Publikace

2009

Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Odstrčilová Lenka, Bubeník Josef, Ing.

Ackermann, A

Kompletní metodika ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům v polních plodinách. Bionomie, biologie a aplikace pesticidů včetně problematiky rezistence proti pesticidům.

odborná kniha
2004

Met33 Genotypizace kolekce hrachu - isoenzymy

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Verification of Pea (Pisum sativum L.) Molecular Markers Stability for the Exact Cultivar Identification

prototyp, poloprovoz, ověřená technologie
2009

Luskoviny pro zdraví

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Luskoviny patřily mezi první rostliny, které zemědělci pěstovali. Fazol se pěstoval nejdříve v Mexiku, bob a hrách na Středním východě, sója a vigna v Číně. Kromě vysokého obsahu bílkovin mají luštěniny zanedbatelnou energetickou hodnotu a naopak obsahují vlákninu. Luštěniny jsou odjakživa známé jako bohatý zdroj bílkovin. Obsahují však mnohem větší spektrum dieteticky cenných látek, jako jsou: vláknina, složité cukry, rezistentní škrob. Jsou také velmi dobrým zdrojem vitamínů a minerálních látek, především kyseliny listové, draslíku, v současnosti velmi propagovaného selenu a zinku. Naopak obsahují jen velmi málo tuku a jako rostlinná potravina, neobsahují cholesterol. Zdravotnické organizace všeobecně udávají, že bychom měli během týdne sníst alespoň 0,5 kg luštěnin.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2010

Luskoviny pěstování a užití

Dostálová Radmila, Ing., Hochman Miroslav, Ing., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing., Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Monografie shrnuje nejnovější poznatky o pěstování, šlechtění a ochraně luskovin, získané v řadě výzkumných projektů a výzkumného záměru. Je členěna do několika kapitol, v obecné části, která se zabývá botanickou charakteristikou, agrotechnikou, jakostí a využitím luskovin tak i genetikou a genomikou. Speciální část je rozdělena podle nejvýznamnějších druhů. Samostatnou kapitolou je ekonomika pěstování luskovin, včetně rozsáhlých příloh.

odborná kniha
2007

Linum usitatissimum L., linseed Amon

Pavelek Martin, Ing. CSc., Tejklová Eva, RNDr.

Mutagenezí linií Te-93/13 a SU-45/85 byly získány linie s nižším obsahem kyseliny linolenové Te-60/101 a SU-244/40. Na hybridní populaci F1 generace byla v roce 1992 nakřížena kanadská odrůda olejného lnu McGregor a na tuto kombinaci křížení v roce 1994 v F1 generaci australská odrůda olejného lnu Glenelg. Vzniklá populace složitého kombinačního křížení byla v F2 generaci podrobena individuálnímu výběru a bylo vybráno 100 rostlin, jejichž potomstvo se stalo základem F3 generace jako kmenů . V následujících generacích F4 až F6 v letech 1998 – 2000 pokračovala selekce a hodnocení kmenového materiálu II., III. a IV. roku ve zkouškách výkonu. V roce 2000 v generaci F6 byl vybrán výchozí kmen označený AGT-248, který byl zařazen do mezistaničních zkoušek. V generaci F10 v roce 2004 bylo novošlechtění pod označením AGT-248 zařazeno do Státních zkoušek pro registraci odrůd a současně bylo v tomto roce založeno udržovací šlechtění. V roce 2007 bylo novošlechtění AGT-248 zaregistrováno pod názvem Amon.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Lignans in flaxseed – LC-MS/MS determination

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Krajčová, Anna; Schulzová, Věra; Hajšlová, Jana

Byl prezentován vývoj a optimalizace metody pro stanovení fytoestrogenů v semeni lnu (Linum usitatissimum L.).

