Publikace

2009

Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Účinnost dvou pyretroidů a jedné kombinace organofosfátu a pyretroidu (alpha-cypermethrin, etofenprox, chlorpyrifos + cypermethrin) na Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) byla hodnocena v letech 2006 – 2009 v ČR. Ve všech letech testování byly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi účinostmi porovnávaných insekticidů. Účinnost porovnávaných insekticidů byla výrazně ovlivněna termínem aplikace. V případě kombinace chlorpyrifos + cypermethrin je méně komplikované stanovit vhodný termín aplikace při srovnání s pyretroidy aplikovanými samostatně. Účinnost samostatně aplikovaných pyretroidů dosáhla úrovně zaznamenávané u kombinace chlorpyrifos + cypermethrin pouze tehdy, když byla aplikace provedena v optimálním termínu. Nejvhodnější termín aplikace spadá do období, kdy se ve žlutých miskách objevují první samičky ve významnějším množství až do období, kdy podstatná část z nich je připravená ke kladení.

ostatní

Vliv různých hladin a odrůd hrachu na užitkovost prasat ve výkrmu

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Mareš, Petr; Pechová, Alena; Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Zeman, Ladislav

Cílem pokusného sledování bylo zjistit, do jaké míry ovlivňuje zařazení hrachu parametry užitkovosti vykrmovaných prasat. V pokusu byl srovnáván přídavek odrůdy GOTIK s nejvyšším obsahem antinutričních faktorů s odrůdou ZEKON s nízkým obsahem antinutričních faktorů. V pokusných směsích byl zařazen hrách v množství Z18 - 18 % ZEKONU, u skupiny G18 - 18 % GOTIKU, u skupiny Z9 - 9 % ZEKONU, u skupiny G9 - 9 % GOTIKU. Námi zjištěné průměrné denní přírůstky byly u kontrolní skupiny Z18 0,889+-0,092, u skupinyG18 0871+-0,079, u kontrolní skupiny Z9 0,883+-0,107 a u skupiny G9 0,873+-0,108 kg. Z těchto hodnot výplývá, že se zastoupením hrachu odrůdy GOTIK se nezhoršoval pruměrný denní přírůstek. Rovněž u konverze krmiva jsme nezaznamenali zhoršení užitkovosti. U kontrolní skupiny Z18 byla 2,364+-0,042, u skupiny G18 2,235+-0,054, u skupiny Z9 2,396+-0,119 a u G9 dosahovala 2,198+-0,069 kg. Taktéž s obsahem GOTIKU v krmné směsi se snižoval příjem krmiva oproti skupinám se ZEKONEM.

článek ve sborníku
2005

Vliv rozprašovací aplikace enzymu na lněné vlákno

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, Viktor; Marek, Jan

Výsledky aplikace enzymu stříkáním na stonek zakořeněného a nezakořeněného lnu jsou prezentovány jako stejně dobré jako vliv na výnos a potěrové kvality dlouhého lněného vlákna.

článek ve sborníku
2005

Vliv rekurentní fenotypové selekce na vybrané hospodářské znaky kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Kocourková, Blanka

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

odborná kniha
2008

Vliv preemergentně aplikovaných herbicidů na výnos nažek a kvalitu produkce kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kmín kořenný je rostlinou, která má velmi malou konkurenční schopnost proti většině plevelných druhů. Z tohoto důvodu je proto velmi důležité, především z hlediska dvouletého pěstování kmínu, počítat se správně zvolenou a vhodně načasovanou herbicidní ochranou. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany kmínu kořenného byly založeny polní pokusy v čisté kultuře. Herbicidní preemergentní ošetření porostů kmínu bylo prováděno na odrůdě se standardní délkou vegetační doby - Kepron. Cílem pokusů bylo zjistit rozdíly ve výnosu nažek a obsahu silice u použitých preemergentně aplikovaných herbicidů. Mimo jiné bylo také cílem posoudit rozdíly mezi selektivním působením různých typů herbicidů na rostliny kmínu kořenného, včetně rozdílných dávek. Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že do pokusu zařazené herbicidy vykazovaly dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Vliv pěstitelských podmínek na obsah silic kmínu kořenného (Carum carvi L.)

