Publikace

2005

Využití molekulárních markerů na příkladu registrovaných odrůd hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Na příkladu registrovaných odrůd hrachu jsme ukázali současné možnosti molekulární biologie ve srovnání s biochemickými, isozymovými a klasickými morfologickými deskriptory. Důraz byl kladen na přesné odlišení i geneticky velmi příbuzných odrůd hrachu pomocí mikrosatelitních a retrotransposonových markerů.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Využití biotechnologických metod u lnu v České republice

Tejklová Eva, RNDr.

Rakouský Slavomír

Šlechtění lnu ve společnosti České republice sleduje světové trendy nepotravinářského využití zemědělských plodin. Jsou vyvíjeny biotechnologické metody zlepšování lnu, které zkracují proces šlechtění. Technika prašníkové kultury urychluje proces odstranění genetické variability ve šlechtěném materiálu. Genetické transformace umožňují začlenění některých nových, ekonomicky důležitých genů do genomu vysoce výnosných odrůd lnu. V laboratořích společnosti Agritec Šumperk ve spolupráci s Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR byly obě metody zvládnuty a optimalizovány pro účely šlechtění lnu.

článek ve sborníku
2007

Výsledky sdružení Česká řepka v roce 2007

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Odstrčilová Lenka, Větrovcová Martina, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Kučera, V.; Vyvadilová, M.; Klíma, M.; Koprna, R.; Plachká, E.; Macháčková, I.; Svobodová, O.; Žaludová, J.; Čurn, V.; Vrbovský, V.; Buzek, Z.

Sdružení Česká řepka, které tvoří výzkumné a šlechtitelské organizace Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně (VÚRV), OSEVA PRO s.r.o., SEMPRA a.s., SELGEN a.s., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. bylo založeno v roce 1997 za účelem šlechtění nových odrůd řepky, konkurenceschopných ve srovnání s odrůdami zahraničních firem. V roce 2007 byla činnost všech účastníků sdružení zaměřena především na řešení výzkumného projektu MZe ČR „Využití inovovaných metod a specifických šlechtitelských materiálů pro zvýšení efektivnosti tvorby nových odrůd ozimé řepky“. Kromě toho pokračovala šlechtitelská práce i tradičními postupy, s využitím předností týmové spolupráce při hodnocení perspektivních materiálů všemi pracovišti sdružení.

článek ve sborníku
2009

Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2009

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Poslušná Jana, Ing.

Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava; Klíma, Miroslav; Vrbovský, Viktor; Plachká, Eva; Macháčková, Ivana; Buzek, Zdeněk

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Dosavadním výsledkem práce členů sdružení jsou nově registrované české liniové odrůdy ozimé řepky OPONENT (2006), OKSANA, OPUS, APLAUS (2007) a BENEFIT (2009). Další nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

článek ve sborníku
2005

Výsledky a průběh programu Česká řepka v roce 2005

Odstrčilová Lenka

Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava; Klíma, Miroslav; Koprna, Radoslav; Plachká, Eva; Vrbovský, Viktor; Macháčková, Ivana; Svobodová, Olga

Činnost sdružení "Česká řepka" byla v roce 2005 zaměřena zejména na řešení nového projektu MZe. Ve šlechtitelské práci byly v rámci týmové spolupráce všech pracovišť sdružení využívány moderní i tradiční postupy pro tvorbu a hodnoceni perspektivních materiálů.

článek ve sborníku
2006

Výskyt virových patogenů hrachu na území ČR

Dostálová Radmila, Ing.

Piáková, Zuzana; Pokorný, Radovan

Průzkum a sběr izolátů virových patogenů Pisum sativum v pěstitelských oblastech ČR. Biologická charakteristika izolátů. Hodnocení stupně odolnosti současného sortimentu odrůd hrachu polního.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

ostatní
2009

Výskyt fomové hniloby v řepce

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Fomová hniloba brukvovitých původce Leptosphaeria maculans, Leptospaheria biglobosa patří k významným chorobám řepky Patogen je řazen k původcům padání vzcházejících rostlin a kromě listových skvrnitostí na jaře a na podzim je původcem nouzového dozrávání – suché hniloby kořene řepky. V rámci projektu je vytvářena síť pozorovacích stanovišť, kde je sledován výskyt askospor patogena v ovzduší, jsou zaznamenávány první příznaky napadení a pomocí molekulárních technik je diferencován výskyt L. maculans a L.biglobosa. První výsledky zastoupení L.maculans a L.biglobosa ukazují, že ve sledovaných oblastech severní Moravy převažovalo zastoupení Leptosphaeria maculans.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně

Odstrčilová Lenka, Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva; Hájková, Miroslava

V článku je popsán výskyt chorob v řepce v ČR v letech 2007 a 2008.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Výnos a kvalita lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.) v různých pěstitelských podmínkách

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Středa, Tomáš

Cílem práce bylo prostřednictvím maloparcelového pokusu založeného na dvou agroekologicky odlišných stanovištích, ve dvou pěstitelských variantách (low a high input) a ve třech pokusných letech, zjistit a vyhodnotit výnos semen, obsah oleje v semeni a obsah mastných kyselin v oleji lnu setého olejného, odrůda Lola (Linola typ). Pomocí standardních laboratorních analýz k hodnocení parametrů nátěrů potom posoudit vhodnost využití oleje v průmyslu nátěrových hmot. Výnos semen se pohyboval od 0,29 t.ha-1 do 2,35 t.ha-1, když statisticky průkazné rozdíly (P = 0,01) byly zjištěny mezi lokalitami, ročníky i použitými variantami pěstování. Průměrný obsah oleje v semeni kolísal od 36,6 % do 44,0 %. Vliv lokality nebyl průkazný, vliv ročníku a varianty na olejnatost semen byl vysoce průkazný (P = 0,01). Obsah kyseliny linolové v oleji se pohyboval od 75,86 % do 76,78 % a ovlivněn byl především lokalitou a dále variantou.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Vyhodnocení metabolismu, užitkovosti a reprodukce dojnic krmených rozdílnými odrudami pisum sativum

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pechová, Alena; Pavlata, Leoš; Lubojacká, Veronika; Dvořák, Rudolf; Čapková, Veronika; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan

Cílem pokusu bylo vyhodnotit vliv ruzných odrud hrachu charakterizovaných rozdílnýcm obsahem antinutricních látek v produkcních smesích pro dojnice. Devadesátidenní pokus na 32 kravách byl rozdelen do trech pokusných(Z, G, GU) a jedné kontrolní skupiny.Pokusné skupiny byly krmney produkcní smesí obsahující 25 % hrachu s ruzným obsahem antinutricních látek. Na základe pokusu mužeme doporucit zkrmování hrachu jako zdroj proteinu a energie domácího puvodu, který muže nahradit dovážené komponety do krmnýchsmesí. Co se týká metabolismu dusíkatých látek, vyšší koncentrace cpavku v bachoru a mocoviny v krvi byla zaznamenána u skupiny Z v porovnání se skupinou GU a G. Tyto výsledky naznacují vyšší degradabilitu dusíkatých látek v neupravených semench hrachu.Pokud jde o mlécnou užitkovost nejnižší indeš mlécné užitkovosti nejnižší produkce bílkovin a laktózy byl zaznamenán u skupiny G.

článek ve sborníku
2005

Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Mikolášková, Jarmila; Dušek, Karel; Kocourková, Blanka; Hofbauer, Jan; Grbavčic, Martin

Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou.

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2006

Vstup biotechnologických metod do šlechtění kmínu v ČR

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Pro šlechtění kmínu kořenného je kromě bežných šlechtitelských metod používána také biotechnologická metoda tvorby DH rostlin. Tato metoda nebyla v čeledi Miříkovitých doposud použita kromě mrkve. Ve společenosti Agritec Šumperk je vyvíjena metodika vhodna pro použití DH u kmínu.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Zajíčková, Irena

Konopí je tradičně používáno jako vláknitá a energetická plodina s vysokým výnosem biomasy . V posledním desetiletí se objevily první pokusy o využití konopí pro fytoremediační účely, konkrétně pro fytoextrakci těžkých kovů . Přesto, že dostupné informace o genetické varabilitě v akumulaci TK , stejně jako vliv TK na růst rostlin / parametry výnosu a kvality je velmi úlomkovitý a stále ještě není dostatečný pro komerční využití této plodiny pro rozsáhlé půdní fytoextrakce. Zde prezentujeme 3-leté studium (2001-2003) účinků Cd a Pb na růst a akumulaci TK u čtyři odrůd konopí.

