Publikace

2005

Genotype differences of flax and linseed (Linum usitatissimum L.) in tolerance to cadmium and lead

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Větrovcová Martina, Ing.

Zajíčková, Irena; Blažek, Oldřich

Cd a Pb představují nejčastěji distribuované škodliviny na zemědělsky využívané půdy. Odrůdy přadného a olejného lnu byly hodnoceny ve čtyřletém přírodně simulovaném experimentu (2001-2004) na jejich toleranci, příjem a akumulaci Cd a Pb. Obecně lze říci, že oba typy lnu dobře snášely zvýšené koncentrace těžkých kovů půdy bez dramatických vlivů na růst rostlin a vývoj. Geneticky založené rozdíly (odrůdové rozdíly) byly pozorovány v přejímání a akumulaci Cd a Pb.

len, výzkum
článek ve sborníku
2009

Genetické modifikace hrachu pro zvýšení odolnosti

Švábová Lenka, Ing. Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Výsledkem experimentů s genetickými modifikacemi hrachu za pomoci konstruktů na bázi fragmentů obalového proteinu virů výrůstkové mozaiky (Pea Enation Mosaic Virus – PEMV) a svinování listů hrachu (Pisum Seed-borne Mosaic Virus - PSbMV) byly linie hrachu se zvýšenou odolností k virovým patogenům. Přítomnost transgenů byla testována histologickým barvením genu GUS, molekulárními testy, odolnost linií byla ověřena v biologických skleníkových testech po mechanické inokulaci. Byly vyvinuty i další GM linie hrachu s transgeny získanými z genomu hmyzu, které by se měly vyznačovat odolností k hmyzím škůdcům a houbovým patogenům. Jejich genotypové vlastnosti a dědičnost transgenů jsou sledovány molekulárními metodami, fenotypové vlastnosti a odolnost bude postupně sledována ve skleníkových i polních testech v rámci výzkumných projektů ve firmě Agritec.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

V publikaci jsou vyjmenovány hlavní příčiny způsobující postupné genetické oddalování populací od sebe. Různé nároky člověka na zemědělskou krajinu a jeho různé způsoby hospodaření s ní (přizpůsobené přírodním a ekonomickým tlakům) jsou to, co nejvíce přispívá k postupnému, vzájemnému oddalování evropských populací blýskáčků. Vliv člověka je v tomto smyslu větší, než vliv moří, průlivů, horských hřebenů a údolí.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Flax (Linum usitatissimum L.) transformation with heavy metal binding protein genes

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Various modifications of Agrobacterium-mediated transformation of flax were tested with the aim of imroving the efficiency of transformation. We tested different conditions as epidermis removal, different cocultivation additives and times of cocultivation duration. The transformation efficiency was measured by GUS expression in explants after 3 weeks on selection medium using the Image Analysis DIA. The introducted genes should enhance the heavy metal accumulation to flax.

kapitola v odborné knize
2009

Evolutionary conserved lineage of Angela-family retrotransposons as a genome-wide microsatellite repeat dispersal agent

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Ford, Rebecca; Macas, Jiří; Kalendar, Ruslan

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

hrách, luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Evolučně konzervovaný retrotransposon MARTIAN jako agens šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Petr; Macas, Jiří; Ford, Rebecca; Kalendar, Ruslan

Byla získána data o šíření mikrosatelitních repetic v genomu rostlin čeledi Fabaceae pomocí transpozice nového Ty1-copia MARTIAN 8.5 kb long retrotransposonu. Tento byl isolován a popsaná z genomu hrachu setého, na základě analýzy 45 SSR sekvencí nesoucích TC repetici. Byla zjištěna vysoká evoluční konzerovanost především koncové LTR oblasti v rámci čeledi Fabaceae.

článek ve sborníku
2005

Enzymy - šance pro len a konopí

Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Antonov, Viktor; Marek, Jan

Enzymy testované pro použití v ruzných oblastech textilního prumyslu prinášejí radu prekvapujících výhod. Nejinak tomu je a muže být i v oblasti pestování lýkových vláken (konopí a zejména lnu) a jejich zpracování pro textilní úcely. Enzymy z trídy hydroláz a oxidoreduktáz dokáží velmi efektivne štepit polymerní retezce polysacharidu, jako napr. pektinu a hemicelulóz (xylany, galaktany, arabany,..) až do jejich úplného rozkladu na glukózu (prípadne jiné monomery) a zároven tak oslabit nebo prerušit jejich vazby na další biopolymery jako je lignin nebo celulóza. Tímto zpusobem dochází i k uvolnování obtížne štepitelného ligninu z komplexu z celulózou a hemicelulózami a tak k jeho odstranení. Techto mechanizmu lze s výhodou využít pri zpracování lýkovýchvláken, kdy je nutné snížit obsah necelulózových sloucenin obalujících celulózová vlákna a tak docílit žádoucího zjemnení, omaku a barvy.

konopí, len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Enzymatic bioprocessing – new tool of extensive natural fibre source utilization

Šmirous Prokop, Ing., CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Marek, Jan; Antonov, Viktor; Fischer, Holger; Jánošík, Štefan

New enzymes are currently going to have great potencial in bast fibres processing and modifications for different end uses. There are several new technologies using enzymes, which are able to modify fiber parametres, achieve requested properties, improve procesing results and ecology in the area of bast fibres processing and fabrics finishing. Enzymatic retting of flax, enzymatic cottonization of bast fibres, enzymatic hemp separation, enzymatic processing of flax rovings before wet spinning etc. create the group of new technologies supported by effective mechanical treatments. It seems that only complex solution of relations between agrar and processing sphere and utilization of new technologies of biochemical and mechanical processing enable to create suitable conditions for utilization of traditional and perspective renewable fibre sources and to open them ways to new qualities and to other industrial areas of use.

článek ve sborníku
2009

Doubled haploid production via anther culture in annual, winter type of caraway (Carum carvi L.)

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Šmirous Prokop, Ing., CSc., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Gasmanová, Nikol; Kubošiová, Michaela

In vitro embryogenesis was studied in caraway with the aim to produce completely homozygous inbred lines. Various induction conditions, such as temperature, carbon sources and combination of growth regulators in a culture medium as well as the effect of genotype on in vitro androgenesis were examined. Cultured anthers produced embryogenic calli, two types of regenerated plants were obtained, namely haploids and doubled haploids were determined by flow cytometry. This is the first report on androgenic doubled haploid production in caraway.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2006

Diverzita výskytu patogenů v regionech ČR s tradičním pěstováním kmínu

Odstrčilová Lenka

Ve vegetačním období let 2003 - 2005 vyl na několika lokalitách ČR sledován výskyt patogenů dvouletého kmínu. Monitoring probíhal v jednom podniku začínajícím s pěstováním kmínu a na třech podnicích s tradicí pěstování této plodiny. Nejčastějším patogenem byla septoria carvi. Vyskytovala se ve všech vzorcích, ale její ekonomická škodlivost v polních podmínkách nebyla vysoká. Padlí miříkovitých bylo závažnějším patogenem, jeho povlaky pokryly celou nadzemní část rostlin před sklizní. Sklizená semena napadená padlím nejsou vhodní pro přímou konzumaci, mohou být využita pouze pro zpracování destilací. Jako nejzávažnější patogen se jevila hlízenka obecná. Závažnost této houby v současnosti rapidně roste. Je to pravděpodobně způsobeno zvyšováním ploch pěstovaných náchylných plodin (řepka, slunečnice atd.). Nízký výskyt antraknózy způsobované houbou Mycocentrospora acerina ve sledovaném období je způsoben klimatickými změnami nebo preventivní aplikací fungicidů. Rozdíly mezi regiony byly zaznamenány

článek ve sborníku
2005

Dihaploidní produkce přes prašníkovou kulturu v české šlechtitelské linii kmínu (Carum carvi L.)

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Kocourková Blanka

Produkce dihaploidního materiálu kmínu ozimého cestou pylové embryogeneze byla testována na 10 vybraných materiálech. Sledovala se rozdílnost reakce genotypu na indukcní podmínky in vitro, Vytvárená metodika prinesla mnoho aspektu, které mají vliv na úspešnost indukce embryí a na jejich další regeneraci v in vivo podmínkách. Flow-cytometrické stanovení ploidie získaných regenerantu poukazuje na vysoké zastoupení haploidních rostlin, které byly kolchicnovány pro produkci fertilního ciste homozygotního materiálu. Dihaploid production of winter type of caraway via pollen embryogenesis were tested on 10 selected breeding materials. differences in response of the genotypes during in vitro induction conditions were observed. Established method show on many factors, which significant effect efficiency of embryos production and their followed regeneration under in vivo conditions. Flow cytometry determination of ploidy level of the obtained regenerated plants shown on high percentage of haploid plant mater

článek ve sborníku
2009

Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing., Smýkalová Iva, Ing., PhD.

Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel

Tested seed treatments (two doses of thiamethoxam, thiamethoxam + fludioxonil + metalaxyl-M; two doses of clothianidin + beta-cyfluthrin) showed high effects on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) which approved relatively long-lasting and sufficient protection of several bottom nodes of stipules simultaneously. The effects of foliar treatments (chlorpyrifos + cypermethrin; acetamiprid, lambda-cyhalothrin) sometimes were evident only on the node which was determined as the youngest node at the time of spraying. The effects of the compared seed and foliar treatments on the reduction of S. lineauts larvae numbers on roots were not proven as positive. It is possible to conclude that the foliar application had no real effect in this sense at all. However, positive significant effects of thiamethoxam and clothianidin + beta-cyfluthrin on root nodulation in general were recorded. Especially higher doses of the seed treatments increased overall nodulation from 43 till 363%.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2009

Development of transgenic pea (Pisum sativum L.) for improved tolerance to insect pests and fungal pathogens

Griga Miroslav, RNDr., CSc., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Švábová Lenka, Ing. Ph.D.

Hanáček, Pavel; Reinöhl, Vilém; Sehnal, František

Set of Czech pea cultivars was transformed by Agrobacterium-mediated transformation with construct containing protease inhibitor transgene gmSPI2, originated from salivary glands of Galleria mellonela. It was exprimed in Pichia pastoris and its high effectiveness to bacterial and fungal proteases was proved.T0 plants were histochemically tested for GUS expression, then, putative transformants were tested using PCR. From total ca 300 regenerated T1 lines, 150 samples of putative transformants were tested by PCR and more than 60 of them gave positive results. In total, the effectiveness of transformation ranged between 1-5% from initially established explants. Improved resistance to insects (Bruchus pisorum) and possibly also to some fungal pathogens (complex of leaf anthracnoses and root diseases) are expected.

kapitola v odborné knize
2009

Development of fertility restorers of winter oilseed rape with low glucosinolate content for the CMS Ogu-INRA system

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

Koprna, Radoslav; Kučera, Vratislav; Macháčková, Ivana; Ehrenbergerová, Jaroslava

The original restorer line BO20 contained 31µmol/g GSL in seeds, but by crossing this line with various low GSL CMS lines, followed by repeated selection of fertile segregants, we were able to obtain fertile lines with a mean GSL content in seeds of 11.8 µmol/g. This result confirmed that the gene(s) controlling the GSL content are not closely linked to the fertility restorer gene. The results confirm, that the SCAR marker SG34 is closely associated with the fertility restoring allele, and facilitates so the selection of fertile segregants; however, the marker is unable to distinguish between the homozygous RfRf and the heterozygous Rfrf genotypes.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2005

Detekce plevelu s použitím chlorofilové fluorescence tvořící neutrální síť

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Babušník, Jiří; Váňová, Marie; Plachká, Eva; Jarošík, Vojtěch; Klem, Karel; Honěk, Alois

Bylo ověřováno použití digitálního snímku a kinetiky fluorescence chlorofylu získaných při měření fluorescenční kamerou FluorCam pro stanovení pokryvnosti plevelu a rozlišení plodiny a plevelu, případně některých plevelných druhů navzájem mezi sebou. Porovnáním měřících protokolů využívajících měření Kautského efektu a zhášecí analýzy (quenching) bylo zjištěno, že vhodným výběrem a nastavením měřícího protokolu a následnou volbou parametru je možné získat snímky poskytující nejen velmi dobré odlišení rostlin od pozadí, ale mohou být s relativně dobrou spolehlivostí odlišeny i některé druhy mezi sebou. Pro stanovení druhových rozdílů mezi plodinou a plevelem byl jako modelový druh použit svízel přítula, který byl porovnáván s pšenicí, řepkou, cukrovkou a slunečnicí. Pro rozlišení bylo použito techniky neuronových sítí, která umožňuje kombinaci mnoha parametrů získaných z fluorescenční kinetiky pro co nejspolehlivější rozpoznání mezi plodinou a svízelem.

článek ve sborníku
2008

Co se změnilo od dob mendelovského hrachu

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jsou presentovány současné možnosti genetiky a genomiky luskovin na příkladu hrachu setého. Je presentována situace luskovin v evropském a celosvětovém měřítku.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Co s přečteným genomem modelových rostlin? Modelové luskoviny versus hrách, čočka a další luskoviny

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Presentovány jsou specifická data z oblasti transkriptomiky, genomiky, proteomiky modelových luskovin v konfrontaci s plodinami jako je hrách, bob a jiné luskoviny.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2008

Co s přečteným genomem modelových rostlin?

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

V příspěvku jsou konfrontovány data získaná ze znalosti genomu modelových rostlin se současnými možnostmi jejich využití pro šlechtění plodin, s důrazem na luskoviny. Od genových sbírek jako zdroje cenných vlastností, DNA markery až po GMO technologie.

článek v odborném periodiku
2007

Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl, J.; Cejtchaml, J.

Příspěvek se zabývá ochranou hrachu proti zrnokazovi hrachovému (B. pisorum L.). Vychází z výsledků tříletých pokusů (2004 – 2006) prováděných na dvou lokalitách (Šumperk, Troubsko u Brna) zaměřených na stanovení nejvhodnější metody monitoringu škůdce za účelem určení vhodného termínu pro insekticidní aplikaci a též na hodnocení účinnosti vybraných přípravků na sledovaného škůdce. Načasování postřiku na základě monitoringu imag je nespolehlivé. Je nutné se zaměřit na monitoring vajíček na luscích. Insekticidní ochrana založená na jedné aplikaci (pyrethroidy, neonokotinoidy, jejich kombinace) nepřináší vždy uspokojivé výs

ostatní
2009

Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Jana; Hrudová, Eva; Kolaříková, Eva; Škutová, Jana; Mlýnská, Jana; Rotrekl, Jiří; Kolařík, Pavel; Havel, Jiří; Spitzer, Tomáš

K testování vlivu stoupajících dávek insekticidů na jedince byl využit adult-vial-test (MET. 11 dle IRAC). Jako referenční účinná látka byl využit lambda-cyhalothrin. Kontaktní účinek byl hodnocen po jedné, 5 a 24 hodinách. Podíly (frekvence) jedinců schopných přežívat bez viditelných symptomů (nebo jen s lehkými symptomy) působení vyšších dávek lambda-cyhalothrinu se v jednotlivých sběrech (různé termíny x různé lokality) liší. V některých případech jsou rozdíly signifikantní. Z výsledků testování imag M. aeneus odebraných v roce 2009 z běžných komerčních ploch je zřejmé, že v ČR došlo k výrazným negativním posunům v jejich citlivosti na pyretroidy. Horší je v tomto smyslu situace na severu Moravy (polské příhraničí) než na jihu země (oblasti přiléhající k rakouským hranicím).

ostatní

Stránky