Publikace

2007

Výnos a kvalita lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.) v různých pěstitelských podmínkách

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Středa, Tomáš

Cílem práce bylo prostřednictvím maloparcelového pokusu založeného na dvou agroekologicky odlišných stanovištích, ve dvou pěstitelských variantách (low a high input) a ve třech pokusných letech, zjistit a vyhodnotit výnos semen, obsah oleje v semeni a obsah mastných kyselin v oleji lnu setého olejného, odrůda Lola (Linola typ). Pomocí standardních laboratorních analýz k hodnocení parametrů nátěrů potom posoudit vhodnost využití oleje v průmyslu nátěrových hmot. Výnos semen se pohyboval od 0,29 t.ha-1 do 2,35 t.ha-1, když statisticky průkazné rozdíly (P = 0,01) byly zjištěny mezi lokalitami, ročníky i použitými variantami pěstování. Průměrný obsah oleje v semeni kolísal od 36,6 % do 44,0 %. Vliv lokality nebyl průkazný, vliv ročníku a varianty na olejnatost semen byl vysoce průkazný (P = 0,01). Obsah kyseliny linolové v oleji se pohyboval od 75,86 % do 76,78 % a ovlivněn byl především lokalitou a dále variantou.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Vyhodnocení metabolismu, užitkovosti a reprodukce dojnic krmených rozdílnými odrudami pisum sativum

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pechová, Alena; Pavlata, Leoš; Lubojacká, Veronika; Dvořák, Rudolf; Čapková, Veronika; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan

Cílem pokusu bylo vyhodnotit vliv ruzných odrud hrachu charakterizovaných rozdílnýcm obsahem antinutricních látek v produkcních smesích pro dojnice. Devadesátidenní pokus na 32 kravách byl rozdelen do trech pokusných(Z, G, GU) a jedné kontrolní skupiny.Pokusné skupiny byly krmney produkcní smesí obsahující 25 % hrachu s ruzným obsahem antinutricních látek. Na základe pokusu mužeme doporucit zkrmování hrachu jako zdroj proteinu a energie domácího puvodu, který muže nahradit dovážené komponety do krmnýchsmesí. Co se týká metabolismu dusíkatých látek, vyšší koncentrace cpavku v bachoru a mocoviny v krvi byla zaznamenána u skupiny Z v porovnání se skupinou GU a G. Tyto výsledky naznacují vyšší degradabilitu dusíkatých látek v neupravených semench hrachu.Pokud jde o mlécnou užitkovost nejnižší indeš mlécné užitkovosti nejnižší produkce bílkovin a laktózy byl zaznamenán u skupiny G.

článek ve sborníku
2005

Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Mikolášková, Jarmila; Dušek, Karel; Kocourková, Blanka; Hofbauer, Jan; Grbavčic, Martin

Výběr květného typu levandule s vyšší užitnou hodnotou.

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2006

Vstup biotechnologických metod do šlechtění kmínu v ČR

Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Pro šlechtění kmínu kořenného je kromě bežných šlechtitelských metod používána také biotechnologická metoda tvorby DH rostlin. Tato metoda nebyla v čeledi Miříkovitých doposud použita kromě mrkve. Ve společenosti Agritec Šumperk je vyvíjena metodika vhodna pro použití DH u kmínu.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

The effect of increased cadmium and lead soil concentrations on the growth and heavy metal accumulations by hemp (Cannabis sativa L.) plants

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Zajíčková, Irena

Konopí je tradičně používáno jako vláknitá a energetická plodina s vysokým výnosem biomasy . V posledním desetiletí se objevily první pokusy o využití konopí pro fytoremediační účely, konkrétně pro fytoextrakci těžkých kovů . Přesto, že dostupné informace o genetické varabilitě v akumulaci TK , stejně jako vliv TK na růst rostlin / parametry výnosu a kvality je velmi úlomkovitý a stále ještě není dostatečný pro komerční využití této plodiny pro rozsáhlé půdní fytoextrakce. Zde prezentujeme 3-leté studium (2001-2003) účinků Cd a Pb na růst a akumulaci TK u čtyři odrůd konopí.

článek ve sborníku
2007

Vliv zinku na výnos a technologické parametry lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

V maloparcelkových výživářských pokusech byl sledován vliv předseťové a foliární aplikace hnojiv s obsahem zinku na výnosové a technologické parametry přadného lnu odrůdy Venica. Veškerá ošetření během vegetace byla standardně provedena dle metodických pokynů pro pěstování přadného lnu. Během vegetace byla sledována dynamika růstu a nástupu jednotlivých fází. Po sklizni byl hodnocen výnos semene, stonku, dlouhého a celkového vlákna a obsah zinku.