článek ve sborníku
2007

Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

V maloparcelkových výživářských pokusech byl sledován vliv předseťové a foliární aplikace hnojiv s obsahem zinku na výnosové a technologické parametry přadného lnu odrůdy Venica. Veškerá ošetření během vegetace byla standardně provedena dle metodických pokynů pro pěstování přadného lnu. Během vegetace byla sledována dynamika růstu a nástupu jednotlivých fází. Po sklizni byl hodnocen výnos semene, stonku, dlouhého a celkového vlákna a obsah zinku.

článek ve sborníku
2005

Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí pro selata na hodnoty parametru krevního obrazu

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevního obrazu selat. V pokusu byl přidáván hrách odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupení této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

článek ve sborníku
2005

Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí na obsah makroprvku v krvi

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevniho obrazu selat. V pokusu bylo porovnáváno zkrmování kontrolní krmné směsi se stopovým zastoupením krmného hrachu (Gotik) a směsi s vyšším zastoupením krmného hrachu odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupeni této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

článek ve sborníku
2007

Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Studie je zaměřena na srovnání vybraných odrůd lnu setého (Linum usitatissimum L.) z hlediska tolerance k těžkým kovům (Cd, Pb, Cs, Zn a Cu) ve fázi klíčení. Cílem bylo nalezení inhibiční koncentrace IC 50 u jednotlivých kovových elementů a zároveň nalezení vhodných odrůd (citlivých / tolerantních vůči těžkým kovům) pro následné testování v podmínkách in vitro a in vivo. Růst kořene u klíčících semen byl sledován ve 4-denním laboratorním testu toxicity na koncentrační škále 0 - 0,1 – 1 – 10 - 100 mmol.l-1 příslušného kovového elementu v dusičnanové formě. Vliv těžkých kovů na inhibici růstu kořínku byl lineární a jejich toxicita (v průměru za všechny odrůdy) klesala v pořadí Cd > Cu > Cs > Pb > Zn. Odrůda přadného lnu Venica vykazovala vysokou citlivost vůči všem testovaným kovům, jako relativně tolerantní se jevila odrůda přadného lnu Elektra.

článek ve sborníku
2009

Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Účinnost dvou pyretroidů a jedné kombinace organofosfátu a pyretroidu (alpha-cypermethrin, etofenprox, chlorpyrifos + cypermethrin) na Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) byla hodnocena v letech 2006 – 2009 v ČR. Ve všech letech testování byly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi účinostmi porovnávaných insekticidů. Účinnost porovnávaných insekticidů byla výrazně ovlivněna termínem aplikace. V případě kombinace chlorpyrifos + cypermethrin je méně komplikované stanovit vhodný termín aplikace při srovnání s pyretroidy aplikovanými samostatně. Účinnost samostatně aplikovaných pyretroidů dosáhla úrovně zaznamenávané u kombinace chlorpyrifos + cypermethrin pouze tehdy, když byla aplikace provedena v optimálním termínu. Nejvhodnější termín aplikace spadá do období, kdy se ve žlutých miskách objevují první samičky ve významnějším množství až do období, kdy podstatná část z nich je připravená ke kladení.

ostatní

Vliv různých hladin a odrůd hrachu na užitkovost prasat ve výkrmu

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Zeman, Ladislav

Cílem pokusného sledování bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje zařazení hrachu parametry užitkovosti vykrmovaných prasat. V pokusu byl srovnáván přídavek odrůdy GOTIK s nejvyšším obsahem antinutričních faktorů s odrůdou ZEKON s nízkým obsahem antinutričních faktorů. V pokusných směsích byl zařazen hrách v množství Z18 - 18 % ZEKONU, u skupiny G18 - 18 % GOTIKU, u skupiny Z9 - 9 % ZEKONU, u skupiny G9 - 9 % GOTIKU. Námi zjištěné průměrné denní přírůstky byly u kontrolní skupiny Z18 0,889+-0,092, u skupinyG18 0871+-0,079, u kontrolní skupiny Z9 0,883+-0,107 a u skupiny G9 0,873+-0,108 kg. Z těchto hodnot výplývá, že se zastoupením hrachu odrůdy GOTIK se nezhoršoval pruměrný denní přírůstek. Rovněž u konverze krmiva jsme nezaznamenali zhoršení užitkovosti. U kontrolní skupiny Z18 byla 2,364+-0,042, u skupiny G18 2,235+-0,054, u skupiny Z9 2,396+-0,119 a u G9 dosahovala 2,198+-0,069 kg. Taktéž s obsahem GOTIKU v krmné směsi se snižoval příjem krmiva oproti skupinám se ZEKONEM.

článek ve sborníku

Stránky