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Lignans in flaxseed

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Hajšlová, Jana; Krajčová, Alena

Lignans are phytoestrogens which are present in a wide variety of plants. Epidemiological studies indicate that phytoestrogen-rich diets reduce risk of various hormone-dependent cancers, heart disease, and osteroporosis. One of the reachest dietary sources of lignans are flaxseeds, with glycosides of secoisolariciresinol (SECO) and matairesi-nol (MAT) as the major components. In this study LC-MS/MS method for the determination of plant lignans SECO and MAT in flaxseed was developed for analysis of a wide range of samples: (i) nine cultivars of oil flax treated with two types of fertilisers containing humic acids and (ii) fibre flax cultivar Venica fertilized with preparations contain-ing various amounts of zinc. The levels of major phytoestrogen, SECO, were in range 2312–6994 mg/kg in oil flax and 1570–3100 mg/kg in fibre flax. The content of MAT was significantly lower, ranging from 3 to 9 in oil flax and 7–27 mg/kg in fibre flax.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Len jako zdroj biomasy pro technické využití

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Jsou charakterizovány výsledky využití lnu jako zdroje pro biomasu pro energetické, tírenské a papírenské využití.

článek ve sborníku
2007

Len - biomasa pro technické využití

Hochman Miroslav, Ing., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Využitelnost přadného lnu coby produktu biomasy z důvodu odlišné technologie sklizně spočívá především v produkci stonku jako hlavního produktu. Hlavní produkt přadného lnu, stonek, je využitelný převážně v textilním průmyslu jako zdroj dlouhého vlákna a koudele. Plnohodnotné využití vedlejšího produktu, lněné slámy, je perspektivní pro výrobu kvalitního papíru, ale po tírenských úpravách i jako možnost doplňku pro směsové textilie oděvního průmyslu.

článek ve sborníku
2008

Kvalita rostlinných produktů na prahu 3. tisiciletí

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Prugar, Jaroslav

Hodnocení kvality zemědělských produktů a potravin je v popředí zájmu vědeckých institucí i široké praxe. Charakteristickým rysem současnosti je provázanost všech článků potravinového řetězce, která je nezbytná v tvrdé konkurenci na domácím i zahraničním trhu. Kvalita surovin a finálních produktů je přitom nezbytným předpokladem úspěchu. Reformy agrární politiky , průvodní jevy globalizace, zostření konkurence a narůstající uvědomění spotřebitelů činí vydání publikace, zachycující současný stav a předpokládané perspektivy vývoje na úseku kvality, užitečným a žádoucím. Kniha je určena pro širší odbornou veřejnost, pro pracovníky výzkumu, zemědělské a potravinářské praxe, zdravotnictví, kontroly, nákupu i obchodu, pedagogy a studenty vysokých a středních škol. Odborná úroveň publikace je dána autorským týmem erudovaných specialistů. Čtenář se seznamuje postupně s různými pojmy souvisejícími s kvalitou a jejím hodnocením u našich hlavních plodin (obiloviny, olejniny, luskoviny, zelenina, ovoce).

odborná kniha
2005

Krmný hrách ve výživě selat

Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

Pozdíšek, Jan; Dvořák, Rudolf; Mareš, Petr; Zeman, Ladislav; Pechová, Alena

Cílem této studie bylo zjistit úroven zkrmování hrachu na užitkovost selat. V pokusu byl do krmné smesi pridáván hrách odrudy Gotik s nejvyšším obsahem antinutricních faktoru v porovnání s bežne používanou smesí (skupina A) Pokusné skupiny mely obsah Gotiku následující: skupina B - 9 %, skupina C 18 % a skupina D 27 %. Výsledné hodnoty prírustku a konverze krmiva naznacují vhodnost nahrazení sóji krmných hrachem a tím snížení závislosti na dovozu kompoment do krmných smesi pro prasata.

článek ve sborníku
2004

Komplexní hodnocení hospodaření zemědělských podniků a dopadů na životní prostředí s využitím modelu REPRO

Hochman Miroslav, Ing.

Míša, Petr; Havel, Jiří; Procházková, Blanka; Čepl, Jaroslav; Málek, Jan; Macháč, Radek

Komplexní hodnocení hospodaření zemědělských podniků a dopadů na životní prostředí s využitím modelu REPRO

audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
2004

Jak nahlížet na možné uvolnění GM pšenice do prostředí

Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Ovesná, Jaroslava; Diviš, Jiří; Krahulec, František

Pšenice, jakožto jedna z nejvýznamnějších světových polních plodin, je rovněž rostlinným druhem u něhož jsou aplikovány postupy moderních biotechnologií včetně metod genetického inženýrství. Pohled na uvolňování GM odrůd musí být nestranný a podložený odpovídajícími vědecky podloženými daty. V rámci přednášky jsou kromě jiných dat diskutovány vědecky podložené údaje o dálkovém přenosu pylu a podílu cizosprášení u pšenice pro potřeby posouzení biologické bezpečnosti a pro návrh pěstebních opatření při uvolňování GM odrůd pšenice v České republice.