článek ve sborníku
2005

Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí pro selata na hodnoty parametru krevního obrazu

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Zeman, Ladislav; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevního obrazu selat. V pokusu byl přidáván hrách odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupení této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

článek ve sborníku
2005

Vliv zařazení krmného hrachu do krmných směsí na obsah makroprvku v krvi

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav

Cílem předložené studie bylo analyzovat vliv zastoupení krmného hrachu na prametry krevniho obrazu selat. V pokusu bylo porovnáváno zkrmování kontrolní krmné směsi se stopovým zastoupením krmného hrachu (Gotik) a směsi s vyšším zastoupením krmného hrachu odrůdy Gotik, která se vyznažuje vysokým obsahem antinutričních látek. Zastoupeni této komponenty činilo v kontrolní směsi 0,1 % a 18 % v pokusné skupině. Výsledné hodnoty obsahu makroprvku v krvi selat poukazují na změnu metabolismu u těchto zvířat.

článek ve sborníku
2007

Vliv těžkých kovů na dynamiku klíčení semen lnu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Studie je zaměřena na srovnání vybraných odrůd lnu setého (Linum usitatissimum L.) z hlediska tolerance k těžkým kovům (Cd, Pb, Cs, Zn a Cu) ve fázi klíčení. Cílem bylo nalezení inhibiční koncentrace IC 50 u jednotlivých kovových elementů a zároveň nalezení vhodných odrůd (citlivých / tolerantních vůči těžkým kovům) pro následné testování v podmínkách in vitro a in vivo. Růst kořene u klíčících semen byl sledován ve 4-denním laboratorním testu toxicity na koncentrační škále 0 - 0,1 – 1 – 10 - 100 mmol.l-1 příslušného kovového elementu v dusičnanové formě. Vliv těžkých kovů na inhibici růstu kořínku byl lineární a jejich toxicita (v průměru za všechny odrůdy) klesala v pořadí Cd > Cu > Cs > Pb > Zn. Odrůda přadného lnu Venica vykazovala vysokou citlivost vůči všem testovaným kovům, jako relativně tolerantní se jevila odrůda přadného lnu Elektra.

článek ve sborníku
2009

Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Účinnost dvou pyretroidů a jedné kombinace organofosfátu a pyretroidu (alpha-cypermethrin, etofenprox, chlorpyrifos + cypermethrin) na Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) byla hodnocena v letech 2006 – 2009 v ČR. Ve všech letech testování byly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi účinostmi porovnávaných insekticidů. Účinnost porovnávaných insekticidů byla výrazně ovlivněna termínem aplikace. V případě kombinace chlorpyrifos + cypermethrin je méně komplikované stanovit vhodný termín aplikace při srovnání s pyretroidy aplikovanými samostatně. Účinnost samostatně aplikovaných pyretroidů dosáhla úrovně zaznamenávané u kombinace chlorpyrifos + cypermethrin pouze tehdy, když byla aplikace provedena v optimálním termínu. Nejvhodnější termín aplikace spadá do období, kdy se ve žlutých miskách objevují první samičky ve významnějším množství až do období, kdy podstatná část z nich je připravená ke kladení.

ostatní

Vliv různých hladin a odrůd hrachu na užitkovost prasat ve výkrmu

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Zeman, Ladislav

Cílem pokusného sledování bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje zařazení hrachu parametry užitkovosti vykrmovaných prasat. V pokusu byl srovnáván přídavek odrůdy GOTIK s nejvyšším obsahem antinutričních faktorů s odrůdou ZEKON s nízkým obsahem antinutričních faktorů. V pokusných směsích byl zařazen hrách v množství Z18 - 18 % ZEKONU, u skupiny G18 - 18 % GOTIKU, u skupiny Z9 - 9 % ZEKONU, u skupiny G9 - 9 % GOTIKU. Námi zjištěné průměrné denní přírůstky byly u kontrolní skupiny Z18 0,889+-0,092, u skupinyG18 0871+-0,079, u kontrolní skupiny Z9 0,883+-0,107 a u skupiny G9 0,873+-0,108 kg. Z těchto hodnot výplývá, že se zastoupením hrachu odrůdy GOTIK se nezhoršoval pruměrný denní přírůstek. Rovněž u konverze krmiva jsme nezaznamenali zhoršení užitkovosti. U kontrolní skupiny Z18 byla 2,364+-0,042, u skupiny G18 2,235+-0,054, u skupiny Z9 2,396+-0,119 a u G9 dosahovala 2,198+-0,069 kg. Taktéž s obsahem GOTIKU v krmné směsi se snižoval příjem krmiva oproti skupinám se ZEKONEM.

článek ve sborníku
2005

Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, Viktor; Marek, Jan

Výsledky aplikace enzymu stříkáním na stonek zakořeněného a nezakořeněného lnu jsou prezentovány jako stejně dobré jako vliv na výnos a potěrové kvality dlouhého lněného vlákna.

