Publikace

2008

Co se změnilo od dob mendelovského hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jsou presentovány současné možnosti genetiky a genomiky luskovin na příkladu hrachu setého. Je presentována situace luskovin v evropském a celosvětovém měřítku.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Co s přečteným genomem modelových rostlin? Modelové luskoviny versus hrách, čočka a další luskoviny

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Presentovány jsou specifická data z oblasti transkriptomiky, genomiky, proteomiky modelových luskovin v konfrontaci s plodinami jako je hrách, bob a jiné luskoviny.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Co s přečteným genomem modelových rostlin?

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

V příspěvku jsou konfrontovány data získaná ze znalosti genomu modelových rostlin se současnými možnostmi jejich využití pro šlechtění plodin, s důrazem na luskoviny. Od genových sbírek jako zdroje cenných vlastností, DNA markery až po GMO technologie.

článek v odborném periodiku
2007

Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, J.; Cejtchaml, J.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výs

ostatní
2009

Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Jana; Hrudová, Eva; Kolaříková, Eva; Škutová, Jana; Mlýnská, Jana; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Havel, Jiří; Spitzer, Tomáš

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

ostatní
2006

Choroby speciálních plodin

Odstrčilová Lenka, Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Dobrý zdravotní stav porostů pěstovaných druhů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin má vliv na kvalitu sklizené produkce a nabývá na významu při uplatňování těchto komodit na trhu. Nejpěstovanější plodina – kmín – je po stránce výskytu patogenních organismů dobře zmapovaná, ostatním plodinám z čeledi miříkovitých se vzhledem k jejich malému rozsahu pěstování nevěnovala zvláštní pozornost. U kmínu se spektrum chorob a jejich škodlivost v posledních několika letech mění. Škodlivost houby Mycocentrospora acerina, dříve považované za nejzávažnějšího patogena, se snížila a do popředí vystupují jiné druhy hub jako např. padlí (Erysiphe heraclei) nebo Ascochyta carvi. Na fenyklu se nejčastěji vyskytuje patogen Cercosporidium punctum a koriandr v našich podmínkách trpí zejména kořenovými chorobami (komplex fusarióz, hlízenka obecná aj.) Na ostropestřci mariánském škodí zejména specifické houby Alternaria silybi a Septoria silybi.

článek ve sborníku
2007

Choroby řepky na jaře

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Článek obsahuje výsledky projektů MZe ČR, NAZV IG46061 a QG50107. Jsou to výskyty a závažnost houbových chorob v řepce na jaře a možnosti ošetření proti nim.

článek v odborném periodiku
2007

Choroby řepky a fungicidní ošetření na podzim

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Článek obsahuje výsledky projektů MZe ČR, NAZV IG46061 a QG50107. Jsou to výskyty a závažnost houbových chorob v řepce na podzim a možnosti ošetření proti nim.

článek v odborném periodiku
2007

Choroby luskovin přenosné osivem

Odstrčilová Lenka, Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Popis symptomů, rozšíření, možností chemické ochrany i agrotechnických opatření k omezení výskytu semenem přenosných chorob hrachu, lupiny a bobu. Využití genových zdrojů pro rezistentní šlechtění.

článek v odborném periodiku
2007

Choroby lupiny

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Odstrčilová Lenka

Přehled chorob lupiny z hlediska jejich výskytu v ČR a ve světě, škodlivosti, symptomů, možnosti šlechtění na odolnost.

lupina
článek v odborném periodiku
2007

Choroby kořeninových rostlin z čeledi miříkovitých

Odstrčilová Lenka, Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Dobrý zdravotní stav porostů pěstovaných druhů kořeninových rostlin čeledi miříkovité má vliv na kvalitu sklizené produkce. Spektrum chorob a jejich škodlivost na druzích čeledi miříkovité se v posledních letech mění. Mezi vážné patogeny kmínu patří padlí, Ascochyta. Na fenyklu se nejčastěji vyskytuje Cercosporidium punctum a koriandr je v našich podmínkách nejvíce poškozován kořenovými chorobami (fusariozy, hlízenka).

ostatní
2009

Choroby kmínu

Odstrčilová Lenka, Ondřej Michal, RNDr. CSc.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana kmínu proti chorobám. Obsahuje seznam chorob postihujících tuto plodinu a seznam doporučených fungicidů.

kapitola v odborné knize
2009

Choroby bobu

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

V kapitole metodické příručky je podrobně popsána ochrana bobu vůči chorobám. Obsahuje seznam chorob postihujících tuto plodinu a seznam doporučených fungicidů.

