Publikace

2009

Pea genetic diversity studies for better breeding

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Crop genetic diversity, being crucial for feeding humanity as well as for the environment, continues to be reduced. Pea (Pisum sativum L.) as one of the oldest domesticated crops ranks as the fourth widely grown legume. Its seeds serve as a protein-rich food and feed source. Many studies have been conducted on Pisum germplasm collections to investigate genetic and trait diversity. It is also important for breeders to know the genetic basis of cultivars, especially whether they have become too narrow in diversity to render the crop vulnerable to disease or pests. Genetic structure of defined populations have been investigated by various molecular marker approaches. Defining a pea core together with a set of markers, will provide a basis for comparison of phenotypicand molecular analyses.

ostatní
2004

Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Ověření stability molekulárních markerů hrachu (Pisum sativum L.) pro exaktní identifikaci odrůd.

článek ve sborníku
2008

Optimalizovaná metodika pro stanovení inhibitorů trypsinu u hrachu (Pisum sativum L.)

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Inhibitory trypsinu (TI) jsou hlavním antinutričním faktorem semen hrachu. Stanovení TIA (z anglického „Trypsin inhibitor activity“) je využíváno při šlechtění nových odrůd hrachu s důrazem na nízký obsah TI. Z toho vyplývají i požadavky na analytickou metodu, která by měla být rychlá, levná a měla by umožňovat analýzu větších sérií vzorků. Cílem této metodiky je podrobné představení právě takové analytické metody. Metodika je určena pro zemědělské laboratoře, pro které se zabývají problematikou kvality hrachu.

certifikovaná metodika
2008

Optimalizovaná metodika markerování genu obnovy fertility u řepky ozimé (Brassica napus L.)

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Cílem metodiky je molekulární markerování genu obnovy samčí fertility (Rfo) u řepky v systému Ogu/INRA za účelem efektivní selekce linií řepky, nesoucích gen Rfo. Tato optimalizovaná metodika je založena na využití markeru SG34 (SCAR), který je ve velmi těsné vazbě s genem obnovy fertility Rfo. Metodika je určena pro laboratoře, které se zabývají problematikou šlechtění řepky ozimé. Metodika bude využívána pro urychlení výběru pylově fertilních rostlin řepky v raných fázích ontogenetického vývoje rostliny (již ve stádiu prvního pravého listu).

certifikovaná metodika
2005

Agrobacterium-mediated transformation of Pisum sativum in vitro and in vivo

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Ondřej, Vladan

Postup agrobakteriální genetické transformace vycházející ze trí ruzných regeneracních systému (indukce organogeneze z apikálních meristému, nodálních segmentu a regenerace upravených klícících semen) byl overen u 6 genotypu. Byly odzkoušeny ruzné podmínky kokultivace - vliv sonikace, vakuové infiltrace, chemických aditiv (acetosyringone, azacytidine, glutathione, dithiothreitol, L-cystein) a optimalizovány podmínky pro jednotlivé regneracní systémy. Potenciálne transgenní linie byly testovány histochemicky a analyzovány molekulárne PCR a Southern blot. Prenos transgenu byl overen do generace T3. Metodika je pripravena pro transformace konstrukty nesoucími šlechtitelsky a spotrebitelsky využitelné vlastnosti.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Optimization of vectors with genes conferring resistance to insect pests and fungal pathogens, their functional proof on tobacco and utilization for pea transformation

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém

Pro transformace hrachu byl vytvořen nový konstrukt s fúzním proteinem SPI2:GFP tak, aby byla možná nedestruktivní detekce transformovaných tkání a studium lokalizace v buňce. Vstupní kazeta pUCA7-TX s genem gmspi2 – proteázovým inhibitorem izolovaným z hedvábí fúzovaným sekvencí GFP (green fluorescent protein) pod promotorem 35S (triple X) a OCS terminátorem.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2008

Optimalizace regeneračních protokolů in vitro - základu genetické transformace a produkce dihaploidů pro šlechtění lnu

Tejklová Eva, RNDr., Matysová Bohumila, Ing, Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Článek popisuje studium některých faktorů (komponent kultivačních médií) ovlivňujících výtěžnost metody genetické transformace a metody prašníkové kultury u lnu. Je zde popsán vliv thiaminu na kalogenezi a organogenezi v prašníkové kultuře, vliv Ca++ iontů na regeneraci pupenů ze segmentů hypokotylů, vliv sacharózy na produkci prýtů v kultuře mnohonásobných prýtů a vliv sacharózy a MoO4-- iontů na frekvenci zakořeňování prýtů z této kultury. Součástí studie je testování linií olejného i přadného lnu vyprodukovaného metodou prašníkové kultury.

článek ve sborníku
2009

Odrůda řepky ozimé BENEFIT SG-C 7405

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Klíma, Miroslav; Macháčková, Ivana; Tyller, Vladimír; Tyller, Roman; Koprna, Radoslav; Buzek, Zdeněk; Kučera, Vratislav; Vyvadilová, Miroslava

Jedná se o výnosnou pozdní až polopozdní odrůdu s velmi vysokými výnosy především v teplých oblastech. Výhodou odrůdy je špičkový zdravotní stav. Benefit má velmi dobrou odolnost k plísni šedé, fomovému černání a hlízence. V odolnosti k těmto chorobám výrazně překonává kontrolní odrůdy. Benefit překonává ostatní odrůdy i v odolnosti k polehání, která dosahuje průměrné hodnoty 7,9 bodů za tři roky. Výborná odolnost k polehání a odolnost k hlízence se potvrdily v roce 2008. Benefit je odrůda s pomalejším podzimním růstem a nemá sklony k přerůstání.Odrůda je vhodná pro velmi rané setí. Benefit vyniká i velmi dobrou kvalitou, kdy dosahuje středního až vysokého obsahu oleje, nízkého obsahu glukosinolátů (GSL) a nízkého obsahu kyseliny erukové.

odrůda
2006

Odrůda ozimé řepky Oponent

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Kučera, V.; Koprna, R.; Macháčková, I.; Svobodová, O.

Popis agronomických vlastností, kvality semene a rezistence proti chorobám nové odrůdy ozimé řepky Oponent.

odrůda
2006

Odrůda nízkolinolenového olejného lnu

Pavelek Martin, Ing. CSc.

Len setý olejný - Jantar - právně chráněná odrůda

odrůda
2009

Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Na pokusných pozemcích zkušebních stanic v Šumperku a Opavě je od roku 2000 prováděn monitoring nejvýznamnějších chorob ozimé řepky olejky. V rámci mezistaničních zkoušek výkonu bylo v letech 2006 až 2008 vyhodnoceno na 50 nově vyšlechtěných genotypů ročně. Vybrané materiály pocházely ze šlechtitelských pracovišť v Opavě, Slapech u Tábora a Chlumci nad Cidlinou. V rámci zkoušek byla hodnocena odolnost genotypů k chorobám, zejména vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum). Tyto choroby způsobují každoročně hospodářské škody a ekonomické ztráty na výnosech. V příspěvku jsme porovnali vliv mateřské lokality na odolnost vyšlechtěných genotypů ozimé řepky vůči vybraným chorobám v různých povětrnostních podmínkách Opavy a Šumperku a vliv intenzity napadení na výnos.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byla provedena klasifikace 34 aktuálně pěstovaných odrůd hrachu registrovaných v České republice pomocí 42 morfologických deskriptorů, 3 isoenzymových biochemických markerů, 8 mikrosatelitních (SSR) a 2 retrotransposonových DNA markerů. Pro práci byly zvoleny takové molekulární metody, které jsou relativně jednoduché, levné a rychlé. Získané výsledky demonstrují možnosti a odlišovací schopnosti metod založených na DNA.

článek ve sborníku
2008

Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

Práce se zabývala studium a dohadem spolehlivosti jednotlivých metod na souboru 25 v CR doporučených odrůd hrachu. Tyto byly popsány jednak pomocí 12 morfologických deskriptorů, tak i 2 isozamových, 10 mikrosatelitních a 2 retrotransposonových systémů. Bylo zjištěno, že především techniky založené na analýze DNA umožňují vysokou spolehlivost a přesnost, navíc pak rychlost a nezávislost na vlivu prostředí. Jako nejspolehlivější metoda z hlediska jednoduchosti provedení byla retrotransposonová v lokus specifickém formátu RBIP, následovaná analýzou mikrosatelitních lokusů. Retrotransposonová vícelokusová IRAP metoda, společně s analýzou isozymů pak umožňila vyhodnocení s menším rozlišením, ale v jediné analýze. Bylo provedeno statistické vyhodnocení a porovnání všech metod.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Ochranná opatření proti chorobám řepky v prvním roce vegetace

Odstrčilová Lenka

Popis jednotlivých chorob, které se vyskytují v porostech řepky v prvním roce vegetace a možnosti ochranných opatření proti nim.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Ochrana porostů luskovin proti škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Byly publikovány první ověřené údaje (po dvou letech řešení projektu č. 1B44008) týkající se metodického přístupu k ochraně porostů (semenářských) hrachu proti zrnokazovi hrachovému s cílem dosáhnout produkci semen napadenou pod limitní hranici 1 %.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Ochrana porostů lnu setého proti plevelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Marek, Jan

Plevele patří mezi limitující činitele úspešného pěstování lnu setého. V posledních letech se zvyšuje zaplevelení lnu řepkou ozimou z výdrolu a dalšími plevely, např. Galium aparine, Chenopodium spp., aj. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeneného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly ve vetšině případů pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Herbicidy zařazené do pokusů vykazovaly dobrou herbicidní účinnost a zároveň dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

ostatní
2006

Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Moření osiva hrachu insekticidními mořidly je velmi vhodná ochrana hrachu před listopasy bez negativního dopadu na některé predátory či parazitoidy. Ověřovaná mořidla měla dobrou iniciální i reziduální účinnost nejen na brouky, ale i na larvální stádia tohoto škůdce.

článek ve sborníku
2009

Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Vinklárková, Petra

Obrazová analýza se v biologii stává stále používanější metodou při hodnocení rozmanitosti odrůd. Obrazová data se zpracovávají pro kvantitativní hodnocení objektů. Získané údaje slouží např. k identifikaci odrůd, nejčastěji je používána morfologie semen, květů a listů. Software NIS Elements AR 2.30 (Laboratory Imaging Prague) byl použit pro vyhodnocování digitálních snímků lnu setého. Před každým měřením je digitálně sejmutý obraz převeden na binární obraz představující dvě roviny (objekt a pozadí) získané prahováním a úpravou binárního obrazu pomocí programového editoru a nakonec provedeno měření parametru – plocha. Automatické vyhodnocení snímků je objektivní a časově efektivní metoda,při níž nedochází ke znehodnocení vzorku a její velkou výhodou je opakovatelnost a spolehlivost měření.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Nové postupy analýzy genomu hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byly presentovány současné možnosti využívající poslední poznatky genomiky leguminoz a jejich aplikace při studiu genetické diversity kolekcí hrachu. Zvláštní pozornost byla věnována mikrosatelitním a retrotransposonovým markerům.

článek ve sborníku

Stránky