Publikace

2006

Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Huňady Igor, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Kromě L-8 a 29H prokázala česká linie Petra vysokou úroveň rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. v laboratorních i polních testech. Využití těchto zdrojů v programech šlechtění na rezistenci a tvorba nových zdrojů rezistence se jeví jako velmi perspektivní. Semena jsou k dispozici ve společnost AGRITEC s.r.o.

článek ve sborníku
2007

Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Vinklárková Petra

Příspěvek se zabývá ochranou přadného lnu proti dřepčíkům (A. euphorbiae Schrank, 1781 a L. parvulus Paykull, 1799). Shrnuje výsledky tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na lokalitě Šumperk(severní Morava; ČR) zaměřených na hodnocení účinnosti vybraných systemických insekticidních mořidel a postřikových přípravků na sledované škůdce.

článek ve sborníku
2007

Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, J.; Cejtchaml, J.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

článek ve sborníku
2009

Morphological and molecular relationships in Pisum L.

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Ambrose, Mike; Ellis, Noel; Flavell, Andrew; Kenicer, Gregory; Kosterin, Oleg

Leguminosae includes many economically important and versatile plants, with those used for grains and pulses representing the largest share of cultivated species. The classification of Pisum L. based on morphology and karyology has changed over time . Currently two species P. fulvum Sibth. & Sm. and P. sativum L. are recognized. The taxonomic position of P. abyssinicum is often discussed; whether this lineage has diverged sufficiently from other taxa to be considered a separate species or whether should be placed within P. sativum as a subgroup. Recent phylogenetic studies using various molecular markers have shown close relationship of Pisum to Lathyrus and Vicia. It is undoubtedly nested in Vicia, perhaps in Lathyrus as well, and is very closely allied to Vavilovia.

ostatní
2006

Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Při řešení ochrany hrachu před listopasy bylo prokázáno, že moření osiva insekticidními mořidly je nejvhodnější ochrana hrachu před těmito škůdci.Ověřovala se navržená metodika hodnocení požerků brouků na listech hrachu a byly také testovány různé druhy mořidel a postřiků v různých dávkách.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Monitoring výskytu významných chorob řepky olejky a odolnost vybraných řepkových genotypů vůči fómové hnilobě (L. maculans) a hlízence obecné (S. sclerotiorum)

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Na pokusných pozemcích vybraných zkušebních stanic byl v letech 2004 - 2008 prováděn monitoring nejvýznamnějších chorob ozimé řepky olejky. Každoročně bylo v mezistaničních předzkouškách výkonu hodnoceno okolo 50 nově vyšlechtěných, perspektivních genotypů. Nové materiály pocházely z 3 šlechtitelských stanic v Opavě, Slapech u Tábora a Chlumce nad Cidlinou. V rámci zkoušek byla hodnocena odolnost vůči jednotlivým chorobám, zejména proti fómové hnilobě (Leptosphaeria maculans) a hlízence obecné (Sclerotinia sclerotinium). Ty způsobují každoročně ekonomicky významné škody a hospodářské ztráty na výnosech. V příspěvku je porovnán vliv mateřské lokality na odolnost vyšlechtěných genotypů ozimé řepky vůči těmto chorobám zkoušených v různých klimatických podmínkách na lokalitě Šumperk.

ostatní
2008

Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Pavelek Martin, Ing. CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Práce se zaměřila na identifikaci bodových mutací v kódující čáasti genů FAD3A a B pro desaturázy lnu, projevující se nízkým obsahem kyseliny linolenové. Byly ověřeny a dále vyvinuty CAPS PCR markery umožňující efektivní výběr. V případě hrachu byla ověřeny a na roszáhlem souboru deklarovaných donorů testovány recesivní mutace v genu eIF4E/sbm-1 lokusu. Byly vyvinuté nové spolehlivé PCR markery využitelné ve šlechtitelském procesu.

článek ve sborníku
2007

Molekulární analýza odrůd lnu registrovaných v České republice

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Cílem práce byla analýza genetické variability souboru 19 odrůd lnu, které jsou v současnosti registrovány v České republice. K analýze byly využity tři různé molekulární techniky (RAPD, SSR, IRAP).

článek ve sborníku
2008

Metodika prašníkové kultury u lnu setého (Linum usitatissimum L.)

Tejklová Eva, RNDr.

Metodika popisuje in vitro regeneraci dihaploidních rostlin lnu metodou prašníkové kultury. Celý postup je rozdělen na jednotlivé kroky, které jsou podrobně vysvětleny. Součástí metodiky jsou receptury všech potřebných kultivačních médií. Metodika slouží šlechtitelům k rychlé stabilizaci šlechtitelského materiálu lnu při tvorbě nových odrůd a tím k zefektivnění šlechtitelské práce.

certifikovaná metodika
2004

Metodika pěstování třezalky tečkované

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Dušek, Karel; Grbavčic, Martin; Hofbauer, Jan; Mikolášková, Jarmila; Kocourková, Blanka

Metodika pěstování třezalky tečkované

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2009

Metodika pěstování kmínu kořenného

Odstrčilová Lenka, Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kocourková B.; Růžičková G.

