Publikace

2009

Lignans in flaxseed

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Hajšlová, Jana; Krajčová, Alena

Lignans are phytoestrogens which are present in a wide variety of plants. Epidemiological studies indicate that phytoestrogen-rich diets reduce risk of various hormone-dependent cancers, heart disease, and osteroporosis. One of the reachest dietary sources of lignans are flaxseeds, with glycosides of secoisolariciresinol (SECO) and matairesi-nol (MAT) as the major components. In this study LC-MS/MS method for the determination of plant lignans SECO and MAT in flaxseed was developed for analysis of a wide range of samples: (i) nine cultivars of oil flax treated with two types of fertilisers containing humic acids and (ii) fibre flax cultivar Venica fertilized with preparations contain-ing various amounts of zinc. The levels of major phytoestrogen, SECO, were in range 2312–6994 mg/kg in oil flax and 1570–3100 mg/kg in fibre flax. The content of MAT was significantly lower, ranging from 3 to 9 in oil flax and 7–27 mg/kg in fibre flax.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Len jako zdroj biomasy pro technické využití

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jsou charakterizovány výsledky využití lnu jako zdroje pro biomasu pro energetické, tírenské a papírenské využití.

článek ve sborníku
2007

Len - biomasa pro technické využití

Hochman Miroslav, Ing., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Využitelnost přadného lnu coby produktu biomasy z důvodu odlišné technologie sklizně spočívá především v produkci stonku jako hlavního produktu. Hlavní produkt přadného lnu, stonek, je využitelný převážně v textilním průmyslu jako zdroj dlouhého vlákna a koudele. Plnohodnotné využití vedlejšího produktu, lněné slámy, je perspektivní pro výrobu kvalitního papíru, ale po tírenských úpravách i jako možnost doplňku pro směsové textilie oděvního průmyslu.

článek ve sborníku
2008

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisiciletí

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Prugar, Jaroslav

Hodnocení kvality zemědělských produktů a potravin je v popředí zájmu vědeckých institucí i široké praxe. Charakteristickým rysem současnosti je provázanost všech článků potravinového řetězce, která je nezbytná v tvrdé konkurenci na domácím i zahraničním trhu. Kvalita surovin a finálních produktů je přitom nezbytným předpokladem úspěchu. Reformy agrární politiky , průvodní jevy globalizace, zostření konkurence a narůstající uvědomění spotřebitelů činí vydání publikace, zachycující současný stav a předpokládané perspektivy vývoje na úseku kvality, užitečným a žádoucím. Kniha je určena pro širší odbornou veřejnost, pro pracovníky výzkumu, zemědělské a potravinářské praxe, zdravotnictví, kontroly, nákupu i obchodu, pedagogy a studenty vysokých a středních škol. Odborná úroveň publikace je dána autorským týmem erudovaných specialistů. Čtenář se seznamuje postupně s různými pojmy souvisejícími s kvalitou a jejím hodnocením u našich hlavních plodin (obiloviny, olejniny, luskoviny, zelenina, ovoce).

odborná kniha
2005

Krmný hrách ve výživě selat

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav; Pechová, Alena

Cílem této studie bylo zjistit úroven zkrmování hrachu na užitkovost selat. V pokusu byl do krmné smesi pridáván hrách odrudy Gotik s nejvyšším obsahem antinutricních faktoru v porovnání s bežne používanou smesí (skupina A) Pokusné skupiny mely obsah Gotiku následující: skupina B - 9 %, skupina C 18 % a skupina D 27 %. Výsledné hodnoty prírustku a konverze krmiva naznacují vhodnost nahrazení sóji krmných hrachem a tím snížení závislosti na dovozu kompoment do krmných smesi pro prasata.

článek ve sborníku
2004

Komplexní hodnocení hospodaření zemědělských podniků a dopadů na životní prostředí s využitím modelu REPRO

Hochman Miroslav, Ing.

Míša, Petr; Havel, Jiří; Procházková, Blanka; Čepl, Jaroslav; Málek, Jan; Macháč, Radek

Komplexní hodnocení hospodaření zemědělských podniků a dopadů na životní prostředí s využitím modelu REPRO

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2004

Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí

Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Ovesná, Jaroslava; Diviš, Jiří; Krahulec, František

Pšenice, jakožto jedna z nejvýznamnějších světových polních plodin, je rovněž rostlinným druhem u něhož jsou aplikovány postupy moderních biotechnologií včetně metod genetického inženýrství. Pohled na uvolňování GM odrůd musí být nestranný a podložený odpovídajícími vědecky podloženými daty. V rámci přednášky jsou kromě jiných dat diskutovány vědecky podložené údaje o dálkovém přenosu pylu a podílu cizosprášení u pšenice pro potřeby posouzení biologické bezpečnosti a pro návrh pěstebních opatření při uvolňování GM odrůd pšenice v České republice.

GMO, výzkum
článek ve sborníku
2006

Izolace mikrosatelitů u lnu (Linum usitatissimum L.)

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byla provedena izolace SSR markerů. Bylo sekvenováno 30 vzorků, pouze 2 z nich obsahovaly repetitivní motiv. Nově vyvinuté SSR markery byly otestovány na souboru 10 kontrastních odrůd lnu. Jeden z markerů byl polymorfní v rámci testovaného souboru odrůd.

článek ve sborníku
2005

Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)

Pavelek Martin, Ing. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Nožková, Janka; Brindza, Ján; Stehlíková, Beáta

V rámci projektu "Zachování a udržitelné využívání genové základny plodin pro potraviny a zemědělství" výzkumného týmu při Ústavu pro zachování biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti zabývá charakterizací a hodnocení 265 genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) . Nezbytnou součástí řešení tohoto úkolu bylo vytvořit jednotný systém hodnocení, popis a klasifikace vybraných genotypů. Nejlepší způsob, jak dosáhnout jednotného hodnocení všech genotypů byl prostřednictvím inovace existoval a mezinárodně používaných seznamů deskriptorů - UPOV (1995), Česká národní seznam deskriptorů (2000), Rosenberg seznam deskriptorů (1978), VIR (1989) , IFDB seznam deskriptorů (1994). Inovovaný seznam deskriptorů obsahuje 93 deskriptorů. Odtud, 63 deskriptorů patří k morfologické znaky, 21 deskriptory jsou zvláštní biologické vlastnosti, a 8 jsou deskriptory pro hospodářské vlastnostmi.

článek ve sborníku
2004

Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Hofbauer, Jan; Mikolášková, Jarmila; Grbavčic, Martin; Dušek, Karel; Kocourková, Blanka

Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnostInovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost.

článek ve sborníku
2007

Houbové choroby v řepce olejce ozimé – Leptosphaeria maculans

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Příspěvek hodnotí vypovídací schopnost laboratorních a polních testů pro zhodnocení odolnosti řepky olejky ozimé k Leptosphaeria maculans. V laboratorních testech byla hodnocena odolnost k patogenu na děložních listech řepky. V polních testech bylo hodnoceno napadení stonku řepky patogenem. Polní testy byly založeny na hodnocení přirozeného infekčního tlaku patogena. Zdrojem pro přípravu inokulátů byly izoláty patogena izolované z rostlin řepky. Izoláty L. maculans byly získány z porostů řepek v České republice.

článek ve sborníku
2008

Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Trojan, Rudolf

Byla hodnocena reakce vybraných odrůd hrachu na soubor isolátů Fusarium solani.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2004

Hodnocení trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků. Disertační práce

Hochman Miroslav, Ing.