kapitola v odborné knize
2007

Charakterizace genové kolekce rodu Pisum: Isoenzymy a semenné proteiny

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Cílem práce bylo studium potenciálu klasických proteinových markerů pro popis části genové kolekce rodu Pisum. Pro experimentální práci byl z kolekce vybrán soubor českých odrůd (celkem 165 položek). Semenné proteiny byly analyzovány metodou SDS-PAGE s následným barvením pomocí Coomasie Blue. Isoenzymy byly děleny metodou PAGE za nativních podmínek a jejich detekce byla prováděna pomocí běžných metod.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2006

Charakterizace genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) a tvorba core kolekce

Pavelek Martin, Ing. CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Jsou popisovány postupné kroky tvorby core kolekce Linum usitatissimum L. Byla analyzována první část genotypů kolekce označených X13 (současné moderní odrůdy) z hlediska pasportních a popisných deskriptorů zahrnujících morfologické znaky a biologické charakteristiky. Byla hodnocena genetická variabilita jednotlivých morfologických znaků a na základě shlukové analýzy byly genotypy rozděleny do 40 shluků, z nichž shluky s největším zastoupením genotypů byly charakterizovány.

článek ve sborníku
2007

Charakterizace genetické struktury kolekce hrachu (Agritec Ltd.)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Corander, Jukka; Jarkovský, Jiří

Byla studována genetická diverzita 164 položek hrachu českého a slovenského původu pomocí 12 SSR, 25 RBIP a 2 IRAP molekulárních markerů, společně s 42 morfologickými deskriptory. Získaná data byla analyzována pomocí výpočtu genetických vzdáleností a následné shlukové analýzy. Morfologická data takto rozdělila studovaný soubor na 5 až 7 shluků, zatímco molekulární pak na 6 až 7. Pro možnost integrace abou systémů byla využita Bayesiánská analýza pomocí BAPS software, jež vyústila v postupné odlišení shluků. Rozdělení souboru dle šlechtitelských period pak naznačilo existenci zůžení genetického spektra.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2006

Charakterizace genetické diverzity genofondové kolekce hrachu českého a slovenského původu vybrané z kolekce Agritec s.r.o.

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Presentace výsledků analýzy morfologických a molekulárních dat vybraných 180 položek hrachu pomocí 42 morfologických, 10 mirkosatelitních a 27 retrotransposonových markerů. Tyto data byly podrobeny shlukové analýze, analýze genetické vzdálenosti a následně konstruovány dendrogramy příbuznosti.

článek ve sborníku
2005

Charakterizace genetické diversity kolekce hrachu pomocí molekulárních markerů: staré a současné české odrůdy

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Dostálová Radmila, Ing., Griga Miroslav, RNDr., CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Pomocí 42 morfologických a několika molekulárních markerů, 6 SSR, 25 RBIP a 2 IRAP retrotransposonových markerů bylo získáno celkem 51 hodnotitelných znaků, na jejichž základě byly vypočítány genetické vzdálenosti a provedena shluková analýza jednak morfologických tak i DNA dat. Zjištěná genetická struktura poslouží jednak k cílovému získání core kolekce, odstranění duplikací a racionalizaci šlechtění.

článek ve sborníku
2007

Charakterizace genetické diversity a populační struktury kolekce hrachu AGRITEC

Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Byly presentovány poslední výsledky práce na analýze genetické diversity kolekce hrachu a vyhodnocení získaných morfologických a molekulárních dat pomocí klasických metod založených na analýze genetické vzdálenosti, tak i novějších pomocí Bayesovského přístupu modelování umožňující integrace obou typů dat. To umožnilo zjištění přesnější struktury hodnoceného souboru.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2004

Černání kořenu a pat stébel

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Váňová, Marie; Honěk, Alois; Jarošík, Vojtěch; Plachká, Eva

Během čtyřletého období hodnocení výskytu došlo k následujícím významným zjištěním: 1. Mezi významné škodlivé činitele se zařadilo poškození mrazem během zimního období, což souvisí se změnou sortimentu odrůd v nichž prevažují odrůdy s nižší odolností. 2. Došlo k významnému nárůstu výskytu virových chorob. 3. Přibylo pravidelných původců hnědých skvrnitostí s velkým hospodářským významem. K nejdůležitějším patří DTR a Septoria tritici. 4. Zvýšila se četnost výskytu snětí rodu Tilletia, především T. caries a T. controversa. 5. Výskyt fuzárií se týká nejen oz. pšenic ale i jarních ječmenů. 6.Zvýšil se výskyt chorob kořenů působených houbou Gaeumannomyces graminis u pšenice i u jarního ječmene. 7. zhoršrily se preventivní zpusoby ochrany.

článek v odborném periodiku

Stránky