Publikace

2009

Registrace odrůdy přadného lnu RINA

Pavelek Martin, Ing. CSc.

Na základě podkladu pro vydání rozhodnutí v řízení pro registraci odrůdy č. NOÚ/5077227 byla v roce 2009 registrována nová odrůda přadného lnu RINA.

odrůda
2006

Registrace odrůdy olejného lnu JANTAR

Tejklová Eva, RNDr.

Řičica, M.

Na základě Rozhodnutí ÚKZÚZ a šlechtitelského osvědčení č. 56/2006 o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb. byla registrována odrůda olejného lnu SL 1201 s navrhovaným názvem JANTAR. Odrůda JANTAR je žlutosemenná odrůda olejného lnu s novou kvalitou - velmi nízkým obsahem kyseliny linolenové.

odrůda
2008

Registrace odrůdy Dragon

Dostálová Radmila, Ing.

Hasalová, I

Dle rozhodnutí ÚKZÚZ byla registrována odrůda dřeňového hrachu Dragon.

odrůda
2005

Regeneration techniques utilised for genetic transformation of peas (Pisum sativum L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Účinné regenerační systémy patří k nejdůležitějším předpokladům úspěšné genetické transformace. Obecně je většina luskovin považována za obtížně geneticky transformovatelné. V případě hrachu byly pro genetickou transformaci pomocí Agrobacteria využity tři techniky (embryogeneze, organogeneze a in vivo). Plazmid obsahoval reporterový gen uidA a selekční geny nptII nebo bar.

článek ve sborníku
2005

Response of Pisum sativum germplasm resistant to Erysiphe pisi to inoculation with Erysiphe baeumleri, a new pathogen of pea

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Dostálová Radmila, Ing., Odstrčilová Lenka

Ve skleníkových podmínkách inokulace bylo hodnoceno 16 genotypů hrachu s genem er-1 (E. pisi DC.) na náchylnost k druhu E. baeumleri. Na řapících a listech citlivých genotypů se hojně tvořily konidie a kleistocarpy. Jako zcela rezistentní zdroj proti E. baeumleri byl ve skleníku zjištěn pouze genotyp Tudor (Cebeco 4119). V polních pokusech bylo zařazeno 19 genotypů hrachu s genem er-1 (E. pisi DC.). Z nich měly vyšší stupeň odolnosti proti přirozené infekci E. baeumleri (Fallon, AC Melfort, Joel) pouze některé. K nejnáchylnějším genotypům v polních podmínkách patřily: Consort R, SGL 2024, SGL 1977 a Franklin. Kleistocarpy s 1–4x dichotomicky rozvětvenými vrcholky přívěsků se tvořily ve skleníkových a polních pokusech pouze u náchylných a velmi náchylných genotypů (SGL 444/2185, Consort R, SGL 2024, SGL 1977, LU 390-R2, Lifter, Highlight, Cebeco 1171 a Carneval R). Kontrolní genotypy bez genu er-1 (Komet, Adept a Gotik) byly v pokusech napadeny pouze druhem E. pisi.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Průběžné výsledky šlechtění kmínu

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Jednou z nejstarších kořeninových rostlin pěstovaných na našem území je kmínu kořenný. V ČR jsou nyní registrovány 3 odrůdy neopadavého kmínu kořenného, v EU je celkem 12 odrůd zapsáno do společného katalogu odrůd. Společnost Agritec Šumperk společně s MZLU Brno řeší projekt zabývající se šlechtěním kmínu, jeho ochranou proti škodlivým činitelům a tvorbou metodiky pěstování reflektující změny v zemědělských podnicích. Šlechtění kmínu je zaměřeno na kmín se standardní délkou vegetační doby a na kmín se zkrácenou délkou této doby. Při šlechtění se využívá pozitivního a negativního výběru, vynuceného samosprášení a nově také biochemické metody tvorby dihaploidů kmínu. Metodika tvorby DH kmínu nebyla dříve známa a tak byla v Agritecu vypracována a zbývá dořešit dostatečnou vitalitu osiva získaného z DH rostlin kmínu.

článek ve sborníku
2008

Problémy luskovin z pohledu Evropy

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Představena je současná situace v pěstování luskovin v Evropě. Jsou diskutovány negativní faktory v kontextu celosvětovém.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2004

Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): the study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr.

Nepřímá somatická embryogeneze u Pisum sativum může generovat fenotypovou / genotypovou variabilitu primárních regenerantů a jejich semenného potomstva. Výsledky hodnocení genetické stability / variability somatických embryí z přímé somatické embryogeneze a rostlin ze somatických embryí, založené na analýze obsahu DNA (flow-cytometrie), využitím bílkovinných markerů a DNA markerů je demonstrována.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2005

Direct somatic embryogenesis in pea (Pisum sativum L.): The study of genetic stability based on flow-cytometry, protein and DNA markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Klenotičová Helena, RNDr., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Práce informuje o výsledcích hodnocení genetické stability / variability přímých somatických embryí a rostlin odvozených od přímých somatických embryí na základě analýzy obsahu DNA (stupeň ploidie) a pomocí proteinových (celkové proteiny, isoenzymy) a DNA markerů.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2006

Detection of dihaploid status using isozyme analysis and fluorescent microscopy in caraway

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Soukup, Aleš; Gasmanová, Nikol; Kubošiová, Michaela