Macháč, Radek; Míša, Petr; Havel, Jiří; Procházková, Blanka; Čepl, Jaroslav; Málek, Jan

Hodnocení trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků. Disertační práce

odborná kniha
2010

Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

V posledních letech se některé pěstitelské oblasti v ČR vyznačovaly extrémním výskytem viróz a antraknózy. Výnos hrachu a stupeň napadení antraknózou byli v korelaci se stupněm napadení virózami. Silný přirozený infekční tlak viróz umožnil vybrat zdroje vysoké odolnosti proti oběma chorobám současně a realizovat selekci bezpříznakových jedinců rostlin k získání perspektivních linií pro šlechtitelské využití.

článek ve sborníku
2004

Hodnocení odolnosti perspektivních šlechtitelských materiálů řepky proti fomové hnilobě (Leptosphaeria maculans)

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Využití testů umělé inokulace pro vyhledávání zdrojů rezistence a klasifikaci stupně odolnosti u šlechtitelských materiálů urychluje šlechtitelský proces a omezuje riziko nízkého výskytu patogena z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek. Využitelnost testů umělé inokulace je podmíněna jejich vypovídací schopností, tj. jejich korelací s přirozeným napadením v polních podmínkách. Pro hodnocení odolnosti proti fomové hnilobě byl vybrán test umělé inokulace L. maculans na děložních listech řepky z publikace CRUCIFER GENETICS COOPERATIVE (informační dokument Dept. of Plant Pathology University of Wisconsin). Tímto testem byly zhodnoceny perspektivní materiály řepky ozimé. U vybraných 32 materiálů byly výsledky inokulačního testu porovnány s napadením v polních podmínkách.

článek ve sborníku
2009

Hodnocení kvalitativních parametrů hrachu pro potravinářské využití

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

Cílem práce bylo získání informací o zdraví prospěšných látkách u hrachu – rezistentní škrob, karotenoidy, v závislosti na odrůdě a ověření možnosti jejich využití v potravinářském průmyslu. Byla sledována změna kvality v procesu dozrávání- stanovení optimální technologické zralosti, obsah a stabilita barviv, vhodnost suroviny pro průmyslové zpracování - konzervování, mražení a sušení. Na druhé straně byla ověřena i míra rizik - výskyt patogenů, mykotoxinů a těžkých kovů v semenech hrachu. Nové poznatky se uplatní při cíleném šlechtění hrachu určeného pro potravinářský průmysl.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2004

Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

S využitím organogenní kontinuální in vitro kultury hrachu, založené před 21 lety, byla pomocí molekulárních markerů a flow-cytometrie studována genetické stabilita ve srovnání s původním osivem. Byla konstatována stabilita jak na úrovni ploidie, tak rovněž na úrovni retrotransposonových a mikrosatelitních markerů.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2004

Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků

Hochman Miroslav, Ing.

Málek, Jan; Macháč, Radek; Míša, Petr; Čepl, Jaroslav; Procházková, Blanka; Havel, Jiří

Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků.

článek ve sborníku
2009

Hlízenka obecná - významná choroba v porostech ozimé řepky

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva; Odstrčilová, Lenka; Hájková, Miroslava

Významnou chorobou v porostech ozimé řepky v jarním období, jejíž výskyt můžeme eliminovat fungicidním ošetřením v době květu, je hlízenka obecná způsobená houbou Sclerotinia sclerotiorum. Vizuální příznaky napadení rostlin se zpravidla objevují v době tvorby šešulí, dozrávání až sklizňové zralosti. Choroba způsobuje každoročně vysoké výnosové ztráty. Příspěvek poukazuje na nebezpečí vzniku infekce porostů řepky a doporučuje vhodné způsoby fungicidního ošetření.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Byly porovnány biologické reakce dvou odrůd lnu na kadmium. Po vytvoření suspenze bylo přidáno kadmium v koncentraci 10, 50 a 100µM a byly odebírány vzorky v časových intervalech 3,12,24 a 48 hodin. Změny v hladině fytovhelatinů průkazně rostly v závislosti na rostoucí koncentraci kadmia. Koncentrace 50 µM se ukázala jako mezní, vyšší koncentrace 100 µM je pro buňky letální.

len, výzkum
článek ve sborníku

Stránky