Publikace

2006

Odrůda nízkolinolenového olejného lnu

Pavelek Martin, Ing. CSc.

Len setý olejný - Jantar - právně chráněná odrůda

odrůda
2009

Odolnost vybraných genotypů ozimé řepky olejky vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum) hodnocených na zkušebních lokalitách v Šumperku a Opavě

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Na pokusných pozemcích zkušebních stanic v Šumperku a Opavě je od roku 2000 prováděn monitoring nejvýznamnějších chorob ozimé řepky olejky. V rámci mezistaničních zkoušek výkonu bylo v letech 2006 až 2008 vyhodnoceno na 50 nově vyšlechtěných genotypů ročně. Vybrané materiály pocházely ze šlechtitelských pracovišť v Opavě, Slapech u Tábora a Chlumci nad Cidlinou. V rámci zkoušek byla hodnocena odolnost genotypů k chorobám, zejména vůči fomové hnilobě brukvovitých (Leptosphaeria maculans) a bílé hnilobě řepky (Sclerotinia sclerotiorum). Tyto choroby způsobují každoročně hospodářské škody a ekonomické ztráty na výnosech. V příspěvku jsme porovnali vliv mateřské lokality na odolnost vyšlechtěných genotypů ozimé řepky vůči vybraným chorobám v různých povětrnostních podmínkách Opavy a Šumperku a vliv intenzity napadení na výnos.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Odlišování odrůd pomocí molekulárních, biochemických a morfologických markerů na příkladu odrůd hrachu aktuálně pěstovaných v České republice

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byla provedena klasifikace 34 aktuálně pěstovaných odrůd hrachu registrovaných v České republice pomocí 42 morfologických deskriptorů, 3 isoenzymových biochemických markerů, 8 mikrosatelitních (SSR) a 2 retrotransposonových DNA markerů. Pro práci byly zvoleny takové molekulární metody, které jsou relativně jednoduché, levné a rychlé. Získané výsledky demonstrují možnosti a odlišovací schopnosti metod založených na DNA.

článek ve sborníku
2008

Variety discrimination in pea (Pisum sativum L.) by molecular, biochemical and morphological markers

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing.

Práce se zabývala studium a dohadem spolehlivosti jednotlivých metod na souboru 25 v CR doporučených odrůd hrachu. Tyto byly popsány jednak pomocí 12 morfologických deskriptorů, tak i 2 isozamových, 10 mikrosatelitních a 2 retrotransposonových systémů. Bylo zjištěno, že především techniky založené na analýze DNA umožňují vysokou spolehlivost a přesnost, navíc pak rychlost a nezávislost na vlivu prostředí. Jako nejspolehlivější metoda z hlediska jednoduchosti provedení byla retrotransposonová v lokus specifickém formátu RBIP, následovaná analýzou mikrosatelitních lokusů. Retrotransposonová vícelokusová IRAP metoda, společně s analýzou isozymů pak umožňila vyhodnocení s menším rozlišením, ale v jediné analýze. Bylo provedeno statistické vyhodnocení a porovnání všech metod.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Ochranná opatření proti chorobám řepky v prvním roce vegetace

Odstrčilová Lenka

Popis jednotlivých chorob, které se vyskytují v porostech řepky v prvním roce vegetace a možnosti ochranných opatření proti nim.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Ochrana porostů luskovin proti škůdcům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Byly publikovány první ověřené údaje (po dvou letech řešení projektu č. 1B44008) týkající se metodického přístupu k ochraně porostů (semenářských) hrachu proti zrnokazovi hrachovému s cílem dosáhnout produkci semen napadenou pod limitní hranici 1 %.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Ochrana porostů lnu setého proti plevelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Marek, Jan

Plevele patří mezi limitující činitele úspešného pěstování lnu setého. V posledních letech se zvyšuje zaplevelení lnu řepkou ozimou z výdrolu a dalšími plevely, např. Galium aparine, Chenopodium spp., aj. Byly provedeny parcelkové pokusy s vybranými herbicidy proti dvouděložným plevelům. Byly sledovány technologické parametry - výnos odsemeneného stonku, výnos dlouhého vlákna, výnos koudele a výnos celkového vlákna. Tyto parametry byly ve vetšině případů pozitivně ovlivněny oproti kontrole.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Ochrana miříkovitých druhů proti plevelům

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Herbicidy zařazené do pokusů vykazovaly dobrou herbicidní účinnost a zároveň dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

ostatní
2006

Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Moření osiva hrachu insekticidními mořidly je velmi vhodná ochrana hrachu před listopasy bez negativního dopadu na některé predátory či parazitoidy. Ověřovaná mořidla měla dobrou iniciální i reziduální účinnost nejen na brouky, ale i na larvální stádia tohoto škůdce.

článek ve sborníku
2009

Obrazová analýza při hodnocení genetických zdrojů lnu setého

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Vinklárková, Petra

Obrazová analýza se v biologii stává stále používanější metodou při hodnocení rozmanitosti odrůd. Obrazová data se zpracovávají pro kvantitativní hodnocení objektů. Získané údaje slouží např. k identifikaci odrůd, nejčastěji je používána morfologie semen, květů a listů. Software NIS Elements AR 2.30 (Laboratory Imaging Prague) byl použit pro vyhodnocování digitálních snímků lnu setého. Před každým měřením je digitálně sejmutý obraz převeden na binární obraz představující dvě roviny (objekt a pozadí) získané prahováním a úpravou binárního obrazu pomocí programového editoru a nakonec provedeno měření parametru – plocha. Automatické vyhodnocení snímků je objektivní a časově efektivní metoda,při níž nedochází ke znehodnocení vzorku a její velkou výhodou je opakovatelnost a spolehlivost měření.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Nové postupy analýzy genomu hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byly presentovány současné možnosti využívající poslední poznatky genomiky leguminoz a jejich aplikace při studiu genetické diversity kolekcí hrachu. Zvláštní pozornost byla věnována mikrosatelitním a retrotransposonovým markerům.

článek ve sborníku
2006

Námel v kmínu? Hlízenka!

Odstrčilová Lenka

Na základě dotazů pěstitelů, zda se ve sklizeném kmínu mohou vyskytovat sklerocia námele, byl proveden rozbor vzorků kmínu z několika lokalit. Přítomnost námele nebyla zjištěna, jednalo se o výskyt sklerocií houby Sclerotinia sclerotiorum.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Náhrada sóji hrachem při výkrmu prasat v nepříznivých bioklimatických podmínkách stáje

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pozdíšek, Jan; Pechová, Alena; Novák, Lubomír; Novák, Petr; Zeman, Ladislav; Dvořák, Rudolf

V pokusech o náhradu sóji krmným hrachem jsme v pokusné stáji vybavené běžnou technologií větrání a vytápění, provedli sérii pokusů ve kterých byla významná část potřeby proteinu pokrývána hrachem. Cílem při tom bylo zjistit, v jaké míře je možné hrách jako náhradu použít vzdor obsahu antinutričních látek u některých odrůd. Mužeme konstatovat, že hrách se může zkrmovat až do úrovně 30 - 40 % v krmné dávce bez nepříznivých výsledků na užitkovost. Předložené výsledky zřetelně ukazují, že tepelně-vlhkostní poměry stájového klimatu nejsou ani v relativně dobře vedených a běžnou technologií vybavených stájích schopny v průbehu roku zabezpečit výkrmovým turnusum prasat opovídající podmínky pro optimální růst s odpovídajícímí ekonomickými výsledky.

článek ve sborníku
2006

Možnosti získání genetických zdrojů rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. u bobu (Vicia faba L.)

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Huňady Igor, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Kromě L-8 a 29H prokázala česká linie Petra vysokou úroveň rezistence proti Ascochyta fabae SPEG. v laboratorních i polních testech. Využití těchto zdrojů v programech šlechtění na rezistenci a tvorba nových zdrojů rezistence se jeví jako velmi perspektivní. Semena jsou k dispozici ve společnost AGRITEC s.r.o.

článek ve sborníku
2007

Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Vinklárková Petra

Příspěvek se zabývá ochranou přadného lnu proti dřepčíkům (A. euphorbiae Schrank, 1781 a L. parvulus Paykull, 1799). Shrnuje výsledky tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na lokalitě Šumperk(severní Morava; ČR) zaměřených na hodnocení účinnosti vybraných systemických insekticidních mořidel a postřikových přípravků na sledované škůdce.

článek ve sborníku
2007

Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, J.; Cejtchaml, J.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výsledky.

článek ve sborníku
2009

Morphological and molecular relationships in Pisum L.

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Ambrose, Mike; Ellis, Noel; Flavell, Andrew; Kenicer, Gregory; Kosterin, Oleg

Leguminosae includes many economically important and versatile plants, with those used for grains and pulses representing the largest share of cultivated species. The classification of Pisum L. based on morphology and karyology has changed over time . Currently two species P. fulvum Sibth. & Sm. and P. sativum L. are recognized. The taxonomic position of P. abyssinicum is often discussed; whether this lineage has diverged sufficiently from other taxa to be considered a separate species or whether should be placed within P. sativum as a subgroup. Recent phylogenetic studies using various molecular markers have shown close relationship of Pisum to Lathyrus and Vicia. It is undoubtedly nested in Vicia, perhaps in Lathyrus as well, and is very closely allied to Vavilovia.

ostatní
2006

Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, Jiří; Cejtchaml, Jiří

Při řešení ochrany hrachu před listopasy bylo prokázáno, že moření osiva insekticidními mořidly je nejvhodnější ochrana hrachu před těmito škůdci.Ověřovala se navržená metodika hodnocení požerků brouků na listech hrachu a byly také testovány různé druhy mořidel a postřiků v různých dávkách.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Monitoring výskytu významných chorob řepky olejky a odolnost vybraných řepkových genotypů vůči fómové hnilobě (L. maculans) a hlízence obecné (S. sclerotiorum)

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Na pokusných pozemcích vybraných zkušebních stanic byl v letech 2004 - 2008 prováděn monitoring nejvýznamnějších chorob ozimé řepky olejky. Každoročně bylo v mezistaničních předzkouškách výkonu hodnoceno okolo 50 nově vyšlechtěných, perspektivních genotypů. Nové materiály pocházely z 3 šlechtitelských stanic v Opavě, Slapech u Tábora a Chlumce nad Cidlinou. V rámci zkoušek byla hodnocena odolnost vůči jednotlivým chorobám, zejména proti fómové hnilobě (Leptosphaeria maculans) a hlízence obecné (Sclerotinia sclerotinium). Ty způsobují každoročně ekonomicky významné škody a hospodářské ztráty na výnosech. V příspěvku je porovnán vliv mateřské lokality na odolnost vyšlechtěných genotypů ozimé řepky vůči těmto chorobám zkoušených v různých klimatických podmínkách na lokalitě Šumperk.

ostatní
2008

Molekulární markery pro MAS šlechtění: složení oleje lnu a virová rezistence u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Pavelek Martin, Ing. CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Práce se zaměřila na identifikaci bodových mutací v kódující čáasti genů FAD3A a B pro desaturázy lnu, projevující se nízkým obsahem kyseliny linolenové. Byly ověřeny a dále vyvinuty CAPS PCR markery umožňující efektivní výběr. V případě hrachu byla ověřeny a na roszáhlem souboru deklarovaných donorů testovány recesivní mutace v genu eIF4E/sbm-1 lokusu. Byly vyvinuté nové spolehlivé PCR markery využitelné ve šlechtitelském procesu.

článek ve sborníku

Stránky