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kocourková, Blanka;

Cílem práce bylo ověření pěstování kmínu kořenného na dvou stanovištích, ve variantách bez krycí plodiny a s krycí plodinou - jarní pšenice, se všemi registrovanými odrůdami Rekord, Prochan a Kepron. Byl stanoven obsah silic a výnos. Lepší výsledky byly v RVO na pokusném stanovišti v Šumperku.

článek ve sborníku
2006

Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Byl sledován vliv insekticidního moření na poškození vzcházejícího hrachu listožravými brouky rodu Sitona, včetně následujících škod způsobených larvami těchto nosatců. Byl prokázán pozitivní vliv moření na poškození hrachu i z pohledu nižšího napadení hrachu kyjatkou hrachovou.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

The effect of cocultivation treatments on transformation efficiency in pea (Pisum sativum L.).

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Byl studován vliv chemických přídavných látek (acetosyringone,AS; L-cysteine, CYS; dithiothreitol, DTT; glutathione, GSH; cellulase, CEL; pectinase, PEC) a světelného režimu (16/8 den / noc, 16L/8D; stálé osvětlení, 24L; stálé zatemnění, 24D) během kokultivační periody explantátů hrachu s Agrobacterium tumefaciens na efektivitu transformace. Optimální podmínky byly stanoveny při 48h kokultivaci za 20+/-2 °C, 50 mg l-1 CYS, 100 µM AS, 16L/8D fotoperiodě.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

The influence of selected cocultivation treatments on Agrobacterium-mediated genetic transformation efficacy of peas

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

V průběhu agrobakteriální transformace je kokultivace klíčovým krokem. Odrůdy polního hrachu Adept, Komet a Menhir byly použity v řadě experimentů s aplikací kokultivačních látek – acetosyringonu, L-cysteinu, dithiothreitolu, glutathionu, maceračních enzymů – celulázy a pektinázy. Byl také testován vliv režimu osvětlení – nepřetržité světlo nebo tma. Pozitivní vliv byl zaznamenán při aplikaci acetosyringonu a L-cysteinu. Glutathion neměl vliv na efektivitu transformace ani při opakování experimentů a při různých škálách koncentrací. Dithiotreitol a macerační enzymy, které byly použity každý zvlášť i v kombinaci, měly na efektivitu transformace negativní účinek. Režim nepřetržitého osvětlení měl pozitivní vliv na frekvenci explantátů s uniformní expresí GUS.

článek ve sborníku
2008

The effect of acetosyringone and L-cysteine cocultivation substances on genetic transformation efficiency in pea via combined biolistic and Agrobacterium-mediated methods

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Ohnoutková, Ludmila

Kombinace biolistické a agrobakteriální metody transformace umožňuje využít výhody obou transformačních systémů (přímého i nepřímého) pro různé rostlinné druhy. Termín agrolistika označuje metodu, která využívá biolistiku pro mechanické narušení explantátů a následnou kokultivaci v agrobakteriální suspenzi. Byl odzkoušen vliv acetosyringonu a L-cysteinu s cílem zvýšit efektivitu transformace.