Kmín (Carum carvi L.) je tradiční miříkovitou léčivou a cizosprašnou rostlinou. Konvenční šlechtitelské metody se soustředěné na vysoký výnos a kvalitu silice v semeni jsou omezeny nízkou genetickou proměnlivostí (Nemeth 1998, Evenhuis et al. 1998). Současná studia rodu Daucaceae nenásledují možnosti dihaploidních rostlin přes in vitro pylovou embryogenezi kromě mrkve (Andersen et al. 1990, Adamus a Michalik 2003). Pro ověření schopnosti tvorby DH rostlin u kmínu bylo testováno 10 vybraných genotypu ozimého kmínu. Stav ploidie z regenerovaný rostlin byl analyzovaný pomocí flow-cytrometrie. Začátek pylového vývoje z normální gametogeneze k sporogenezi byla zjištován metodami světelné a fluorescenční mikroskopie. Donorové, haploidní, dihaploidní, andiploidní rostliny byly srovnávané analýzou esterasáz (EST) pro rozlišení pylového nebo prašníkového původu regenerujících rostlin. Četnost indukce embryogeneze byla nízká. Mikroskopie metoda ukázala asynchronní vývoj pyl uvnitř prašníků.

kmín kořenný, výzkum
ostatní
2008

Použití digitální analýzy obrazu při hodnocení genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.)

Pavelek Martin, Ing. CSc., Vinklárková Petra

Byla hodnocena část národní kolekce lnu, analyzován pasportní deskriptor ACCENAME, detekováno 12 domnělých duplikací, 1 triplikace a 1 kvadruplikace a ty byly dále studovány z hlediska květní morfologie pomocí digitální obrazové analýzy (DOA). Byly zjištěny parametry DOA Area, MaxFeret a Circularity a na základě jejich hodnocení statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými genotypy.

článek ve sborníku
2009

Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Hrudová, Eva; Kolaříková, Eva; Škutová, Jana; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Mlýnská, Eva; Havel, Jiří

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

článek ve sborníku
2009

Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Hrudová, Eva; Kolaříková, Eva; Škutová, Jana; Mlýnská, Jana; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Havel, Jiří

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

ostatní
2009

Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Huňady Igor, Ing.

Hrudová, Eva; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Havel, Jiří; Matějka, Tomáš

Na pokusných pozemcích na pracovištích v Šumperku, v Troubsku a v Opavě byly v roce 2009 založeny pokusy, ve kterých byla letová aktivita imag stonkových krytonosců (C. pallidactylus; C. napi) monitorována pomocí žlutých misek rozmístěných v porostu v pravidelné mřížce (např. Šumperk: mřížka 6 x 6 misek; Troubsko: mřížka 5 x 5 misek; každá miska vymezená vlastními souřadnicemi). Z takto rozmístěných misek byly dvakrát týdně pořizovány sběry zejména obou sledovaných druhů. Tak byly pro jednotlivé lokality a termíny získány výchozí data pro SADIE analýzu. Pro každou loalitu pak byly za rok 2009 stanoveny tyto hodnoty: Stupně agregace samčích populací C. pallidactylus v období osídlování porostu řepky na základě kalkulace indexů agregace (Ia popř. Ja). Stupně agregace samičích populací C. pallidactylus v období osídlování porostu řepky na základě kalkulace indexů agregace (Ia popř. Ja).

článek ve sborníku
2008

Porovnání postupů genetické transformace lnu pro zlepšení tolerance a akumulace těžkých kovů

Tejklová Eva, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Standartní protokol pro transformaci lnu byl upraven na základě porovnání vlivu různých koncentrací celulázy a pektinázy při kokultivaci hypokotylů s Agrobacteriem, nesoucím konstrukt s vloženým genem pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů. Efektivita transformace byla porovnávána na základě GUS zabarvení explantátů po 3 týdnech od kokultivace pomocí obrazové analýzy. Na základě statistického hodnocení výsledků obrazové analýzy byla vyhodnocena jako neefektivnější koncentrace 200mg/l celulázy.

článek ve sborníku
2009

Polní pokusy s GM lnem – Nové výzvy pro šlechtění

Tejklová Eva, RNDr.

Rakouský Slavomír

Do současnosti bylo na pokusných pozemcích společnosti Agritec s.r.o. testováno přibližně dva a půl tisíce nezávislých linií lnu, odvozených metodou inzerční mutageneze, založené na transformaci modelovými nebo cílovými geny. Metoda inzerční mutageneze lnu byla vyvinuta během spolupráce mezi Ústavem molekulární biologie rostlin AV ČR a společností Agritec s.r.o. Na základě výsledků polních pokusů bylo odvozeno množství nových linií lnu, zajímavých ze šlechtitelského pohledu. Metoda inzerční mutageneze se osvědčila jako účinný prostředek pro tvorbu a zvýšení genetické variability u zajímavých odrůd lnu.

kapitola v odborné knize
2009

Plevele lnu

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana lnu proti plevelům. Obsahuje seznam plevelů vyskytující se v této plodině a seznam doporučených herbicidů.

kapitola v odborné knize
2009

Plevele kmínu

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana kmínu proti plevelům. Obsahuje seznam plevelů vyskytující se v této plodině a seznam doporučených herbicidů.

kapitola v odborné knize
2009

Plevele bobu

Bubeník Josef, Ing.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu proti plevelům. Obsahuje seznam plevelů vyskytující se v této plodině a seznam doporučených herbicidů.

kapitola v odborné knize

Stránky