GMO, výzkum
článek ve sborníku
2006

Izolace mikrosatelitů u lnu (Linum usitatissimum L.)

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Byla provedena izolace SSR markerů. Bylo sekvenováno 30 vzorků, pouze 2 z nich obsahovaly repetitivní motiv. Nově vyvinuté SSR markery byly otestovány na souboru 10 kontrastních odrůd lnu. Jeden z markerů byl polymorfní v rámci testovaného souboru odrůd.

článek ve sborníku
2005

Inovácia klasifikátora pre hodnotenie genotypov ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)

Pavelek Martin, Ing. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Nožková, Janka; Brindza, Ján; Stehlíková, Beáta

V rámci projektu "Zachování a udržitelné využívání genové základny plodin pro potraviny a zemědělství" výzkumného týmu při Ústavu pro zachování biologické rozmanitosti a biologické bezpečnosti zabývá charakterizací a hodnocení 265 genetických zdrojů lnu (Linum usitatissimum L.) . Nezbytnou součástí řešení tohoto úkolu bylo vytvořit jednotný systém hodnocení, popis a klasifikace vybraných genotypů. Nejlepší způsob, jak dosáhnout jednotného hodnocení všech genotypů byl prostřednictvím inovace existoval a mezinárodně používaných seznamů deskriptorů - UPOV (1995), Česká národní seznam deskriptorů (2000), Rosenberg seznam deskriptorů (1978), VIR (1989) , IFDB seznam deskriptorů (1994). Inovovaný seznam deskriptorů obsahuje 93 deskriptorů. Odtud, 63 deskriptorů patří k morfologické znaky, 21 deskriptory jsou zvláštní biologické vlastnosti, a 8 jsou deskriptory pro hospodářské vlastnostmi.

článek ve sborníku
2004

Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Hofbauer, Jan; Mikolášková, Jarmila; Grbavčic, Martin; Dušek, Karel; Kocourková, Blanka

Inovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnostInovace technologií vybraných léčivých, aromatických a kořeninových rostlin s ohledem na obsahové látky a jejich využitelnost.

článek ve sborníku
2007

Houbové choroby v řepce olejce ozimé – Leptosphaeria maculans

Odstrčilová Lenka

Plachká, Eva

Příspěvek hodnotí vypovídací schopnost laboratorních a polních testů pro zhodnocení odolnosti řepky olejky ozimé k Leptosphaeria maculans. V laboratorních testech byla hodnocena odolnost k patogenu na děložních listech řepky. V polních testech bylo hodnoceno napadení stonku řepky patogenem. Polní testy byly založeny na hodnocení přirozeného infekčního tlaku patogena. Zdrojem pro přípravu inokulátů byly izoláty patogena izolované z rostlin řepky. Izoláty L. maculans byly získány z porostů řepek v České republice.

článek ve sborníku
2008

Evaluation of Virulence of Fusarium solani Isolates on Pea

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Trojan, Rudolf

Byla hodnocena reakce vybraných odrůd hrachu na soubor isolátů Fusarium solani.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2004

Hodnocení trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků. Disertační práce

Hochman Miroslav, Ing.

Macháč, Radek; Míša, Petr; Havel, Jiří; Procházková, Blanka; Čepl, Jaroslav; Málek, Jan

Hodnocení trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků. Disertační práce

odborná kniha
2010

Hodnocení rezistence hrachu proti virózám a antraknóze

Dostálová Radmila, Ing., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

V posledních letech se některé pěstitelské oblasti v ČR vyznačovaly extrémním výskytem viróz a antraknózy. Výnos hrachu a stupeň napadení antraknózou byli v korelaci se stupněm napadení virózami. Silný přirozený infekční tlak viróz umožnil vybrat zdroje vysoké odolnosti proti oběma chorobám současně a realizovat selekci bezpříznakových jedinců rostlin k získání perspektivních linií pro šlechtitelské využití.

článek ve sborníku

Stránky