Publikace

2005

Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Trojan, Rudolf; Tyller, Roman; Hasalová, Ivana;

Cílem práce je vytvoření genotypů hrachu s komplexní odolností vůči několika houbovým patogenům (Erysiphe pisi, Fusarium oxysporum race 1 and 2, Fusarium solani, Rhizoctonia solani).

článek ve sborníku
2009

Škůdci řepky na jaře (2. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období května resp. června. Jedná se zejména o krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2009

Škůdci řepky na jaře (1. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva; Seidenglanz, Marek

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období března resp. dubna. Jedná se zejména o krytonosce čtyřzubého a krytonosce řepkového. Dále o blýskáčka řepkového. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2006

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Popis metod ochrany hrachu a dalších luskovin proti vybraným škůdcům na základě poznatků získaných při řešení projektu č. 1B44008

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

ostatní
2009

Škůdci lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana lnu proti škůdcům. Obsahuje seznam škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2006

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Popis výskytů a nebezpečnosti škůdců napadajících kmín v ČR a možnosti ochrany pomocí insekticidů a akaricidů proti nim.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana kmínu setého proti škůdcům. Obsahuje seznam nejškodlivějších škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2008

Škůdci hrachu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Jedná se o příručku, ve které jsou pro jednotlivé polní plodiny shrnuty metody ochrany proti vybraným, důležitým škodlivým organismům (choroby, škůdci, plevele).Celá publikace je rozčlěnena dle jednotlivých plodin a dle jednotlivých škodlivých organismů na samostatné kapitoly.

kapitola v odborné knize
2009

Škůdci bobu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu proti škůdcům. Obsahuje seznam škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2005

Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe

Dostálová Radmila, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byly studovány rizika spojená s pěstováním geneticky modifikovaného hrachu pomocí simulačního eperimentu s dominatními a recesivními znaky a sledována míra možného cizosprášení v následných F1-2 generacích (2001-2003). takto byla stanovena míra rizika přenosu pylu, dále pak byl sledován výskyt a chování jednotlivých druhů hmyzu, jako potencionálních přenosců pylu. během celého epxerimentu nebylo prokázano cizosprášení ( mezi přibližně 40 tisíci jedinci hrachu), což naznačuje velmi nízkou možnost cizosprášení.

GMO, hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2009

Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

In the study differences in seed morphology were investigated by digitalized image system software Nis-Elements v.2.3 (Lim, Prague, Czech Republic) based on scanning of size and shape and extracted parameters such as Area, MaxFerret, Elongation, Cirularity etc. of seeds of model crops - pea (large seedy crop) and flax (small seedy crop). The results of image analysis (determination of classes of highly contrasting seeds) were taken in comparison/correlation with agricultural important compounds in seeds can be helpfull in granding system of seed technology.

hrách, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Repetetivní DNA jako nástroj analýzy rostlinných genomů

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jednalo se o presentaci využití repetetivní DNA sekvencí jako jsou mikrosatelity a retrotransposony dominujících eukaryotické genomy pro studium genetické struktury populací, nástroj analýzy architektury genomu. Byly oddiskutovány jednotlivé metody využívající tyto sekvence.

článek ve sborníku
2007

Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Dle rozhodnutí ÚKZUZ č.j. NOÚ/5076953/BRN/R703/2007 ze dne 18.5.2007 byla registrována odrůda olejného lnu AGT-248 pod názvem AMON.

odrůda
2007

Registrace odrůdy: Cetris

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová, I

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda hrachu CETRIS.

odrůda
2009

Registrace odrůdy přadného lnu RINA

Pavelek Martin, Ing. CSc.

Na základě podkladu pro vydání rozhodnutí v řízení pro registraci odrůdy č. NOÚ/5077227 byla v roce 2009 registrována nová odrůda přadného lnu RINA.

odrůda
2006

Registrace odrůdy olejného lnu JANTAR

Tejklová Eva, RNDr.

Řičica, M.

Na základě Rozhodnutí ÚKZÚZ a šlechtitelského osvědčení č. 56/2006 o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. byla registrována odrůda olejného lnu SL 1201 s navrhovaným názvem JANTAR. Odrůda JANTAR je žlutosemenná odrůda olejného lnu s novou kvalitou - velmi nízkým obsahem kyseliny linolenové.

odrůda
2008

Registrace odrůdy Dragon

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová, I

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda dřeňového hrachu Dragon.

odrůda
2005

Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Účinné regenerační systémy patří k nejdůležitějším předpokladům úspěšné genetické transformace. Obecně je většina luskovin považována za obtížně geneticky transformovatelné. V případě hrachu byly pro genetickou transformaci pomocí Agrobacteria využity tři techniky (embryogeneze, organogeneze a in vivo). Plazmid obsahoval reporterový gen uidA a selekční geny nptII nebo bar.

článek ve sborníku
2005

Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Dostálová Radmila, Ing., Odstrčilová Lenka

Ve skleníkových podmínkách inokulace bylo hodnoceno 16 genotypů hrachu s genem er-1 (E. pisi DC.) na náchylnost k druhu E. baeumleri. Na řapících a listech citlivých genotypů se hojně tvořily konidie a kleistocarpy. Jako zcela rezistentní zdroj proti E. baeumleri byl ve skleníku zjištěn pouze genotyp Tudor (Cebeco 4119). V polních pokusech bylo zařazeno 19 genotypů hrachu s genem er-1 (E. pisi DC.). Z nich měly vyšší stupeň odolnosti proti přirozené infekci E. baeumleri (Fallon, AC Melfort, Joel) pouze některé. K nejnáchylnějším genotypům v polních podmínkách patřily: Consort R, SGL 2024, SGL 1977 a Franklin. Kleistocarpy s 1–4x dichotomicky rozvětvenými vrcholky přívěsků se tvořily ve skleníkových a polních pokusech pouze u náchylných a velmi náchylných genotypů (SGL 444/2185, Consort R, SGL 2024, SGL 1977, LU 390-R2, Lifter, Highlight, Cebeco 1171 a Carneval R). Kontrolní genotypy bez genu er-1 (Komet, Adept a Gotik) byly v pokusech napadeny pouze druhem E. pisi.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku

Stránky