Publikace

2004

Assessment of genetic stability of 21-year old pea (Pisum sativum) shoot culture by flow-cytometry and molecular markers

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

S využitím organogenní kontinuální in vitro kultury hrachu, založené před 21 lety, byla pomocí molekulárních markerů a flow-cytometrie studována genetické stabilita ve srovnání s původním osivem. Byla konstatována stabilita jak na úrovni ploidie, tak rovněž na úrovni retrotransposonových a mikrosatelitních markerů.

hrách, výzkum
článek ve sborníku
2004

Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků

Hochman Miroslav, Ing.

Málek, Jan; Macháč, Radek; Míša, Petr; Čepl, Jaroslav; Procházková, Blanka; Havel, Jiří

Hodnocení ekologických aspektů trvalé udržitelnosti hospodaření zemědělských podniků.

článek ve sborníku
2009

Hlízenka obecná - významná choroba v porostech ozimé řepky

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva; Odstrčilová, Lenka; Hájková, Miroslava

Významnou chorobou v porostech ozimé řepky v jarním období, jejíž výskyt můžeme eliminovat fungicidním ošetřením v době květu, je hlízenka obecná způsobená houbou Sclerotinia sclerotiorum. Vizuální příznaky napadení rostlin se zpravidla objevují v době tvorby šešulí, dozrávání až sklizňové zralosti. Choroba způsobuje každoročně vysoké výnosové ztráty. Příspěvek poukazuje na nebezpečí vzniku infekce porostů řepky a doporučuje vhodné způsoby fungicidního ošetření.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Phytochelatin levels in cell suspension cultures of two flax (Linum usitatissimum L.) varieties under cadmium stress

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Byly porovnány biologické reakce dvou odrůd lnu na kadmium. Po vytvoření suspenze bylo přidáno kadmium v koncentraci 10, 50 a 100µM a byly odebírány vzorky v časových intervalech 3,12,24 a 48 hodin. Změny v hladině fytovhelatinů průkazně rostly v závislosti na rostoucí koncentraci kadmia. Koncentrace 50 µM se ukázala jako mezní, vyšší koncentrace 100 µM je pro buňky letální.

len, výzkum
článek ve sborníku
2009

Historie pěstování luskovin v Evropě

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Mikič, Aleksandar

Bobovité (Fabaceae Endl.) patří mezi nejrozsáhlejší čeledi rostlin na Zemi, zahrnující přez 800 rodů a 20 tisíc druhů na všech kontinentech. Mnoho z těchto zástupců jsou ekonomicky důležité plodiny, využívané pro rozmanité účely, včetně potravin, krmiva pro hospodářská zvířata a množství technologických účelů. Luskoviny byly člověku známé rozhodně již dříve, než se započalo s jejich pěstováním. Tak jako u ostatních rostlin, proces domestikace a pěstování vedl k morfologickým změnám, které velmi připomínají postupy výběru současných šlechtitelských programů. V případě luskovin hlavními kritérii výběru byly: 1). nepukavé lusky, 2). větší velikost semen, 3). hladké a tenčí osemení a 4). snížení či eliminace antinutričních nebo přímo toxických obsahových látek. První doklady o znalosti luštěnin u Slovanů jsou z období 3. až 2. století př.n.l, u obyvatelstva Ukrajiny, běloruského Polesí a Podněpří.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2007

Herbicidní ochrana porostů kmínu kořenného

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Herbicidy zařazené do pokusů vykazovaly dobrou herbicidní účinnost a zároveň dostatečnou selektivitu vůči rostlinám kmínu kořenného.

ostatní
2006

Herbicidní ochrana lnu setého

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Herbicidní ochrana lnu setého

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2004

Herbicid rezistentní plevele - následek rozsáhlého používání herbicidů v ČR: modelová řešení

Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Ovesná, Jaroslava; Diviš, Jiří; Krahulec, František

Development of GMO associated risk assessment proposal based on model trials with important species and characterisation of individual regions in Czech republicDevelopment of GMO associated risk assessment proposal based on model trials with important species and characterisation of individual regions in Czech republic.

článek ve sborníku
2009

GL-TTP and AEP: Together we stand, divided we fall!

