Publikace

2006

Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V podmínkách České republiky mohou někteří hmyzí škůdci vážně narušit růst a vývoj bobu obecného. Obzvláště imága a larvy listopasa čárkovaného (Sitona lineatus L.), mšice maková (Aphis fabae Scopoli), třásněnky a zrnokaz bobový (Bruchus rufimanus Boheman). Následkem jejich působení je pokles některých růstových a výnosových parametrů bobu.

článek ve sborníku
2009

Effect of Environmental and Genetic Factors on the Stability of Pea (Pisum sativum L.) Isozyme and DNA Markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Byl studován vliv prostředí (ročníku a geografické polohy) a genetická variability na stabilitu vybraných isozymových markerů: esterase (EST), acid phosphatase (ACP), alcohol dehydrogenase (ADH), leucine aminopeptidase (LAP), shikimate dehydrogenase (SDH) a glucose-6-phosphate isomerase (PGI), společně v DNA markery (RAPD, SSR, ISSR, IRAP) na 5 odrůdách hrachu setého, 4 let a 3 lokalitách.

kapitola v odborné knize
2009

Vavilovia formosa (Steven) Fed., an intriguing Pisum relative

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Kenicer, Gregory; Mikič, Aleksandar; Vishnyakova, Margarita

Vavilovia formosa (Steven) Fed., a small, patch-forming perennial found in upper-alpine screes of the Caucasus, eastern Turkey, northern parts of Iraq, Iran, Syria and Lebanon. Unlike Pisum, the leaflets of Vavilovia unroll rather than unfolding (supervolute rather than conduplicate vernation), and it is a perennial, rhizomatous plant. In these respects and in its ecology, Vavilovia markedly differs from wild and cultivated Pisum and resembles Lathyrus. Species relationships were determined for 31 species of tribe Fabeae using sequences for four regions known to be informative for the group ; the maturase K, trnL-F and trnS-G spacer regions of chloroplast DNA, and the internal transcribed spacer (ITS) region of nuclear DNA. Maximum parsimony and Bayesian analysis of combined sequence data confirmed Vavilovia as a separate group positioned between Lathyrus and Pisum.

ostatní
2007

Variabilita kvalitativních znaků vybraných genotypů kmínu kořenného (Carum carvi, L.) ozimého typu

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Růžičková, G.; Kocourková, B.; Fojtová, J.

Článek hodnotí kvalitativní a kvantitativní změny silic v průběhu šlechtění v 7 vegetačních období u kmínu kořenného ozimého typu. V prvním roce šlechtění bylo vybráno 45 rostlin (45 genotypů) z poloprovozního pokusu, u kterých se v následujících letech uplatnila selekce zejména na obsah silic a také na zdravotní stav. Byli vybírány zdravé rostliny s vyšším obsahem silic a s lepším poměrem karvonu a limonenu. Rozdíl v obsahu silic a karvonu v jednotlivých letech byl velmi vysoce průkazný a ročník byl dominantním faktorem. Rozdíly v obsahu silic v genotypech nebyly průkazné, ale průkazný byl rozdíl v obsahu karvonu u jednotlivých genotypů.

článek ve sborníku
2006

Efficiency of Microspore Culture for Doubled Haploid Production in the Breeding Project ''Czech Winter Rape”

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Větrovcová Martina, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Klíma, Miroslav; Macháčková, Ivana

Vybraný soubor 20 meziliniových F1 hybridů Brassica napus L. bylo hodnoceno z hlediska jejich schopnosti produkovat dihaploidní (DH) rostliny odvozené z mikrospórové kultury následně využitých ve šlechtitelském projektu Česká Řepka. Všechny testované genotypy byly schopny regenerovat embrya z mikrospór podle standardizovaného protokolu, který byl již dříve upraven pro odrůdy/šlechtitelské linie České Řepky; byly zjištěny významné rozdíly v tvorbě embryí mezi jednotlivými genotypy. Fertilní DH regeneranti byly získáni z 12 linií souboru. Ostaních 8 linií v podstatě netvořilo DH rostliny z různých důvodů, zejména v důsledku změněné morfologie mikrosporórových embryí ve spojení s omezenou schopností klíčení/konverze a v důsledku neúspěšného ošetření kolchicinem, které mělo za následek haploidní nebo mixoploidní (chimerické) regeneranty vykazující částečnou nebo úplnou sterilitu.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Transgenoze u luskovin – současný stav, trendy a praktický potenciál

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Přehledná přednáška o jednotlivých etapách vývoje GM luskovin od konce 80. let minulého století, ve kterých se postupně řešilo zlepšení agronomických vlastností, zlepšení vlastností důležitých pro spotřebitele a možnosti molekulárního farmingu. Nástin legislativních a politicko-obchodních překážek, trendů a strategií výzkumu v této oblasti. Podrobné informace o konkrétních výsledcích transgenoze u hrachu v rámci řešených projektů ve společnosti Agritec, s.r.o.

článek ve sborníku
2009

Transgenic pea with improved tolerance to Pea Enation Mosaic Virus

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Šafářová, Dana; Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Navrátil, Milan

Pea Enation Mosaic Virus (PEMV) and Pea Seed-borne Mosaic Virus (PSbMV) represent very important economical risks for pea growers by 10-25% decrease of seed yield. In our study, the induction of virus resistance / tolerance in transgenic pea lines were developed by the introgression of full length as well as fragments of cDNA of the PEMV and PSbMV viral coat proteins which were cloned in sense and antisense orientations into pGreenII plasmid (John Innes Centre, Norwich, UK). The level of virus replication after mechanical inoculation was monitored by time-sequenced DAS-ELISA. In transgenic pea lines T3 with PSbMV coat protein fragments the concentration of virus RNA was after 14 days transiently enhanced (in average up to 125%), but after 28 days the mean of RNA concentration was 37% as compared to the control non-transgenic inoculated plants (100%).

kapitola v odborné knize
2005

Agrobacterium-mediated transfromation of pea (Pisum sativum L.): Transformant production in vitro and non-tissue culture approach

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byla presentována metoda transformace rostlin hrachu setého pomocí agrobakteriální transformace jednak s využitím in vitro a také in vitro protokolů. demonstrovali jsme úspěšnou transformaci s využitím pBIN19 konstruktu obsahujícím T-DNA s reporterovým genem GUS pro histochemickou detekci a selekčním markerem genu NPTII rezistence ke kanamycinu aplůikovaný na 6 genotypech hrachu. byla nalezeny optimální podmínky transformace a integrace transgenu byla prokázána pomocí PCR a Southern blotingu v regenerantech T1 a T3 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2008

Effort towards a world pea (Pisum sativum L.) germplasm core collection: The case for common markers and data compatibility

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Coyne, Clare; Ford, Rebecca; Redden, Robert; Flavell, Andrew; Warkentin, Tom; Burstin, Judith; Duc, Gerard; Ambrose, Mike; Ellis, Noel

Several large germplasm collections of the Pisum genus are maintained world-wide. To facilitate their management and increase efficiency of their use, a core collection is being currently developed. Traditionally descriptions were made for germplasm accessions by morphological descriptors, together with known pedigree and passport data. In recent years genetic structures of pea germplasm collections have been investigated by several molecular marker approaches. However, after data processing, further use of such data is limited, in the absence of cross-comparison between collections. The key points for the future should be adoption of a common set of markers applied across the developed core sets, together with the deposition and availability of both molecular and agronomical data, creating a virtual world-wide pea germplasm resource for our common benefit.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Hrudová, Eva

The effects of two pyrethroids and one combination of organophosphate and pyrethroid (alpha-cypermethrin, etofenprox, chlorpyrifos + cypermethrin) on Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) (Coleoptera: Curculionidae) were tested under field conditions in the Czech Republic in 2006 – 2008. Significant differences in the effects of the compared insecticides on C. pallidactylus were recorded in the years (2006, 2007, 2008). It was less important and somewhat less complicated to establish the most suitable time for spraying in the case of the chlorpyrifos + cypermethrin combination in comparison with the pyrethroids applied separately. The effectiveness of the tested insecticides was markedly influenced by the time of spraying. The effects of the pyrethroids applied singly achieved results comparable to that of the chlorpyrifos + cypermethrin combination only at the optimal spraying time.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Testování hrachu proti Fusarium solani f. sp. pisi

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Dostálová Radmila, Ing.

Total starch (TS), amylose and resistant starch Využití vysoce virulentního izolátu Fusarium solani (FS VG), odpovídajícího charakteristice f.sp. pisi v inokulačních testech hrachu. Ověření vhodnosti a efektivity testační metody máčení semen v inokulu a možnosti využití inokulačních směsí rozdílných druhů (Fusarium solani f. sp. pisi + F. oxysporum f. sp. pisi rasy 1 a 2) a směsí rozdílně virulentních izolátů .

certifikovaná metodika
2006

Testování dihaploidních linií řepky (Brassica napus) na odolnost k izolátu Leptosphaeria maculans

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

V rámci testování odolnosti řepky olejky ozimé k chorobám byly v laboratorních podmínkách provedeny inokulační testy s izolátem Leptosphaeria maculans. Izolát patogena použitý v testech byl získán na Olomouc (ČR) . Tento izolát jako jediný vykazoval vlastnosti agresivního izolátu Tox+ (tvorba žlutého pigmentu na agaru a tvorba pyknid). Inokulace rostlin byla provedena ve stadiu děložních listů vpichem suspenze pyknospor. Celkem bylo hodnoceno 94 DH linií a 4 kontrolní odrůdy Capitol, Jesper, Mohikan, Orkan (výchozí materiál). Testy byly rozděleny do 6 sérií. Laboratorní podmínky: osvětlení: 12 hodin den/12 hodin noc, teplota: den 18-20oC, noc 15oC, vysoká relativní vlhkost vzduchu (90%). Hodnocení bylo provedeno 11 dnů od inokulace. Hodnocení bylo provedeno stupnicí 1-9 (1 – zdravá rostlina bez hnědého lemu v místě inokulace, 9 – zřetelné zborcení pletiva asi 10.den od inokulace doprovázené velmi rozsáhlou sporulací, leze jsou větší než 5 mm s difundujícími okraji). Nejnižší napadení bylo 2,0

článek ve sborníku
2009

Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, Jiří; Havel, Jiří; Hrudová, Eva; Kolařík, Pavel; Kolaříková, E.; Mlýnská, J.; Škutová, J.

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

článek v odborném periodiku
2004

Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR

Hochman Miroslav, Ing.

Míša, Petr; Havel, Jiří; Procházková, Blanka; Čepl, Jaroslav; Málek, Jan; Macháč, Radek

Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR.Systémy trvale udržitelné rostlinné produkce pro multifunkční zemědělství v produkčních a LFA oblastech ČR.

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2009

Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Lutein and β-carotene contents in 32 samples of field peas with green (ii), yellow (I.) and orange cotyledons (OrcOrc) were determined. The highest lutein concentration ranging between 0.768 and 1.394 mg/100g was found in varieties with green cotyledons (median 0.978 mg/100g). Yellow cotyledons contained lower amount of lutein, median = 0.692 mg/100g. Big variation in lutein content was found in tested breeding lines with orange cotyledons. Content of β -carotene in field peas with green cotyledons ranged between 0.1-0.2 mg/100g. A strong correlation (r = 0.77, p < 0.01) between lutein and chlorophyll contents was found.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Total starch (TS), amylose and resistant starch (RS) were determined in the sets of smooth pea and wrinkled pea varieties in the years 2006-2008. Starch content of smooth peas varied in the range 53.61 – 57.23%. Average amylose content was 27.8 %. Resistant starch content varied from 2.07% to 6.31%. Content of starch at wrinkled pea varied from 26.57% to 32.55%. Average amylose content was 76.82 % of total starch. Resistant starch content of 11 garden pea cultivars was studied in three different terms of technological harvest.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

The study was carried out at 14 varieties of hemp.Varieties Bialobrzeskie, USO 31 and Fedora demonstrated (P ? 0.95) in the early vegetation phases highest dynamics of the growth, but from the term 8.7.2008 Bialobrzezskie, Monoica nad Futura were the longest varieties. Maturing inflorescences of hemp was attacked in the range of 10 - 15% by a complex of several species of pathogenic fungi in small plot field trials in 2008 year, which caused the drying up and blackening of inflorescences. The highest biomass yield during harvesting period was detected in variety Futura, Monoica and variety Bialobrzeskie. The yield of dry stem and retting stem were statistically highest in varieties Futura and Monoica. Fiber yield reached the highest level in the variety Beniko compared to other varieties, except varieties Bialobrzeskie and Futura. The differences of fibre yield of and total fibre yield were significant between the varieties.

ostatní
2007

The study of regeneration potential in vitro of Vicia faba L., Lupinus albus L., and L. angustifolius L.

Klenotičová Helena, RNDr., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Optimalizované regenerační protokoly jsou předpokladem pro aplikaci biotechnologických metod v programech zlepšujících vlastnosti plodin, včetně selekcí in vitro. Byl zkoumán regenerační potenciál tvorby rostlin de novo prostřednictvím organogeneze a somatické embryogeneze u bobu a lupiny. U bobu bylo dosaženo stádia zakořeňujících prýtů organogenezí z nodálních segmentů, somatická embryogeneze z kalusu byla neúspěšná. U lupiny bylo dosaženo prýtů, ale bez schopnosti zakořenit. U lupiny bylo dosaženo somatické embryogeneze, ale bez dalších vývojových stadií. Mezi druhy Lupinus albus a L.angustifolius byly pozorovány rozdíly v responzivní reakci.

článek ve sborníku
2007

Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Corander, Jukka; Jarkovský, Jiří;

V této studii bylo analyzováno celkem 163 položek hrachu českého původu, 150 holandského a 130 německého, pomocí hodnocení 42 morfologickými a mikrosatelitními a retrotransposonovými markery. Data byla hodnocena jednak pomocí klasických výpočtů genetické vzdálenosti a shlukové analýzy, tak aplikací Bayesiánské metody umožňující spojení obou typů dat. Tyto metody byly porovnány z hlediska cílové aplikace - výběru core kolekce.

článek ve sborníku
2007

Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byla prezentována nová data pro hodnocení genetické stability somatických embryí, embryogenních kalusů, neembryogenních kalusů a R0-regenerantů ze somatické embryogeneze ve srovnání s výchozím explantátem pomocí moderních molekulárních metod (tři odlišné DNA metody - SSR, IRAP, AFLP). Žádné profilové alternace mezi vzorky nebyly nalezeny. V případě metylačně citlivých variant byl detekován 4-8% polymorfismus.

hrách, výzkum
článek ve sborníku

Stránky