článek ve sborníku
2005

Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Kocourková, Blanka

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

odborná kniha
2008

Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kmín kořenný je rostlinou, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Z tohoto důvodu je proto velmi důležité, především z hlediska dvouletého pěstování kmínu, počítat se správně zvolenou a vhodně načasovanou herbicidní ochranou. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany kmínu kořenného byly založeny polní pokusy v čisté kultuře. Herbicidní preemergentní ošetření porostů kmínu bylo prováděno na odrůdě se standardní délkou vegetační doby - Kepron. Cílem pokusů bylo zjistit rozdíly ve výnosu nažek a obsahu silice u použitých preemergentně aplikovaných herbicidů. Mimo jiné bylo také cílem posoudit rozdíly mezi selektivním působením různých typů herbicidů na rostliny kmínu kořenného, včetně rozdílných dávek. Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že do pokusu zařazené herbicidy vykazovaly dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Vliv pěstitelských podmínek na obsah silic kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kocourková, Blanka;

Cílem práce bylo ověření pěstování kmínu kořenného na dvou stanovištích, ve variantách bez krycí plodiny a s krycí plodinou - jarní pšenice, se všemi registrovanými odrůdami Rekord, Prochan a Kepron. Byl stanoven obsah silic a výnos. Lepší výsledky byly v RVO na pokusném stanovišti v Šumperku.

článek ve sborníku
2006

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Byl sledován vliv insekticidního moření na poškození vzcházejícího hrachu listožravými brouky rodu Sitona, včetně následujících škod způsobených larvami těchto nosatců. Byl prokázán pozitivní vliv moření na poškození hrachu i z pohledu nižšího napadení hrachu kyjatkou hrachovou.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.).

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Byl studován vliv chemických přídavných látek (acetosyringone,AS; L-cysteine, CYS; dithiothreitol, DTT; glutathione, GSH; cellulase, CEL; pectinase, PEC) a světelného režimu (16/8 den / noc, 16L/8D; stálé osvětlení, 24L; stálé zatemnění, 24D) během kokultivační periody explantátů hrachu s Agrobacterium tumefaciens na efektivitu transformace. Optimální podmínky byly stanoveny při 48h kokultivaci za 20+/-2 °C, 50 mg l-1 CYS, 100 µM AS, 16L/8D fotoperiodě.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

The influence of selected cocultivation treatments on Agrobacterium-mediated genetic transformation efficacy of peas

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

V průběhu agrobakteriální transformace je kokultivace klíčovým krokem. Odrůdy polního hrachu Adept, Komet a Menhir byly použity v řadě experimentů s aplikací kokultivačních látek – acetosyringonu, L-cysteinu, dithiothreitolu, glutathionu, maceračních enzymů – celulázy a pektinázy. Byl také testován vliv režimu osvětlení – nepřetržité světlo nebo tma. Pozitivní vliv byl zaznamenán při aplikaci acetosyringonu a L-cysteinu. Glutathion neměl vliv na efektivitu transformace ani při opakování experimentů a při různých škálách koncentrací. Dithiotreitol a macerační enzymy, které byly použity každý zvlášť i v kombinaci, měly na efektivitu transformace negativní účinek. Režim nepřetržitého osvětlení měl pozitivní vliv na frekvenci explantátů s uniformní expresí GUS.

článek ve sborníku
2008

The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Ohnoutková, Ludmila

Kombinace biolistické a agrobakteriální metody transformace umožňuje využít výhody obou transformačních systémů (přímého i nepřímého) pro různé rostlinné druhy. Termín agrolistika označuje metodu, která využívá biolistiku pro mechanické narušení explantátů a následnou kokultivaci v agrobakteriální suspenzi. Byl odzkoušen vliv acetosyringonu a L-cysteinu s cílem zvýšit efektivitu transformace.

článek ve sborníku
2008

The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Konopí kultivarů Benico, Monoica, Fibrol a Bialobrezskie byly pěstovány (2005, 2006, 2007) v přírodně simulovaných podmínkách půd (kontrola) a dále v půdách se zvýšeným obsahem kalů z čistíren odpadních vod vpoměru kalu: půdy: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Zralé části rostlin konopí byly zkoumány pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro jejich potenciál k absorpci a hromadění Cd, Pb Zn v semeni, plevách, listech, stonku a kořeni. Statistické vyhodnocení zaznamenaných dat (TK koncentrace a celková akumulace) byly provedeny analýzou variance a vícenásobným porovnáváním - LSD test, statistický program UNISTAT. Akumulace jednotlivých elementů do různých částí rostliny vykazovaly velké rozdíly. Transport Cd a Pb z vegetativních částí (kořen, stonek, listy) do generativních orgánů (tobolky, semena) byla výrazně omezena. Rostliny konopí akumulovaly nejvíce Zn, pak Pb a nejméně Cd.

článek ve sborníku

Stránky