnu.

článek ve sborníku
2007

Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Odstrčilová Lenka, Větrovcová Martina, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Kučera, V.; Vyvadilová, M.; Klíma, M.; Koprna, R.; Plachká, E.; Macháčková, I.; Svobodová, O.; Žaludová, J.; Čurn, V.; Vrbovský, V.; Buzek, Z.

Sdružení Česká řepka, které tvoří výzkumné a šlechtitelské organizace Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV), OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. bylo založeno v roce 1997 za účelem šlechtění nových odrůd řepky, konkurenceschopných ve srovnání s odrůdami zahraničních firem. V roce 2007 byla činnost všech účastníků sdružení zaměřena především na řešení výzkumného projektu MZe ČR „Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky“. Kromě toho pokračovala šlechtitelská práce i tradičními postupy, s využitím předností týmové spolupráce při hodnocení perspektivních materiálů všemi pracovišti sdružení.

článek ve sborníku
2009

Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Poslušná Jana, Ing.

Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava; Klíma, Miroslav; Vrbovský, Viktor; Plachká, Eva; Macháčková, Ivana; Buzek, Zdeněk

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Dosavadním výsledkem práce členů sdružení jsou nově registrované české liniové odrůdy ozimé řepky OPONENT (2006), OKSANA, OPUS, APLAUS (2007) a BENEFIT (2009). Další nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

článek ve sborníku
2005

Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2005

Odstrčilová Lenka

Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava; Klíma, Miroslav; Koprna, Radoslav; Plachká, Eva; Vrbovský, Viktor; Macháčková, Ivana; Svobodová, Olga

Činnost sdružení "Česká řepka" byla v roce 2005 zaměřena zejména na řešení nového projektu MZe. Ve šlechtitelské práci byly v rámci týmové spolupráce všech pracovišť sdružení využívány moderní i tradiční postupy pro tvorbu a hodnoceni perspektivních materiálů.

článek ve sborníku
2006

Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR

Dostálová Radmila, Ing.

Piáková, Zuzana; Pokorný, Radovan

Průzkum a sběr izolátů virových patogenů Pisum sativum v pěstitelských oblastech ČR. Biologická charakteristika izolátů. Hodnocení stupně odolnosti současného sortimentu odrůd hrachu polního.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

ostatní
2009

Výskyt fomové hniloby v řepce

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Fomová hniloba brukvovitých původce Leptosphaeria maculans, Leptospaheria biglobosa patří k významným chorobám řepky Patogen je řazen k původcům padání vzcházejících rostlin a kromě listových skvrnitostí na jaře a na podzim je původcem nouzového dozrávání – suché hniloby kořene řepky. V rámci projektu je vytvářena síť pozorovacích stanovišť, kde je sledován výskyt askospor patogena v ovzduší, jsou zaznamenávány první příznaky napadení a pomocí molekulárních technik je diferencován výskyt L. maculans a L.biglobosa. První výsledky zastoupení L.maculans a L.biglobosa ukazují, že ve sledovaných oblastech severní Moravy převažovalo zastoupení Leptosphaeria maculans.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně

Odstrčilová Lenka, Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva; Hájková, Miroslava

V článku je popsán výskyt chorob v řepce v ČR v letech 2007 a 2008.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky