Publikace

2007

Molekulární analýza odrůd lnu registrovaných v České republice

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Cílem práce byla analýza genetické variability souboru 19 odrůd lnu, které jsou v současnosti registrovány v České republice. K analýze byly využity tři různé molekulární techniky (RAPD, SSR, IRAP).

článek ve sborníku
2008

Metodika prašníkové kultury u lnu setého (Linum usitatissimum L.)

Tejklová Eva, RNDr.

Metodika popisuje in vitro regeneraci dihaploidních rostlin lnu metodou prašníkové kultury. Celý postup je rozdělen na jednotlivé kroky, které jsou podrobně vysvětleny. Součástí metodiky jsou receptury všech potřebných kultivačních médií. Metodika slouží šlechtitelům k rychlé stabilizaci šlechtitelského materiálu lnu při tvorbě nových odrůd a tím k zefektivnění šlechtitelské práce.

certifikovaná metodika
2004

Metodika pěstování třezalky tečkované

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Dušek, Karel; Grbavčic, Martin; Hofbauer, Jan; Mikolášková, Jarmila; Kocourková, Blanka

Metodika pěstování třezalky tečkované

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2009

Metodika pěstování kmínu kořenného

Odstrčilová Lenka, Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Kocourková B.; Růžičková G.

Metodika pěstování kmínu kořenného poskytuje nejen pěstitelům této plodiny ucelený návod pro zakládání, agrotechnické zásahy, sklizeň a následné využití kmínu kořenného.

kmín kořenný, metodika, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2007

Metodika pěstování bělokvětého bobu

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Bubeník Josef, Ing.

Nové odrůdy bělokvětého bobu se sníženým obsahem antinutričních látek (taninu, vicinu a convicinu) se vyznačují odlišným spektrem chorob, škůdců a odlišnými nároky na pěstování. Metodika doporučuje optimální pěstební postupy, obsahuje návrhy na ochranu proti patogenům, škůdcům a plevelům.

uplatněná metodika
2008

Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Rotrekl, J.; Kolařík, P.

Na základě pokusných výsledků byl stanoven ekonomický práh škodlivosti, navržen způsob monitoringu v porostu před insekticidním zásahem a vyhodnocena biologická účinnost dostupných insekticidů. Výskyt zrnokaza hrachového (Bruchus pisorum L.) v ČR je často soustředěn do míst, kde se pěstitelé dlouhodobě věnují semenářství hrachu. Pro tyto pěstitele je zrnokaz hrachový velmi důležitý, neboť osivo s výskytem živých jedinců tohoto druhu nesplňuje požadavky pro jeho uvádění do oběhu. Přítomnost živého zrnokaza v osivu resp. v úředně odebraném vzorku osiva je důvodem pro zamítnutí rozmnožovacího materiálu. Masivní výskyt požraných zrn může negativně ovlivnit klíčivost partie osiva. Tato metodika je určena především pro ochranu množitelských porostů a porostů založených za účelem zpracování produkce v potravinářském průmyslu.

certifikovaná metodika
2008

Metodika indukce mutací u lnu setého (Linum usitatissimum L.) pomocí etylmetansulfonátu

Tejklová Eva, RNDr.

Metodika popisuje indukci mutací u lnu za použití etylmetansulfonátu. Celý postup je podrobně rozepsán do jednotlivých kroků, jsou vypsány veškeré potřebné pomůcky. Metodika slouží šlechtitelům k rozšíření genetické variability a k získání nových vlastností využitelných při tvorbě nových odrůd lnu a tím k zefektivnění šlechtitelské práce.

certifikovaná metodika
2008

Metodika agrobakteriální genetické transformace hrachu (Pisum sativum L.)

Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Podrobný genotypově nezávislý metodický postup agrobakteriální transformace hrachu s uplatněním pro laboratoře zabývající se genetickými transformacemi luskovin, pro výuku studentů v oboru biotechnologií, pro tvorbu šlechtitelských linií hrachu s vlastnostmi nedosažitelnými klasickými hybridizačními postupy.

certifikovaná metodika
2005

Metodický návod pro hodnocení inokulačních testů: Fomová hniloba na děložních listech

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Metodický návod byl napsán pro pracoviště provádějící inokulační testy v rámci řešení projektu. Metodický návod obsahuje: - popis klimatických podmínek ve kterých testy probíhají, - popis přípravy inokula, - postup při inokulaci, - stupnici pro hodnocení inokulace.

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2009

Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Odstrčilová Lenka, Bubeník Josef, Ing.

Ackermann, A

Kompletní metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům v polních plodinách. Bionomie, biologie a aplikace pesticidů včetně problematiky rezistence proti pesticidům.

odborná kniha
2004

Met33 Genotypizace kolekce hrachu - isoenzymy

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Verification of Pea (Pisum sativum L.) Molecular Markers Stability for the Exact Cultivar Identification

prototyp, poloprovoz, ověřená technologie
2009

Luskoviny pro zdraví

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Luskoviny patřily mezi první rostliny, které zemědělci pěstovali. Fazol se pěstoval nejdříve v Mexiku, bob a hrách na Středním východě, sója a vigna v Číně. Kromě vysokého obsahu bílkovin mají luštěniny zanedbatelnou energetickou hodnotu a naopak obsahují vlákninu. Luštěniny jsou odjakživa známé jako bohatý zdroj bílkovin. Obsahují však mnohem větší spektrum dieteticky cenných látek, jako jsou: vláknina, složité cukry, rezistentní škrob. Jsou také velmi dobrým zdrojem vitamínů a minerálních látek, především kyseliny listové, draslíku, v současnosti velmi propagovaného selenu a zinku. Naopak obsahují jen velmi málo tuku a jako rostlinná potravina, neobsahují cholesterol. Zdravotnické organizace všeobecně udávají, že bychom měli během týdne sníst alespoň 0,5 kg luštěnin.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2010

Luskoviny pěstování a užití

Dostálová Radmila, Ing., Hochman Miroslav, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing., Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o pěstování, šlechtění a ochraně luskovin, získané v řadě výzkumných projektů a výzkumného záměru. Je členěna do několika kapitol, v obecné části, která se zabývá botanickou charakteristikou, agrotechnikou, jakostí a využitím luskovin tak i genetikou a genomikou. Speciální část je rozdělena podle nejvýznamnějších druhů. Samostatnou kapitolou je ekonomika pěstování luskovin, včetně rozsáhlých příloh.

odborná kniha
2007

Linum usitatissimum L., linseed Amon

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Mutagenezí linií Te-93/13 a SU-45/85 byly získány linie s nižším obsahem kyseliny linolenové Te-60/101 a SU-244/40. Na hybridní populaci F1 generace byla v roce 1992 nakřížena kanadská odrůda olejného lnu McGregor a na tuto kombinaci křížení v roce 1994 v F1 generaci australská odrůda olejného lnu Glenelg. Vzniklá populace složitého kombinačního křížení byla v F2 generaci podrobena individuálnímu výběru a bylo vybráno 100 rostlin, jejichž potomstvo se stalo základem F3 generace jako kmenů . V následujících generacích F4 až F6 v letech 1998 – 2000 pokračovala selekce a hodnocení kmenového materiálu II., III. a IV. roku ve zkouškách výkonu. V roce 2000 v generaci F6 byl vybrán výchozí kmen označený AGT-248, který byl zařazen do mezistaničních zkoušek. V generaci F10 v roce 2004 bylo novošlechtění pod označením AGT-248 zařazeno do Státních zkoušek pro registraci odrůd a současně bylo v tomto roce založeno udržovací šlechtění. V roce 2007 bylo novošlechtění AGT-248 zaregistrováno pod názvem Amon.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Krajčová, Anna; Schulzová, Věra; Hajšlová, Jana

Byl prezentován vývoj a optimalizace metody pro stanovení fytoestrogenů v semeni lnu (Linum usitatissimum L.).

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Lignans in flaxseed

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Hajšlová, Jana; Krajčová, Alena

Lignans are phytoestrogens which are present in a wide variety of plants. Epidemiological studies indicate that phytoestrogen-rich diets reduce risk of various hormone-dependent cancers, heart disease, and osteroporosis. One of the reachest dietary sources of lignans are flaxseeds, with glycosides of secoisolariciresinol (SECO) and matairesi-nol (MAT) as the major components. In this study LC-MS/MS method for the determination of plant lignans SECO and MAT in flaxseed was developed for analysis of a wide range of samples: (i) nine cultivars of oil flax treated with two types of fertilisers containing humic acids and (ii) fibre flax cultivar Venica fertilized with preparations contain-ing various amounts of zinc. The levels of major phytoestrogen, SECO, were in range 2312–6994 mg/kg in oil flax and 1570–3100 mg/kg in fibre flax. The content of MAT was significantly lower, ranging from 3 to 9 in oil flax and 7–27 mg/kg in fibre flax.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Len jako zdroj biomasy pro technické využití

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jsou charakterizovány výsledky využití lnu jako zdroje pro biomasu pro energetické, tírenské a papírenské využití.

článek ve sborníku
2007

Len - biomasa pro technické využití

Hochman Miroslav, Ing., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Využitelnost přadného lnu coby produktu biomasy z důvodu odlišné technologie sklizně spočívá především v produkci stonku jako hlavního produktu. Hlavní produkt přadného lnu, stonek, je využitelný převážně v textilním průmyslu jako zdroj dlouhého vlákna a koudele. Plnohodnotné využití vedlejšího produktu, lněné slámy, je perspektivní pro výrobu kvalitního papíru, ale po tírenských úpravách i jako možnost doplňku pro směsové textilie oděvního průmyslu.

článek ve sborníku
2008

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisiciletí

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Prugar, Jaroslav

Hodnocení kvality zemědělských produktů a potravin je v popředí zájmu vědeckých institucí i široké praxe. Charakteristickým rysem současnosti je provázanost všech článků potravinového řetězce, která je nezbytná v tvrdé konkurenci na domácím i zahraničním trhu. Kvalita surovin a finálních produktů je přitom nezbytným předpokladem úspěchu. Reformy agrární politiky , průvodní jevy globalizace, zostření konkurence a narůstající uvědomění spotřebitelů činí vydání publikace, zachycující současný stav a předpokládané perspektivy vývoje na úseku kvality, užitečným a žádoucím. Kniha je určena pro širší odbornou veřejnost, pro pracovníky výzkumu, zemědělské a potravinářské praxe, zdravotnictví, kontroly, nákupu i obchodu, pedagogy a studenty vysokých a středních škol. Odborná úroveň publikace je dána autorským týmem erudovaných specialistů. Čtenář se seznamuje postupně s různými pojmy souvisejícími s kvalitou a jejím hodnocením u našich hlavních plodin (obiloviny, olejniny, luskoviny, zelenina, ovoce).

odborná kniha
2005

Krmný hrách ve výživě selat

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav; Pechová, Alena

Cílem této studie bylo zjistit úroven zkrmování hrachu na užitkovost selat. V pokusu byl do krmné smesi pridáván hrách odrudy Gotik s nejvyšším obsahem antinutricních faktoru v porovnání s bežne používanou smesí (skupina A) Pokusné skupiny mely obsah Gotiku následující: skupina B - 9 %, skupina C 18 % a skupina D 27 %. Výsledné hodnoty prírustku a konverze krmiva naznacují vhodnost nahrazení sóji krmných hrachem a tím snížení závislosti na dovozu kompoment do krmných smesi pro prasata.

článek ve sborníku

Stránky