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Mikič, Aleksandar

Grain Legumes Technology Transfer Platform (GL-TTP) was initiated in 2005 by the EU Grain Legumes Integrated Project (GLIP) to ensure the exploitation of the project outputs by the grain legume industry. GL-TTP has been created to facilitate collaborative efforts for carrying out scientific survey and making value of technology for the purposes of applied legume crop breeding. It aimed to facilitate and expedite the genetic improvement of grain legume varieties to suit the needs expressed by the grain legume producers and end-users. However upon GLIP termination in 2008 it was difficult to maintain it viable. Inspite of this second GLTTP worshop was held in late 2009 in Serbia, with over 80 participants. In parallel European Association for Grain Legume Research (AEP) exist, but face difficulties. It has been proposed to either fuse together or establish novel broader society.

ostatní
2005

Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

Zajíčková, Irena; Blažek, Oldřich

Cd a Pb představují nejčastěji distribuované škodliviny na zemědělsky využívané půdy. Odrůdy přadného a olejného lnu byly hodnoceny ve čtyřletém přírodně simulovaném experimentu (2001-2004) na jejich toleranci, příjem a akumulaci Cd a Pb. Obecně lze říci, že oba typy lnu dobře snášely zvýšené koncentrace těžkých kovů půdy bez dramatických vlivů na růst rostlin a vývoj. Geneticky založené rozdíly (odrůdové rozdíly) byly pozorovány v přejímání a akumulaci Cd a Pb.

len, výzkum
článek ve sborníku
2009

Genetické modifikace hrachu pro zvýšení odolnosti

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Výsledkem experimentů s genetickými modifikacemi hrachu za pomoci konstruktů na bázi fragmentů obalového proteinu virů výrůstkové mozaiky (Pea Enation Mosaic Virus – PEMV) a svinování listů hrachu (Pisum Seed-borne Mosaic Virus - PSbMV) byly linie hrachu se zvýšenou odolností k virovým patogenům. Přítomnost transgenů byla testována histologickým barvením genu GUS, molekulárními testy, odolnost linií byla ověřena v biologických skleníkových testech po mechanické inokulaci. Byly vyvinuty i další GM linie hrachu s transgeny získanými z genomu hmyzu, které by se měly vyznačovat odolností k hmyzím škůdcům a houbovým patogenům. Jejich genotypové vlastnosti a dědičnost transgenů jsou sledovány molekulárními metodami, fenotypové vlastnosti a odolnost bude postupně sledována ve skleníkových i polních testech v rámci výzkumných projektů ve firmě Agritec.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V publikaci jsou vyjmenovány hlavní příčiny způsobující postupné genetické oddalování populací od sebe. Různé nároky člověka na zemědělskou krajinu a jeho různé způsoby hospodaření s ní (přizpůsobené přírodním a ekonomickým tlakům) jsou to, co nejvíce přispívá k postupnému, vzájemnému oddalování evropských populací blýskáčků. Vliv člověka je v tomto smyslu větší, než vliv moří, průlivů, horských hřebenů a údolí.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Various modifications of Agrobacterium-mediated transformation of flax were tested with the aim of imroving the efficiency of transformation. We tested different conditions as epidermis removal, different cocultivation additives and times of cocultivation duration. The transformation efficiency was measured by GUS expression in explants after 3 weeks on selection medium using the Image Analysis DIA. The introducted genes should enhance the heavy metal accumulation to flax.

kapitola v odborné knize
2009

Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Ford, Rebecca; Macas, Jiří; Kalendar, Ruslan

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

hrách, luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Petr; Macas, Jiří; Ford, Rebecca; Kalendar, Ruslan

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

článek ve sborníku
2005

Enzymy - šance pro len a konopí

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, Viktor; Marek, Jan

Enzymy testované pro použití v ruzných oblastech textilního prumyslu prinášejí radu prekvapujících výhod. Nejinak tomu je a muže být i v oblasti pestování lýkových vláken (konopí a zejména lnu) a jejich zpracování pro textilní úcely. Enzymy z trídy hydroláz a oxidoreduktáz dokáží velmi efektivne štepit polymerní retezce polysacharidu, jako napr. pektinu a hemicelulóz (xylany, galaktany, arabany,..) až do jejich úplného rozkladu na glukózu (prípadne jiné monomery) a zároven tak oslabit nebo prerušit jejich vazby na další biopolymery jako je lignin nebo celulóza. Tímto zpusobem dochází i k uvolnování obtížne štepitelného ligninu z komplexu z celulózou a hemicelulózami a tak k jeho odstranení. Techto mechanizmu lze s výhodou využít pri zpracování lýkovýchvláken, kdy je nutné snížit obsah necelulózových sloucenin obalujících celulózová vlákna a tak docílit žádoucího zjemnení, omaku a barvy.

konopí, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Enzymatic bioprocessing – new tool of extensive natural fibre source utilization

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Marek, Jan; Antonov, Viktor; Fischer, Holger; Jánošík, Štefan

New enzymes are currently going to have great potencial in bast fibres processing and modifications for different end uses. There are several new technologies using enzymes, which are able to modify fiber parametres, achieve requested properties, improve procesing results and ecology in the area of bast fibres processing and fabrics finishing. Enzymatic retting of flax, enzymatic cottonization of bast fibres, enzymatic hemp separation, enzymatic processing of flax rovings before wet spinning etc. create the group of new technologies supported by effective mechanical treatments. It seems that only complex solution of relations between agrar and processing sphere and utilization of new technologies of biochemical and mechanical processing enable to create suitable conditions for utilization of traditional and perspective renewable fibre sources and to open them ways to new qualities and to other industrial areas of use.

článek ve sborníku
2009

Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Gasmanová, Nikol; Kubošiová, Michaela

In vitro embryogenesis was studied in caraway with the aim to produce completely homozygous inbred lines. Various induction conditions, such as temperature, carbon sources and combination of growth regulators in a culture medium as well as the effect of genotype on in vitro androgenesis were examined. Cultured anthers produced embryogenic calli, two types of regenerated plants were obtained, namely haploids and doubled haploids were determined by flow cytometry. This is the first report on androgenic doubled haploid production in caraway.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Diverzita výskytu patogenů v regionech ČR s tradičním pěstováním kmínu

Odstrčilová Lenka

Ve vegetačním období let 2003 - 2005 vyl na několika lokalitách ČR sledován výskyt patogenů dvouletého kmínu. Monitoring probíhal v jednom podniku začínajícím s pěstováním kmínu a na třech podnicích s tradicí pěstování této plodiny. Nejčastějším patogenem byla septoria carvi. Vyskytovala se ve všech vzorcích, ale její ekonomická škodlivost v polních podmínkách nebyla vysoká. Padlí miříkovitých bylo závažnějším patogenem, jeho povlaky pokryly celou nadzemní část rostlin před sklizní. Sklizená semena napadená padlím nejsou vhodní pro přímou konzumaci, mohou být využita pouze pro zpracování destilací. Jako nejzávažnější patogen se jevila hlízenka obecná. Závažnost této houby v současnosti rapidně roste. Je to pravděpodobně způsobeno zvyšováním ploch pěstovaných náchylných plodin (řepka, slunečnice atd.). Nízký výskyt antraknózy způsobované houbou Mycocentrospora acerina ve sledovaném období je způsoben klimatickými změnami nebo preventivní aplikací fungicidů. Rozdíly mezi regiony byly zaznamenány

článek ve sborníku
2005

Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Kocourková Blanka

Produkce dihaploidního materiálu kmínu ozimého cestou pylové embryogeneze byla testována na 10 vybraných materiálech. Sledovala se rozdílnost reakce genotypu na indukcní podmínky in vitro, Vytvárená metodika prinesla mnoho aspektu, které mají vliv na úspešnost indukce embryí a na jejich další regeneraci v in vivo podmínkách. Flow-cytometrické stanovení ploidie získaných regenerantu poukazuje na vysoké zastoupení haploidních rostlin, které byly kolchicnovány pro produkci fertilního ciste homozygotního materiálu. Dihaploid production of winter type of caraway via pollen embryogenesis were tested on 10 selected breeding materials. differences in response of the genotypes during in vitro induction conditions were observed. Established method show on many factors, which significant effect efficiency of embryos production and their followed regeneration under in vivo conditions. Flow cytometry determination of ploidy level of the obtained regenerated plants shown on high percentage of haploid plant mater

článek ve sborníku

Stránky