Publikace

2007

Studium genetické driftu v kolekci hrachu pomocí mikrosatlitních markerů

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

U 5 položek-odrůd hrachu byla pomocí 15 SSR lokusů studována možnost genetické driftu. Tyto položky byly representovány 2-3 časovými vzorky. V případě 3 položek byla existence genetické driftu potvrzena a diskutován její vliv na integritu genových kolekcí hrachu.

článek ve sborníku
2007

Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Valledor, Luis; Rodriguzez, Roberto

Pomocí molekulárních metod byla studována genetické a epigenetická stabilita dlouhodobé in vitro kultury vzrostných prýtů hrachu. Mikrosatelitními a retrotransposonovými markery nebyla zjištěny žádné významné změny. Tyto byly detekovány pouze pomocí metylačně citlivé analýzy (MSAP), kdy byl zjištěn 11 a 18% polymorfismus. Tyto změny v metylaci genomové DNA byly potvrzeny pomocí měření celkového zastoupení metyl-cytosinu metdou HPCE.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

V naší studii byly studovány komerční odrůdy přadného a olejného lnu a jejich schopnost akumulovat CD, Pb, a Zn z půd a jejich selekční potenciál pro využití pro fytoextrakci. Byla prezentována předběžná data akumulace Cd, Pb a Zn rostlin přadných a olejných lnů a jejich rostlinných částí pěstovaných se směsi odpadních kalů a zeminy. Některé kultivary zadržely Cd a Pb v kořeni nebo ve vegetativních částech, tím vystavily tobolky a semena nízké translokaci (hledisko bezpečných potravin). V kontrastu Zn je translokován do generativních orgánů velmi snadno a obohacené lněné semeno zinkem slouží jako materiál pro vyživu.

článek ve sborníku
2007

Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Klenotičová Helena, RNDr.

Cílem práce bylo studium elektroforetických spekter celkových proteinů v různých fázích vývoje somatických embryí hrachu při použití jednoduchého protokolu přímé regenerace z apikálních meristémů na médiu s přídavkem auxinu. V jednotlivých fázích vývoje somatických embryí byla provedena stanovení obsahu proteinů a také analýzy jejich elektroforetických spekter metodou SDS-PAGE. Exprese proteinů v somatických embryích byla porovnána s jejich tvorbou v zygotických embryích ve vybraných vývojových stádiích.

hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2006

Současné využití lnu s důrazem na kvalitu a jakost produktu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V historii lidstva je len veden jako jedna z nejstarších kulturních plodin. Využitelnost lnu spočívá především v produkci stonku a semene. Základním produkčním hlediskem výroby především olejného lnu je dosažení vysokých parametrů výnosu semene a obsahu oleje za současného nízkého obsahu cizorodých látek. Z tohoto důvodu je tak důležitá kvalita a jakost semene lnu. Průběh růstu, ošetření, sklizně, skladování a zpracování sklizeného semene se významně podílí na změnách kvalitativních parametrů semene zejména při zpracování pro lidský konzum. Požadavky na jakost semene lnu jsou jednak charakterizovány příslušnými normami k danému využití, dále pak vyhláškami a zákony.

článek ve sborníku
2004

Somatic embryogenesis of pea (Pisum sativum L.) in liquid media: towards the development of embryogenic suspension culture

Klenotičová Helena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Vývoj embryogenních suspenzí je velmi důležitý pro další pokrok při studiu fyziologických i genetických aspektů somatické embryogeneze u Pisum sativum L. Studie ukazuje metodologická data, získaná během vývoje embryogenních suspenzí u hrachu a budoucí strategii pro ustavení embryogenní suspenze či repetitivní somatické embryogeneze v tekutých médiích.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2005

Somatická embryogeneze hrachu (Pisum sativum L.) v tekutém médiu: ve vztahu k vývoji embryogenní suspenzní kultury

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr.

Rutinní regenerační protokol pro embryogenní suspenze stále není k dispozici. Takový protokol by znamenal důležitý nástroj pro množení, výběr mutantů a biolostickou transformaci u hrachu. Zde jsou prezentována některá metodologická data ve vztahu k vývoji embryogenních suspenzí u hrachu.

článek ve sborníku
2007

Easily Available Enzymes as Natural Retting Agents

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, V.; Marek, J.; Fischer, H.

Komerčně snadno dostupné enzymy nabývají velkého významu ve zpracování a modifikacích lýkových vláken pro různé aplikace. V oblasti předúprav a zušlechťování lýkových vláken a textilií se objevuje několik nových enzymových technologií schopných modifikovat parametry vláken, dosáhnout požadovaných vlastností, zlepšit zpracovatelnost a ekologii. Mezi tyto technologie patří např. enzymatické rosení lnu, enzymová kotonizace, separace vláken konopí, enzymová předúprava lněných přástů před mokrým dopřádáním, aj. Tyto enzymové biotechnologie mohou přinášet výhody pro textilní, kompozitní a další technické aplikace. Výsledky a zkušenosti z laboratorních, poloprovozních a provozních ověřování prokazují schopnost vybraných enzymů rozkládat a odstranit mezivlákenné pojivové vrstvy pektinu, ligninu a hemicelulóz. Postřik Texazymem SER vede ke zvýšení výdajnosti dlouhého vlákna lnu o více než 40%.

konopí, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

V letech 2006–2008 byl zjištován obsah celkového škrobu, amylosy a rezistentního škrobu v semenech polního a dřeňového hrachu. Byly sledovány změny obsahu RS a sušiny u dřeňového hrachu v různých termínech technologické sklizně (tenderometrem).

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Šlechtitelské metody použité ve šlechtení kmínu kořenného v ČR

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka; Růžičková, Gabriela

Společnost Agritec se zabývá šlechtěním tradičního dvouletého kmínu a kmín se zkrácenou délkou vegetační doby (ozimý kmín) po dobu deseti let. Šlechtění je zaměřeno na stabilitu výnosu, dobrý zdravotní stav, obsah silic a neopadavost. Mezi použité šlechtitelské postupy u dvouletého kmínu patří pozitivní a negativní výběr a vynucené samosprášení. Genotypy s lepšími kvantitativními znaky než u běžných odrůd byly získány rekurentní fenotypovou selekcí. Tvorba dihaploidních rostlin je novou šlechtitelskou metodou u kmínu. Tento proces urychlí vytvoření homozygotního a homogenního genotypu. Tato metoda nebyla u kmínu doposud nikde popsána. Metodika tvorby DH kmínu je před dokončením a bude připravená pro běžné používání. Nejlepší výsledky poskytla tvorba DH rostlin kmínu u ozimé formy kmínu. Ozimý kmín je šlechtěn pro neopadavost, vysoký obsah silic, výnos a nevymrzavost.

článek ve sborníku
2005

Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

článek ve sborníku
2004

Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni

Dostálová Radmila, Ing., Odstrčilová Lenka, Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Honěk, Alois; Jarošík, Vojtěch; Váňová, Marie; Plachká, Eva

Genetická ochrana hrachu je velmi významná. Nesnižuje výnosový potenciál a kvalitu. Výnos a kvalita perspektivních rezistentních genotypů jsou zcela srovnatelné s nejvýnosnějšími náchylnými komerčními odrůdami v letech bez výskytu padlí. Padlí hrachu je u náchylných odrůd nejzávažnější a vysoce rizikovou chorobou, drasticky redukující výnos a kvalitu. Fungicidní ochrana je u nich v letech s vysokým výskytem padlí zcela nezbytná.

článek ve sborníku
2008

Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Trojan, Rudolf

Bylo zmapováno druhové spektrum patogenní mykoflory napadených rostlin. Byly získány genetické zdroje rezistence ke komplexu houbových chorob (er-1, Fw, Fnw,) a virózám (En, sbm-1), které byly využity ve šlechtitelském procesu. Byly ověřeny inokulační metody testování proti jednotlivým patogenům (E. pisi, F. oxysporum, F. solani, PEMV a PSbMV). Pomocí těchto standardních a modifikovaných metod byly rutinně otestovány velké soubory polních i dřeňových hrachů. Byl vybrán materiál, který vykazoval rezistenci k padlí, fusáriovému vadnutí a PEMV. Získané zdroje odolnosti byly využity k tvorbě nového šlechtitelského materiálu (na všech řešitelských pracovištích - Agritecu s.r.o., Selgenu a.s. a v SEMO Smržice s.r.o.), který bude sloužit jako základ pro tvorbu nových odrůd, jak polního, tak dřeňového hrachu.

článek ve sborníku
2007

Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Huňady Igor, Ing.

Linie Petra, L-8 a 29H prokázaly vysoký stupeň rezistence v laboratorních inokulačních testech. Významně snižovaly infekční tlak antraknózy během vegetačního období. Ke zvýšení odolnosti bělokvětých bobů proti A. fabae bylo roku 2002 provedeno kombinační křížení Merlin x Petra. V inokulačních podmínkách byly selektovány odlišné fenotypy (barevně kvetoucí s černým hilem, barevně kvetoucí se světlým hilem, bíle kvetoucí s černým hilem a bíle kvetoucí s světlým hilem) se zvýšenou odolností k A. fabae. V generaci F4 (2005) byla ověřena úspěšnost selekce ve srovnání s výchozím materiálem a generacemi F2 a F3. U fenotypu barevně kvetoucího s černým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 64,3 % rostlin. U fenotypu barevně kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 2,6 % rostlin. - U fenotypu bíle kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 27,6 % rostlin. Tyto výsledky je možné považovat za významný posun.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Trojan, Rudolf; Tyller, Roman; Hasalová, Ivana;

Cílem práce je vytvoření genotypů hrachu s komplexní odolností vůči několika houbovým patogenům (Erysiphe pisi, Fusarium oxysporum race 1 and 2, Fusarium solani, Rhizoctonia solani).

článek ve sborníku
2009

Škůdci řepky na jaře (2. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období května resp. června. Jedná se zejména o krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2009

Škůdci řepky na jaře (1. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva; Seidenglanz, Marek

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období března resp. dubna. Jedná se zejména o krytonosce čtyřzubého a krytonosce řepkového. Dále o blýskáčka řepkového. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2006

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Popis metod ochrany hrachu a dalších luskovin proti vybraným škůdcům na základě poznatků získaných při řešení projektu č. 1B44008

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

ostatní
2009

Škůdci lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana lnu proti škůdcům. Obsahuje seznam škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize

Stránky