Metodika pěstování kmínu kořenného poskytuje nejen pěstitelům této plodiny ucelený návod pro zakládání, agrotechnické zásahy, sklizeň a následné využití kmínu kořenného.

kmín kořenný, metodika, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2007

Metodika pěstování bělokvětého bobu

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bubeník Josef, Ing.

Nové odrůdy bělokvětého bobu se sníženým obsahem antinutričních látek (taninu, vicinu a convicinu) se vyznačují odlišným spektrem chorob, škůdců a odlišnými nároky na pěstování. Metodika doporučuje optimální pěstební postupy, obsahuje návrhy na ochranu proti patogenům, škůdcům a plevelům.

uplatněná metodika
2008

Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, J.; Kolařík, P.

Na základě pokusných výsledků byl stanoven ekonomický práh škodlivosti, navržen způsob monitoringu v porostu před insekticidním zásahem a vyhodnocena biologická účinnost dostupných insekticidů. Výskyt zrnokaza hrachového (Bruchus pisorum L.) v ČR je často soustředěn do míst, kde se pěstitelé dlouhodobě věnují semenářství hrachu. Pro tyto pěstitele je zrnokaz hrachový velmi důležitý, neboť osivo s výskytem živých jedinců tohoto druhu nesplňuje požadavky pro jeho uvádění do oběhu. Přítomnost živého zrnokaza v osivu resp. v úředně odebraném vzorku osiva je důvodem pro zamítnutí rozmnožovacího materiálu. Masivní výskyt požraných zrn může negativně ovlivnit klíčivost partie osiva. Tato metodika je určena především pro ochranu množitelských porostů a porostů založených za účelem zpracování produkce v potravinářském průmyslu.

certifikovaná metodika
2008

Metodika indukce mutací u lnu setého (Linum usitatissimum L.) pomocí etylmetansulfonátu

Tejklová Eva, RNDr.

Metodika popisuje indukci mutací u lnu za použití etylmetansulfonátu. Celý postup je podrobně rozepsán do jednotlivých kroků, jsou vypsány veškeré potřebné pomůcky. Metodika slouží šlechtitelům k rozšíření genetické variability a k získání nových vlastností využitelných při tvorbě nových odrůd lnu a tím k zefektivnění šlechtitelské práce.

certifikovaná metodika
2008

Metodika agrobakteriální genetické transformace hrachu (Pisum sativum L.)

Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Podrobný genotypově nezávislý metodický postup agrobakteriální transformace hrachu s uplatněním pro laboratoře zabývající se genetickými transformacemi luskovin, pro výuku studentů v oboru biotechnologií, pro tvorbu šlechtitelských linií hrachu s vlastnostmi nedosažitelnými klasickými hybridizačními postupy.

certifikovaná metodika
2005

Metodický návod pro hodnocení inokulačních testů: Fomová hniloba na děložních listech

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Metodický návod byl napsán pro pracoviště provádějící inokulační testy v rámci řešení projektu. Metodický návod obsahuje: - popis klimatických podmínek ve kterých testy probíhají, - popis přípravy inokula, - postup při inokulaci, - stupnici pro hodnocení inokulace.

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2009

Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Odstrčilová Lenka, Bubeník Josef, Ing.

Ackermann, A

Kompletní metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům v polních plodinách. Bionomie, biologie a aplikace pesticidů včetně problematiky rezistence proti pesticidům.

odborná kniha
2004

Met33 Genotypizace kolekce hrachu - isoenzymy

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Verification of Pea (Pisum sativum L.) Molecular Markers Stability for the Exact Cultivar Identification

prototyp, poloprovoz, ověřená technologie
2009

Luskoviny pro zdraví

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Luskoviny patřily mezi první rostliny, které zemědělci pěstovali. Fazol se pěstoval nejdříve v Mexiku, bob a hrách na Středním východě, sója a vigna v Číně. Kromě vysokého obsahu bílkovin mají luštěniny zanedbatelnou energetickou hodnotu a naopak obsahují vlákninu. Luštěniny jsou odjakživa známé jako bohatý zdroj bílkovin. Obsahují však mnohem větší spektrum dieteticky cenných látek, jako jsou: vláknina, složité cukry, rezistentní škrob. Jsou také velmi dobrým zdrojem vitamínů a minerálních látek, především kyseliny listové, draslíku, v současnosti velmi propagovaného selenu a zinku. Naopak obsahují jen velmi málo tuku a jako rostlinná potravina, neobsahují cholesterol. Zdravotnické organizace všeobecně udávají, že bychom měli během týdne sníst alespoň 0,5 kg luštěnin.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2010

Luskoviny pěstování a užití

Dostálová Radmila, Ing., Hochman Miroslav, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing., Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o pěstování, šlechtění a ochraně luskovin, získané v řadě výzkumných projektů a výzkumného záměru. Je členěna do několika kapitol, v obecné části, která se zabývá botanickou charakteristikou, agrotechnikou, jakostí a využitím luskovin tak i genetikou a genomikou. Speciální část je rozdělena podle nejvýznamnějších druhů. Samostatnou kapitolou je ekonomika pěstování luskovin, včetně rozsáhlých příloh.

odborná kniha

Stránky