Publikace

2006

Šlechtitelské metody použité ve šlechtení kmínu kořenného v ČR

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka; Růžičková, Gabriela

Společnost Agritec se zabývá šlechtěním tradičního dvouletého kmínu a kmín se zkrácenou délkou vegetační doby (ozimý kmín) po dobu deseti let. Šlechtění je zaměřeno na stabilitu výnosu, dobrý zdravotní stav, obsah silic a neopadavost. Mezi použité šlechtitelské postupy u dvouletého kmínu patří pozitivní a negativní výběr a vynucené samosprášení. Genotypy s lepšími kvantitativními znaky než u běžných odrůd byly získány rekurentní fenotypovou selekcí. Tvorba dihaploidních rostlin je novou šlechtitelskou metodou u kmínu. Tento proces urychlí vytvoření homozygotního a homogenního genotypu. Tato metoda nebyla u kmínu doposud nikde popsána. Metodika tvorby DH kmínu je před dokončením a bude připravená pro běžné používání. Nejlepší výsledky poskytla tvorba DH rostlin kmínu u ozimé formy kmínu. Ozimý kmín je šlechtěn pro neopadavost, vysoký obsah silic, výnos a nevymrzavost.

článek ve sborníku
2005

Šlechtění kmínu kořenného ve společnosti Agritec

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Kocourková, Blanka

V publikacích je popisován šlechtitelský postup při výběru genotypu kmínu kořenného. Je popsán způsob hodnocení jednotlivých znaků, jejich statistické hodnocení a interpretace získaných výsledků.

článek ve sborníku
2004

Šlechtění hrachu setého na odolnost vůči práškové plísni

Dostálová Radmila, Ing., Odstrčilová Lenka, Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Honěk, Alois; Jarošík, Vojtěch; Váňová, Marie; Plachká, Eva

Genetická ochrana hrachu je velmi významná. Nesnižuje výnosový potenciál a kvalitu. Výnos a kvalita perspektivních rezistentních genotypů jsou zcela srovnatelné s nejvýnosnějšími náchylnými komerčními odrůdami v letech bez výskytu padlí. Padlí hrachu je u náchylných odrůd nejzávažnější a vysoce rizikovou chorobou, drasticky redukující výnos a kvalitu. Fungicidní ochrana je u nich v letech s vysokým výskytem padlí zcela nezbytná.

článek ve sborníku
2008

Šlechtění hrachu na rezistenci proti komplexu významných patogenů. Významné choroby hlavních hospodářských plodin

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Hasalová, Ivana; Tyller, Roman; Trojan, Rudolf

Bylo zmapováno druhové spektrum patogenní mykoflory napadených rostlin. Byly získány genetické zdroje rezistence ke komplexu houbových chorob (er-1, Fw, Fnw,) a virózám (En, sbm-1), které byly využity ve šlechtitelském procesu. Byly ověřeny inokulační metody testování proti jednotlivým patogenům (E. pisi, F. oxysporum, F. solani, PEMV a PSbMV). Pomocí těchto standardních a modifikovaných metod byly rutinně otestovány velké soubory polních i dřeňových hrachů. Byl vybrán materiál, který vykazoval rezistenci k padlí, fusáriovému vadnutí a PEMV. Získané zdroje odolnosti byly využity k tvorbě nového šlechtitelského materiálu (na všech řešitelských pracovištích - Agritecu s.r.o., Selgenu a.s. a v SEMO Smržice s.r.o.), který bude sloužit jako základ pro tvorbu nových odrůd, jak polního, tak dřeňového hrachu.

článek ve sborníku
2007

Faba bean (Vicia faba L.) breeding for resistance to anthracnose (Ascochyta fabae Speg.) in the Czech Republic

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Huňady Igor, Ing.

Linie Petra, L-8 a 29H prokázaly vysoký stupeň rezistence v laboratorních inokulačních testech. Významně snižovaly infekční tlak antraknózy během vegetačního období. Ke zvýšení odolnosti bělokvětých bobů proti A. fabae bylo roku 2002 provedeno kombinační křížení Merlin x Petra. V inokulačních podmínkách byly selektovány odlišné fenotypy (barevně kvetoucí s černým hilem, barevně kvetoucí se světlým hilem, bíle kvetoucí s černým hilem a bíle kvetoucí s světlým hilem) se zvýšenou odolností k A. fabae. V generaci F4 (2005) byla ověřena úspěšnost selekce ve srovnání s výchozím materiálem a generacemi F2 a F3. U fenotypu barevně kvetoucího s černým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 64,3 % rostlin. U fenotypu barevně kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 2,6 % rostlin. - U fenotypu bíle kvetoucího se světlým hilem (F4) bylo napadení semen do 10 % zjištěno u 27,6 % rostlin. Tyto výsledky je možné považovat za významný posun.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Šlachtenie hrachu proti hubovým patogénum

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Trojan, Rudolf; Tyller, Roman; Hasalová, Ivana;

Cílem práce je vytvoření genotypů hrachu s komplexní odolností vůči několika houbovým patogenům (Erysiphe pisi, Fusarium oxysporum race 1 and 2, Fusarium solani, Rhizoctonia solani).

článek ve sborníku
2009

Škůdci řepky na jaře (2. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období května resp. června. Jedná se zejména o krytonosce šešulového a bejlomorku kapustovou. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2009

Škůdci řepky na jaře (1. část)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová, Eva; Seidenglanz, Marek

Publikace shrnuje současné poznatky o bionomii vybraných škůdců řepky olejky napadajících tuto plodinu v období března resp. dubna. Jedná se zejména o krytonosce čtyřzubého a krytonosce řepkového. Dále o blýskáčka řepkového. Součástí textu jsou též praktické informace popisující způsob monitoringu uvedených škůdců za účelem načasování insekticidní aplikace. Možnosti ochrany proti uvedeným škůdcům jsou v textu popsány též.

ostatní
2006

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Popis metod ochrany hrachu a dalších luskovin proti vybraným škůdcům na základě poznatků získaných při řešení projektu č. 1B44008

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Škůdci luskovin

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

ostatní
2009

Škůdci lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana lnu proti škůdcům. Obsahuje seznam škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2006

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Popis výskytů a nebezpečnosti škůdců napadajících kmín v ČR a možnosti ochrany pomocí insekticidů a akaricidů proti nim.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana kmínu setého proti škůdcům. Obsahuje seznam nejškodlivějších škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2008

Škůdci hrachu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Jedná se o příručku, ve které jsou pro jednotlivé polní plodiny shrnuty metody ochrany proti vybraným, důležitým škodlivým organismům (choroby, škůdci, plevele).Celá publikace je rozčlěnena dle jednotlivých plodin a dle jednotlivých škodlivých organismů na samostatné kapitoly.

kapitola v odborné knize
2009

Škůdci bobu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu proti škůdcům. Obsahuje seznam škůdců napadající tuto plodinu a seznam doporučených insekticidů.

kapitola v odborné knize
2005

Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe

Dostálová Radmila, Ing., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byly studovány rizika spojená s pěstováním geneticky modifikovaného hrachu pomocí simulačního eperimentu s dominatními a recesivními znaky a sledována míra možného cizosprášení v následných F1-2 generacích (2001-2003). takto byla stanovena míra rizika přenosu pylu, dále pak byl sledován výskyt a chování jednotlivých druhů hmyzu, jako potencionálních přenosců pylu. během celého epxerimentu nebylo prokázano cizosprášení ( mezi přibližně 40 tisíci jedinci hrachu), což naznačuje velmi nízkou možnost cizosprášení.

GMO, hrách, výzkum
článek v odborném periodiku
2009

Seed type identification by using image analysis – correlation of nutritive compounds with size, shape and color characteristics

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

In the study differences in seed morphology were investigated by digitalized image system software Nis-Elements v.2.3 (Lim, Prague, Czech Republic) based on scanning of size and shape and extracted parameters such as Area, MaxFerret, Elongation, Cirularity etc. of seeds of model crops - pea (large seedy crop) and flax (small seedy crop). The results of image analysis (determination of classes of highly contrasting seeds) were taken in comparison/correlation with agricultural important compounds in seeds can be helpfull in granding system of seed technology.

hrách, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Repetetivní DNA jako nástroj analýzy rostlinných genomů

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jednalo se o presentaci využití repetetivní DNA sekvencí jako jsou mikrosatelity a retrotransposony dominujících eukaryotické genomy pro studium genetické struktury populací, nástroj analýzy architektury genomu. Byly oddiskutovány jednotlivé metody využívající tyto sekvence.

článek ve sborníku
2007

Registrace odrůdy: len setý - olejný (Linum usitatissimum L.) cv. AMON

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Dle rozhodnutí ÚKZUZ č.j. NOÚ/5076953/BRN/R703/2007 ze dne 18.5.2007 byla registrována odrůda olejného lnu AGT-248 pod názvem AMON.

odrůda
2007

Registrace odrůdy: Cetris

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová, I

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda hrachu CETRIS.

odrůda

Stránky