článek ve sborníku
2008

The effect of sewage sludge-amended soil on Cd, Pb and Zn accumulation by hemp (Cannabis sativa l.) plants

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Konopí kultivarů Benico, Monoica, Fibrol a Bialobrezskie byly pěstovány (2005, 2006, 2007) v přírodně simulovaných podmínkách půd (kontrola) a dále v půdách se zvýšeným obsahem kalů z čistíren odpadních vod vpoměru kalu: půdy: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6. Zralé části rostlin konopí byly zkoumány pomocí atomové absorpční spektrometrie (AAS) pro jejich potenciál k absorpci a hromadění Cd, Pb Zn v semeni, plevách, listech, stonku a kořeni. Statistické vyhodnocení zaznamenaných dat (TK koncentrace a celková akumulace) byly provedeny analýzou variance a vícenásobným porovnáváním - LSD test, statistický program UNISTAT. Akumulace jednotlivých elementů do různých částí rostliny vykazovaly velké rozdíly. Transport Cd a Pb z vegetativních částí (kořen, stonek, listy) do generativních orgánů (tobolky, semena) byla výrazně omezena. Rostliny konopí akumulovaly nejvíce Zn, pak Pb a nejméně Cd.

článek ve sborníku
2006

Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V podmínkách České republiky mohou někteří hmyzí škůdci vážně narušit růst a vývoj bobu obecného. Obzvláště imága a larvy listopasa čárkovaného (Sitona lineatus L.), mšice maková (Aphis fabae Scopoli), třásněnky a zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus Boheman). Následkem jejich působení je pokles některých růstových a výnosových parametrů bobu.

článek ve sborníku
2009

Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Byl studován vliv prostředí (ročníku a geografické polohy) a genetická variability na stabilitu vybraných isozymových markerů: esterase (EST), acid phosphatase (ACP), alcohol dehydrogenase (ADH), leucine aminopeptidase (LAP), shikimate dehydrogenase (SDH) a glucose-6-phosphate isomerase (PGI), společně v DNA markery (RAPD, SSR, ISSR, IRAP) na 5 odrůdách hrachu setého, 4 let a 3 lokalitách.

kapitola v odborné knize
2009

Vavilovia formosa (Steven) Fed., an intriguing Pisum relative

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Kenicer, Gregory; Mikič, Aleksandar; Vishnyakova, Margarita

Vavilovia formosa (Steven) Fed., a small, patch-forming perennial found in upper-alpine screes of the Caucasus, eastern Turkey, northern parts of Iraq, Iran, Syria and Lebanon. Unlike Pisum, the leaflets of Vavilovia unroll rather than unfolding (supervolute rather than conduplicate vernation), and it is a perennial, rhizomatous plant. In these respects and in its ecology, Vavilovia markedly differs from wild and cultivated Pisum and resembles Lathyrus. Species relationships were determined for 31 species of tribe Fabeae using sequences for four regions known to be informative for the group ; the maturase K, trnL-F and trnS-G spacer regions of chloroplast DNA, and the internal transcribed spacer (ITS) region of nuclear DNA. Maximum parsimony and Bayesian analysis of combined sequence data confirmed Vavilovia as a separate group positioned between Lathyrus and Pisum.

ostatní
2007

Variabilita kvalitativních znaků vybraných genotypů kmínu kořenného (Carum carvi, L.) ozimého typu

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Růžičková, G.; Kocourková, B.; Fojtová, J.

Článek hodnotí kvalitativní a kvantitativní změny silic v průběhu šlechtění v 7 vegetačních období u kmínu kořenného ozimého typu. V prvním roce šlechtění bylo vybráno 45 rostlin (45 genotypů) z poloprovozního pokusu, u kterých se v následujících letech uplatnila selekce zejména na obsah silic a také na zdravotní stav. Byli vybírány zdravé rostliny s vyšším obsahem silic a s lepším poměrem karvonu a limonenu. Rozdíl v obsahu silic a karvonu v jednotlivých letech byl velmi vysoce průkazný a ročník byl dominantním faktorem. Rozdíly v obsahu silic v genotypech nebyly průkazné, ale průkazný byl rozdíl v obsahu karvonu u jednotlivých genotypů.

článek ve sborníku
2006

Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Větrovcová Martina, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Klíma, Miroslav; Macháčková, Ivana

Vybraný soubor 20 meziliniových F1 hybridů Brassica napus L. bylo hodnoceno z hlediska jejich schopnosti produkovat dihaploidní (DH) rostliny odvozené z mikrospórové kultury následně využitých ve šlechtitelském projektu Česká Řepka. Všechny testované genotypy byly schopny regenerovat embrya z mikrospór podle standardizovaného protokolu, který byl již dříve upraven pro odrůdy/šlechtitelské linie České Řepky; byly zjištěny významné rozdíly v tvorbě embryí mezi jednotlivými genotypy. Fertilní DH regeneranti byly získáni z 12 linií souboru. Ostaních 8 linií v podstatě netvořilo DH rostliny z různých důvodů, zejména v důsledku změněné morfologie mikrosporórových embryí ve spojení s omezenou schopností klíčení/konverze a v důsledku neúspěšného ošetření kolchicinem, které mělo za následek haploidní nebo mixoploidní (chimerické) regeneranty vykazující částečnou nebo úplnou sterilitu.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Transgenoze u luskovin – současný stav, trendy a praktický potenciál

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Přehledná přednáška o jednotlivých etapách vývoje GM luskovin od konce 80. let minulého století, ve kterých se postupně řešilo zlepšení agronomických vlastností, zlepšení vlastností důležitých pro spotřebitele a možnosti molekulárního farmingu. Nástin legislativních a politicko-obchodních překážek, trendů a strategií výzkumu v této oblasti. Podrobné informace o konkrétních výsledcích transgenoze u hrachu v rámci řešených projektů ve společnosti Agritec, s.r.o.

článek ve sborníku
2009

Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Šafářová, Dana; Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan

Pea Enation Mosaic Virus (PEMV) and Pea Seed-borne Mosaic Virus (PSbMV) represent very important economical risks for pea growers by 10-25% decrease of seed yield. In our study, the induction of virus resistance / tolerance in transgenic pea lines were developed by the introgression of full length as well as fragments of cDNA of the PEMV and PSbMV viral coat proteins which were cloned in sense and antisense orientations into pGreenII plasmid (John Innes Centre, Norwich, UK). The level of virus replication after mechanical inoculation was monitored by time-sequenced DAS-ELISA. In transgenic pea lines T3 with PSbMV coat protein fragments the concentration of virus RNA was after 14 days transiently enhanced (in average up to 125%), but after 28 days the mean of RNA concentration was 37% as compared to the control non-transgenic inoculated plants (100%).

kapitola v odborné knize
2005

Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byla presentována metoda transformace rostlin hrachu setého pomocí agrobakteriální transformace jednak s využitím in vitro a také in vitro protokolů. demonstrovali jsme úspěšnou transformaci s využitím pBIN19 konstruktu obsahujícím T-DNA s reporterovým genem GUS pro histochemickou detekci a selekčním markerem genu NPTII rezistence ke kanamycinu aplůikovaný na 6 genotypech hrachu. byla nalezeny optimální podmínky transformace a integrace transgenu byla prokázána pomocí PCR a Southern blotingu v regenerantech T1 a T3 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2008

Effort towards a world pea (Pisum sativum L.) germplasm core collection: The case for common markers and data compatibility

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Coyne, Clare; Ford, Rebecca; Redden, Robert; Flavell, Andrew; Warkentin, Tom; Burstin, Judith; Duc, Gerard; Ambrose, Mike; Ellis, Noel

Several large germplasm collections of the Pisum genus are maintained world-wide. To facilitate their management and increase efficiency of their use, a core collection is being currently developed. Traditionally descriptions were made for germplasm accessions by morphological descriptors, together with known pedigree and passport data. In recent years genetic structures of pea germplasm collections have been investigated by several molecular marker approaches. However, after data processing, further use of such data is limited, in the absence of cross-comparison between collections. The key points for the future should be adoption of a common set of markers applied across the developed core sets, together with the deposition and availability of both molecular and agronomical data, creating a virtual world-wide pea germplasm resource for our common benefit.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky