Publikace

2009

Variability of Lutein Content in Peas (Pisum sativum L.) in Relation to the Variety, Season and Chlorophyll Content

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Lutein and β-carotene contents in 32 samples of field peas with green (ii), yellow (I.) and orange cotyledons (OrcOrc) were determined. The highest lutein concentration ranging between 0.768 and 1.394 mg/100g was found in varieties with green cotyledons (median 0.978 mg/100g). Yellow cotyledons contained lower amount of lutein, median = 0.692 mg/100g. Big variation in lutein content was found in tested breeding lines with orange cotyledons. Content of β -carotene in field peas with green cotyledons ranged between 0.1-0.2 mg/100g. A strong correlation (r = 0.77, p < 0.01) between lutein and chlorophyll contents was found.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Study of resistant starch (RS) content on peas during maturation

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Total starch (TS), amylose and resistant starch (RS) were determined in the sets of smooth pea and wrinkled pea varieties in the years 2006-2008. Starch content of smooth peas varied in the range 53.61 – 57.23%. Average amylose content was 27.8 %. Resistant starch content varied from 2.07% to 6.31%. Content of starch at wrinkled pea varied from 26.57% to 32.55%. Average amylose content was 76.82 % of total starch. Resistant starch content of 11 garden pea cultivars was studied in three different terms of technological harvest.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Study of Hemp Varieties in Conditions of the Czech Republic

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

The study was carried out at 14 varieties of hemp.Varieties Bialobrzeskie, USO 31 and Fedora demonstrated (P ? 0.95) in the early vegetation phases highest dynamics of the growth, but from the term 8.7.2008 Bialobrzezskie, Monoica nad Futura were the longest varieties. Maturing inflorescences of hemp was attacked in the range of 10 - 15% by a complex of several species of pathogenic fungi in small plot field trials in 2008 year, which caused the drying up and blackening of inflorescences. The highest biomass yield during harvesting period was detected in variety Futura, Monoica and variety Bialobrzeskie. The yield of dry stem and retting stem were statistically highest in varieties Futura and Monoica. Fiber yield reached the highest level in the variety Beniko compared to other varieties, except varieties Bialobrzeskie and Futura. The differences of fibre yield of and total fibre yield were significant between the varieties.

ostatní
2007

The study of regeneration potential in vitro of Vicia faba L., Lupinus albus L., and L. angustifolius L.

Klenotičová Helena, RNDr., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Optimalizované regenerační protokoly jsou předpokladem pro aplikaci biotechnologických metod v programech zlepšujících vlastnosti plodin, včetně selekcí in vitro. Byl zkoumán regenerační potenciál tvorby rostlin de novo prostřednictvím organogeneze a somatické embryogeneze u bobu a lupiny. U bobu bylo dosaženo stádia zakořeňujících prýtů organogenezí z nodálních segmentů, somatická embryogeneze z kalusu byla neúspěšná. U lupiny bylo dosaženo prýtů, ale bez schopnosti zakořenit. U lupiny bylo dosaženo somatické embryogeneze, ale bez dalších vývojových stadií. Mezi druhy Lupinus albus a L.angustifolius byly pozorovány rozdíly v responzivní reakci.

článek ve sborníku
2007

Studium genetické struktury genofondové sbírky hrachu pomocí tradičnícho výpočtu genetických vzdáleností a bayesiánského modelování

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Corander, Jukka; Jarkovský, Jiří;

V této studii bylo analyzováno celkem 163 položek hrachu českého původu, 150 holandského a 130 německého, pomocí hodnocení 42 morfologickými a mikrosatelitními a retrotransposonovými markery. Data byla hodnocena jednak pomocí klasických výpočtů genetické vzdálenosti a shlukové analýzy, tak aplikací Bayesiánské metody umožňující spojení obou typů dat. Tyto metody byly porovnány z hlediska cílové aplikace - výběru core kolekce.

článek ve sborníku
2007

Genetic stability assessment of pea (Pisum sativum L.) somatic embryos

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byla prezentována nová data pro hodnocení genetické stability somatických embryí, embryogenních kalusů, neembryogenních kalusů a R0-regenerantů ze somatické embryogeneze ve srovnání s výchozím explantátem pomocí moderních molekulárních metod (tři odlišné DNA metody - SSR, IRAP, AFLP). Žádné profilové alternace mezi vzorky nebyly nalezeny. V případě metylačně citlivých variant byl detekován 4-8% polymorfismus.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2007

Studium genetické driftu v kolekci hrachu pomocí mikrosatlitních markerů

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

U 5 položek-odrůd hrachu byla pomocí 15 SSR lokusů studována možnost genetické driftu. Tyto položky byly representovány 2-3 časovými vzorky. V případě 3 položek byla existence genetické driftu potvrzena a diskutován její vliv na integritu genových kolekcí hrachu.

článek ve sborníku
2007

Assessment of genetic and epigenetic stability in long-term in vitro shoot culture of pea (Pisum sativum L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Valledor, Luis; Rodriguzez, Roberto

Pomocí molekulárních metod byla studována genetické a epigenetická stabilita dlouhodobé in vitro kultury vzrostných prýtů hrachu. Mikrosatelitními a retrotransposonovými markery nebyla zjištěny žádné významné změny. Tyto byly detekovány pouze pomocí metylačně citlivé analýzy (MSAP), kdy byl zjištěn 11 a 18% polymorfismus. Tyto změny v metylaci genomové DNA byly potvrzeny pomocí měření celkového zastoupení metyl-cytosinu metdou HPCE.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

The Effect of Sewage Sludge-Amended Soil on Cd, Pb and Zn Accumulation by Flax/Linseed Plants (Linum usitatissimum L.).

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

V naší studii byly studovány komerční odrůdy přadného a olejného lnu a jejich schopnost akumulovat CD, Pb, a Zn z půd a jejich selekční potenciál pro využití pro fytoextrakci. Byla prezentována předběžná data akumulace Cd, Pb a Zn rostlin přadných a olejných lnů a jejich rostlinných částí pěstovaných se směsi odpadních kalů a zeminy. Některé kultivary zadržely Cd a Pb v kořeni nebo ve vegetativních částech, tím vystavily tobolky a semena nízké translokaci (hledisko bezpečných potravin). V kontrastu Zn je translokován do generativních orgánů velmi snadno a obohacené lněné semeno zinkem slouží jako materiál pro vyživu.

článek ve sborníku
2007

Protein patterns associated with Pisum sativum somatic embryogenesis

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Klenotičová Helena, RNDr.

Cílem práce bylo studium elektroforetických spekter celkových proteinů v různých fázích vývoje somatických embryí hrachu při použití jednoduchého protokolu přímé regenerace z apikálních meristémů na médiu s přídavkem auxinu. V jednotlivých fázích vývoje somatických embryí byla provedena stanovení obsahu proteinů a také analýzy jejich elektroforetických spekter metodou SDS-PAGE. Exprese proteinů v somatických embryích byla porovnána s jejich tvorbou v zygotických embryích ve vybraných vývojových stádiích.

hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2006

Současné využití lnu s důrazem na kvalitu a jakost produktu

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V historii lidstva je len veden jako jedna z nejstarších kulturních plodin. Využitelnost lnu spočívá především v produkci stonku a semene. Základním produkčním hlediskem výroby především olejného lnu je dosažení vysokých parametrů výnosu semene a obsahu oleje za současného nízkého obsahu cizorodých látek. Z tohoto důvodu je tak důležitá kvalita a jakost semene lnu. Průběh růstu, ošetření, sklizně, skladování a zpracování sklizeného semene se významně podílí na změnách kvalitativních parametrů semene zejména při zpracování pro lidský konzum. Požadavky na jakost semene lnu jsou jednak charakterizovány příslušnými normami k danému využití, dále pak vyhláškami a zákony.

článek ve sborníku
2004

Somatic embryogenesis of pea (Pisum sativum L.) in liquid media: towards the development of embryogenic suspension culture

Klenotičová Helena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Vývoj embryogenních suspenzí je velmi důležitý pro další pokrok při studiu fyziologických i genetických aspektů somatické embryogeneze u Pisum sativum L. Studie ukazuje metodologická data, získaná během vývoje embryogenních suspenzí u hrachu a budoucí strategii pro ustavení embryogenní suspenze či repetitivní somatické embryogeneze v tekutých médiích.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2005

Somatická embryogeneze hrachu (Pisum sativum L.) v tekutém médiu: ve vztahu k vývoji embryogenní suspenzní kultury

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr.

Rutinní regenerační protokol pro embryogenní suspenze stále není k dispozici. Takový protokol by znamenal důležitý nástroj pro množení, výběr mutantů a biolostickou transformaci u hrachu. Zde jsou prezentována některá metodologická data ve vztahu k vývoji embryogenních suspenzí u hrachu.

článek ve sborníku
2007

Easily Available Enzymes as Natural Retting Agents

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, V.; Marek, J.; Fischer, H.

Komerčně snadno dostupné enzymy nabývají velkého významu ve zpracování a modifikacích lýkových vláken pro různé aplikace. V oblasti předúprav a zušlechťování lýkových vláken a textilií se objevuje několik nových enzymových technologií schopných modifikovat parametry vláken, dosáhnout požadovaných vlastností, zlepšit zpracovatelnost a ekologii. Mezi tyto technologie patří např. enzymatické rosení lnu, enzymová kotonizace, separace vláken konopí, enzymová předúprava lněných přástů před mokrým dopřádáním, aj. Tyto enzymové biotechnologie mohou přinášet výhody pro textilní, kompozitní a další technické aplikace. Výsledky a zkušenosti z laboratorních, poloprovozních a provozních ověřování prokazují schopnost vybraných enzymů rozkládat a odstranit mezivlákenné pojivové vrstvy pektinu, ligninu a hemicelulóz. Postřik Texazymem SER vede ke zvýšení výdajnosti dlouhého vlákna lnu o více než 40%.

konopí, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Sledování změn obsahu škrobu a rezistentního škrobu u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

V letech 2006–2008 byl zjištován obsah celkového škrobu, amylosy a rezistentního škrobu v semenech polního a dřeňového hrachu. Byly sledovány změny obsahu RS a sušiny u dřeňového hrachu v různých termínech technologické sklizně (tenderometrem).

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Šlechtitelské metody použité ve šlechtení kmínu kořenného v ČR

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka; Růžičková, Gabriela

Společnost Agritec se zabývá šlechtěním tradičního dvouletého kmínu a kmín se zkrácenou délkou vegetační doby (ozimý kmín) po dobu deseti let. Šlechtění je zaměřeno na stabilitu výnosu, dobrý zdravotní stav, obsah silic a neopadavost. Mezi použité šlechtitelské postupy u dvouletého kmínu patří pozitivní a negativní výběr a vynucené samosprášení. Genotypy s lepšími kvantitativními znaky než u běžných odrůd byly získány rekurentní fenotypovou selekcí. Tvorba dihaploidních rostlin je novou šlechtitelskou metodou u kmínu. Tento proces urychlí vytvoření homozygotního a homogenního genotypu. Tato metoda nebyla u kmínu doposud nikde popsána. Metodika tvorby DH kmínu je před dokončením a bude připravená pro běžné používání. Nejlepší výsledky poskytla tvorba DH rostlin kmínu u ozimé formy kmínu. Ozimý kmín je šlechtěn pro neopadavost, vysoký obsah silic, výnos a nevymrzavost.

článek ve sborníku
2005

Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

článek ve sborníku
2004

Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni

Dostálová Radmila, Ing., Odstrčilová Lenka, Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Honěk, Alois; Jarošík, Vojtěch; Váňová, Marie; Plachká, Eva

Genetická ochrana hrachu je velmi významná. Nesnižuje výnosový potenciál a kvalitu. Výnos a kvalita perspektivních rezistentních genotypů jsou zcela srovnatelné s nejvýnosnějšími náchylnými komerčními odrůdami v letech bez výskytu padlí. Padlí hrachu je u náchylných odrůd nejzávažnější a vysoce rizikovou chorobou, drasticky redukující výnos a kvalitu. Fungicidní ochrana je u nich v letech s vysokým výskytem padlí zcela nezbytná.

článek ve sborníku
2008

Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Trojan, Rudolf

Bylo zmapováno druhové spektrum patogenní mykoflory napadených rostlin. Byly získány genetické zdroje rezistence ke komplexu houbových chorob (er-1, Fw, Fnw,) a virózám (En, sbm-1), které byly využity ve šlechtitelském procesu. Byly ověřeny inokulační metody testování proti jednotlivým patogenům (E. pisi, F. oxysporum, F. solani, PEMV a PSbMV). Pomocí těchto standardních a modifikovaných metod byly rutinně otestovány velké soubory polních i dřeňových hrachů. Byl vybrán materiál, který vykazoval rezistenci k padlí, fusáriovému vadnutí a PEMV. Získané zdroje odolnosti byly využity k tvorbě nového šlechtitelského materiálu (na všech řešitelských pracovištích - Agritecu s.r.o., Selgenu a.s. a v SEMO Smržice s.r.o.), který bude sloužit jako základ pro tvorbu nových odrůd, jak polního, tak dřeňového hrachu.

článek ve sborníku
2007

Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Huňady Igor, Ing.

Linie Petra, L-8 a 29H prokázaly vysoký stupeň rezistence v laboratorních inokulačních testech. Významně snižovaly infekční tlak antraknózy během vegetačního období. Ke zvýšení odolnosti bělokvětých bobů proti A. fabae bylo roku 2002 provedeno kombinační křížení Merlin x Petra. V inokulačních podmínkách byly selektovány odlišné fenotypy (barevně kvetoucí s černým hilem, barevně kvetoucí se světlým hilem, bíle kvetoucí s černým hilem a bíle kvetoucí s světlým hilem) se zvýšenou odolností k A. fabae. V generaci F4 (2005) byla ověřena úspěšnost selekce ve srovnání s výchozím materiálem a generacemi F2 a F3. U fenotypu barevně kvetoucího s černým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 64,3 % rostlin. U fenotypu barevně kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 2,6 % rostlin. - U fenotypu bíle kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 27,6 % rostlin. Tyto výsledky je možné považovat za významný posun.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky