Publikace

2012

Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Porosty konopí setého jsou obecně považovány za společenstvo s výraznou konkurenční schopností vůči většině plevelných druhů rostlin. Především v případě prvotních fází růstu a vývoje rostlin konopí mohou být rostliny konopí potlačovány rychle vzcházejícími a rostoucími plevelnými druhy rostlin. V průběhu řešení problematiky herbicidní ochrany konopí setého byly založeny polní pokusy se třemi odrůdami konopí setého a byl použit preemergentně aplikovaný herbicid a dále postemegentně aplikovaný herbicid proti jednoděložným plevelům. Důležitou součástí herbicidních pokusů bylo sledování a hodnocení nejen herbicidní účinnosti zvolených herbicidů, ale také selektivita vůči rostlinám konopí setého. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení projektu lze potvrdit pozitivní vliv aplikace herbicidů na cílové plevele při zachování požadované selektivity vůči rostlinám konopí.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2012

Směs mykoparazitické a mykorhizní houby vhodné pro výrobu biopreparátu

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Technické řešení se týká umožnění výroby biologického přípravku (pomocného rostlinného přípravku – půdního biofertilizátoru) obsahujícího směs propagul (konidií a chlamydospor) mykoparazitické houby Clonostachys rosea nebo Clonostachys catenulata a mykorhizní houby. Inkorporace těchto hub do půdy zamezuje rozvoji půdních patogenních hub a má pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému rostlin a na tvorbu kořenových hlízek (především u čeledi Fabaceae). Jako plnidlo se použije anorganický inertní nosič, který zamezí nežádoucí mikrobiální kontaminaci.

výsledky (výzkumu a vývoje)
užitný vzor
2011

Content of polyunsaturated fatty acids in linseed genotypes (Linum usitatissimum L.) and covering of recommended nutritional amounts by consumption of linseed

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Nožková, Janka; Fatrcová-Šramková, Katarína

Primary function of fatty acids (FA) is creation of prostaglandins, which regulate body functions, like heart frequency, blood pressure, blood coagulation, fertility, conception. Prostaglandins also play important role in immunity, they regulate inflammation and stimulate body to infection fight 1,2. The FAO and WHO recommend proportion of omega-6:omega-3 FA between 5:1 and 10:1. They propose more food consumption with high content of essential FA3.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Sklizeň olejného lnu sklízecí mlatičkou

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Souček, Jiří; Blažej, D.

Pěstování lnu, včetně olejných odrůd, má v ČR tradici. Od kvality sklizeného produktu se odvíjí jeho cena, proto je v zájmu rentability nutné věnovat sklizni olejného lnu patřičnou péči. Kvalitu sklizeného semene a množství ztrát lze ovlivnit agrotechnickými zásahy a také nasazením a správným seřízením vhodné mechanizace při sklizni. Text článku obsahuje energetické a exploatační ukazatele sklizně olejného lnu pomocí sklízecích mlátiček značek CLAAS a JOHN DEERE.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Determination of biologically active compounds in flaxseed (Linum usitatissmum L.)

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Novotná, Hana; Schulzová, Věra; Hajšlová, Jana

Flaxseed has been widely used in human nutrition as a functional food for thousands of years, while flax oil (more commonly known as linseed oil), because of its strong flavor and limited stability, has a predominant usage in industrial applica-tions 1,2 . The presented study has been conducted within the Project “Flaxseed for human health” which aims to breed a flaxseed with higher levels of the oleic acid at the expense of the unstable α-linolenic acid and, thereby, make conditions for a broad use of flaxseed oil in food and medicine. In order to assess health benefits / risks associated with flaxseed consumption, also biologically active compounds present in this crop, namely phytoestrogen secoisolariciresinol (SECO), carotenoid lutein and cyanogenic glycosides were determined in several cultivars grown under various conditions. For this purpose, high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (for determination of SECO and lutein) or with tandem mass spectrometry detector (for determination of cyanogenic glycosides) was evaluated and validated.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Possibilities of legume-cereal intercropping to increase self-sufficiency with animal fodder in organic farming

Huňady Igor, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

LØES, A-K.; LAČŇÁK, V.

Intercropping of grain legumes and cereals is of special interest in organic farming to increase and stabilise yield levels, reduce weed pressure and sustain plant health. On animal husbandry farms, pea-cereal mixtures may be an interesting crop for green fodder as well as for concentrates. Increasing the self-sufficiency of fodder is in line with the principles of organic agriculture, and reduces the risks related to import of soyprotein, that it may be polluted with GM soya. In 2009 on five certified organic farms, controlled field trials (FT) were conducted with field pea, spring barley and spring wheat in monocultures and mixtures (pea : cereal ratio 60:40). Hay yields were recorded at pea growth phases BBCH 79 and 83. In 2008 and 2009, plot trials (PT) with intercropped peas and spring cereals (wheat, barley) were conducted. Varieties and pea-cereal combinations were screened to evaluate the suitability of the varieties for intercropping, and the best pea to cereal ratio in the seed mixture. Results show that intercropping peas and spring cereals may produce high yields of green fodder.

luskovinoobilní směsky, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2011

Polyunsaturated fatty acids in flax (Linum usitatissimum L.) genotypes with high and low content of alfa-linolenic acid

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Nožková, Janka; Fatrcová-Šramková, Katarína

At the present flax seeds are known as functional food. Whole linseed contains 41 % of fat of which 70 % belong to polyunsaturated fatty acids (PUFA) and more than half of fatty acids (FA) belong to alfa-linolenic acid (ALA - C18, n-3 FA) – 50 – 62 % of flax oil or 22 % of whole seed2-5 . The second important essential FA is linoleic acid (LA - C18, n-6 FA). It represents 17 % of all FA6 . The aim of our work was to characterize linseed (Linum usitatissimum L.) genotypes divided to groups with high and low content of (ALA). There were analyzed 33 genotypes of linseed, thereof 21 breeding lines and 12 varieties. Proportional representation of FA was realized by the norm ČSN EN ISO 5508. The oil content was analyzed according to internal methodology of Agritec Ltd., which was based on the norm ČSN EN ISO 659.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Posuzování tvarových a barevných charakteristik semen modelových plodin i v korelaci s jejich obsahovými látkami

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Krulikovská, Tereza; Hampel, David

Před 20 lety digitalizovaná technologie snímání odstartovala technické řešení charakterizace a třídění rostlin v kolekcích polních plodin. Digitální obrazová analýza (DOA) je analytická metoda aplikovaná pro determinaci původu kultivarů, detekci kontaminovaných vzorků a k testování odlišnosti uznávaných nových odrůd a kultivarů pro registraci šlechtitelského materiálu a šlechtitelských práv. Snímání obrazů semen, jejich digitalizace, segmentace a vyhodnocení specielním softwarem otevírá možnost rychlého třídění genotypů založené na měření velikosti, tvaru a barevných charakteristik objektů. V této studii DOA byla použita pro měření obrazových chrakteristik malých semen lnu a větších semen hrachu, modelových semen s následnou klasifikací na klastry. Velikost a tvar semen byla vyhodnocena ze snímků pořízených na plošném deskovém skeneru. Barevná odchylka ve vzorku vypočtená dle souřadnic CIE-lab barevného prostoru L,a,b byla použita pro určení barevné kategorie vzorku semen, jejichž snímek byl pořízen makro optickým systémem . Některá data získaná z obrazové analýzy korelovala s daty obsahu tuku v semenech lnu.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

J. Rotrekl; J. Havel; E. Hrudová; P. Kolařík,; M. Bernardová; T. Spitzer; P. Tóth; E. Zavadská; K. Makovská

V České republice došlo k významným negativním posunům v citlivosti blýskáčků k esterickým pyretroidům. Z výsledků laboratorních testů (lahvičkový test; IRAC met. 11) však vyplývá, že situace se významně liší mezi jednotlivými regiony. Regiony jihočeský, jihomoravský a Českomoravská vrchovina jsou na tom v tomto smyslu výrazně lépe než regiony tvořené podhůřím Jeseníků a Orlických hor, podhůřím Krkonoš a Jizerských hor a oblastí tvořenou okolím města Opavy a táhnoucí se podél polských hranic směrem k městu Javorník. Mezi jednotlivými sběry dospělců pořízenými v letech 2008 až 2010 z různých lokalit byly zaznamenány v některých případech i více jak 100-násobné rozdíly v hodnotách LD50 resp. v hodnotách IR (indexů rezistence) pro testovaný pyretroid.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Škůdci kmínu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Kmín má dva významné škůdce. Tím nejnebezpečnějším je roztoč vlnovník (hálčivec) kmínový (Aceria carvi), protože proti němu neexistuje žádný zcela spolehlivý způsob ochrany. Druhým významným škůdcem je plochuška kmínová (Depressaria daucella). Tento motýl je znám spíše pod nesprávným názvem makadlovka. Na rozdíl od vlnovníka kmínového spolehlivý způsob ochrany proti housenkám tohoto motýla existuje. V článku jsou porovnávány různé způsoby ochrany proti oběma významným škůdcům.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Škůdci olejného lnu

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Len má tři významné škůdce. Vzcházející porost mohou značně poškodit dřepčík lnový (Longitarsus parvulus) a dřepčík pryšcový (Aphtona euphorbiae). Od fáze rychlého růstu až do odkvětu je nebezpečným škůdcem třásněnka lnová (Thrips linarius). V článku jsou porovnávány různé způsoby ochrany porostů proti výše vyjmenovaným škůdcům.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Výskyt fomové hniloby (Leptosphaeria maculans, L. biglobosa) na severní Moravě (Šumpersko, Opavsko) v posledních letech

Poslušná Jana, Ing.

E. Plachká

V průběhu let 2006 až 2011 byl ve vybraných regionech ČR prováděn monitoring výskytu významných chorob ozimé řepky zejména fomové hniloby brukvovitých (původce Phoma lingam – anamorpha; Leptosphaeria maculans, L. biglobosa – teleomorpha). V příspěvku jsou shrnuty údaje za posledních 5 let průzkumu, které vypovídají o míře infekce řepkových porostů patogenem L.maculans/L. biglobosa na Šumpersku a Opavsku. Výskyt této choroby v jednotlivých letech silně závisel na zdroji infekce a průběhu povětrnostních podmínek. Míra škodlivosti choroby se pohybovala ve sledovaných letech na nízké až střední úrovni, přesto i nadále hlavní roli hraje správně načasovaná fungicidní ochrana porostů, která zabrání vyšším ztrátám na výnosu. Druhové zastoupení patogena je na obou lokalitách zastoupeno rovnoměrně, PCR analýza odebraných posklizňových vzorků napadených stonků prokázána přítomnost Leptosphaeria maculans tak i L. biglobosa.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Šlechtitelská linie 05 L04 00353

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Huňady Igor, Ing.

Šlechtitelský polotovar bělokvětého bobu ´Merpa (WH) x 29H´se zvýšenou odolností k antraknóze (Ascochyta fabae Speg.) a sníženým obsahem antinutričních látek

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

The system of caraway (Carum carvi L.) production in the Czech Republic

Vaculík Antonín, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Gabriela Růžičková, Blanka Kocourková

Today, the world witnesses a global resurgence of interests in plant-based drugs and cosmetics. The revival of traditional health care systems, which is mainly plant-based, has several ramifications including the challenging tasks of meeting the health care needs of the ever increasing human population. Since the majority of raw material for preparing herbal medicine is exploited from the wild and also the traditional practices of medicinal plants harvesting does not remain sustainable due to commercial interests, the loss of medicinal plants is unprecedented. People across the world use medicinal plants in several health care practices, and the loss of this valuable resource has direct bearings on these traditional health care systems. This book deals with multidisciplinary approach and contains information on different aspects of medicinal plants, which can be used as guiding tools. (Imprint: Nova Biomedical).

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
kapitola v odborné knize
2011

Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

J. Havel; E. Hrudová

Podrobný monitoring letové aktivity stonkových krytonosců (C. pallidactylus; C. napi) přispívá ke zpřesnění načasování insekticidních aplikací na tyto škůdce. Zjišťování celkového množství samiček ve sběrech umožňuje určit nebezpečnost náletu, sledování postupného zvyšování podílu zralých samiček umožňuje zpřesnit termín aplikace. Vliv termínu aplikace na účinnost insekticidů na stonkové krytonosce byl vyhodnocen v polních pokusech založených v roce 2010 na lokalitách Šumperk, Troubsko a Opava.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Využití luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství

Huňady Igor, Ing., Hochman Miroslav, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

O luskovino-obilní směsky (LOS) narůstá v ekologickém zemědělství (EZ) zájem nejen pro jejich pozitivní vliv na půdu, schopnost zvyšovat a stabilizovat výnosy, omezovat růst plevelů, zlepšovat zdravotní stav plodin a sniţovat výskyt některých škodlivých organismů. Pěstování LOS jako hlavní plodiny se jeví jako jedno z perspektivních řešení směřujících ke zvýšení soběstačnosti ekologických farem s ohledem na zásobení kvalitním domácím jadrným krmivem s vysokým obsahem proteinů. Tak mohou ekofarmy sníţit svou závislost na importu biokrmiv ze zahraničí, coţ můţe přispět ke zlepšení jejich ekonomické situace. V rámci výzkumného projektu byly proto v letech 2008 - 2010 zakládány maloparcelkové pokusy s hrachem a obilovinami (pšenice, ječmen) za účelem vyzkoušení nových potenciálně vhodných odrůd a jejich kombinací pro pěstování v LOS a stanovení optimálního poměru komponent směsky. Tyto informace jsou nezbytné pro reintrodukci LOS do osevních sledů EZ.

luskovinoobilní směsky, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Změny obsahu rezistentního škrobu u hrachu

Dostálová Radmila, Ing., Horáček Jiří, Mgr., Ph.D.

R. Trojan; I. Hasalová

V letech 2006–2011 byl proveden screening odrůd polního dřeňového hrachu na obsah celkového a rezistentního škrobu (RŠ). Byly sledovány vztahy mezi obsahem RŠ, sušiny, hodnotami TD – stupeň zralosti, vliv odběrů z jednotlivých pater hrachu. Byla zjištěna optimální doba technologické sklizně pro konzervárenské a mrazírenské využití dřeňového hrachu. Byly porovnány různé způsoby posklizňové úpravy (sušení, mražení, lyofylizace) na obsah RŠ.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Estimation of pea (Pisum sativum L.) microsatellite mutation rate based on pedigree and single-seed descent analyses

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Jaroslava Cieslarová, Pavel Hanáček

Mikrosatelity nebo jednoduché sekvenční opakování (SSR) jsou velmi rozšířené kategorie repetitivních sekvencí DNA, které se používají v populační genetice a studiích mapování genetické rozmanitosti. Genetické a evoluční mechanismy z pohledu SSR nejsou zcela objasněny. Tři mikrosatelitní lokusy s různou pozicí v genomu hrachu (Pisum sativum L.), A9 aktivní lokus v LTR oblasti bohaté retrotransposony, AD270 a AF016458 se nacházející se v oblasti genu 5'. Srovnávací analýza 35 párů vzorků od sedmi odrůd vypěstovaných z jednoho semene po deset generací, odhalila jednu 4 bp mutaci v 10. generaci vzorku v AD270 lokusu odpovídající skokovému nárůstu v jedné další ATCT jednotce opakování.Odhadovaná míra mutace byla 4,76 x 10 (-3) na lokus a na generaci, s 95% intervalem spolehlivosti 1,2 x 10 (-4) až 2,7 x 10 (-2). Srovnávací položky odrůdy Bohatýr získané z různých kolekcí genových zdrojů , ukázaly intra a inter-odrůdovou variabilitu v doprovodných a opakovaných sekvencích. Rozdíly ve velikosti fragmentu a střídání sekvencí byly nalezeny i v dlouhodobém horizontu v in vitro organogenní kultuře, založené v roce 1983 svědčící o somatickém mutačním procesu. Důkaz homoplasie byl zjištěn v rámci nezávislých genotypů hrachu, která nepříznivě ovlivňuje spolehlivost genových zdrojů, ale také vysoce prošlechtěného materiálů. Závěry této studie mají důležitý význam pro studium fylogeneze rodu Pisum, určení odrůdy a postup registrace odrůd hrachu, kde míra mutace ovlivňuje genetickou rozmanitost a efektivních odhady velikosti výchozí populace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Odrůdová citlivost olejného lnu k houbě Septoria linicola

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ondráčková Eliška, Mgr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

V parcelkových polních pokusech (2008–2010) a v řádkových testech na provokačním poli (2009–2010) bylo zhodnoceno 20 odrůd a 3 novošlechtění olejného lnu na citlivost k patogenní houbě Septoria linicola. Odolné byly AGT 997, AGT 992 a odrůdy Jantar a Amon. Relativně odolné byly i AGT 583, Recital, Biltstar a Kaolin. Ostatní testované odrůdy byly náchylné až vysoce náchylné. Na kališních lístcích odrůd Areco, Antares a Atalante byl v roce 2010 zjištěn výskyt teleomorfního stádia Mycosphaerella linorum.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Olejný len odrůda Raciol

Tejklová Eva, RNDr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Pavelek Martin, Ing. CSc.

Raciol je středně raná odrůda, středně odolná ke komlexu chorob kořenů a báze stonku. Výnos semene a tuku je vysoký. Odrůda má žlutá semena ve srovnatelné velikosti jako standardní odrůdy Flanders a Lola. Poměr esenciálních polynenasycených mastných kyselin v semenném oleji je změněn. Obsah kyseliny linolové a alfa-linolenové je střední (40 a 30%), jodové číslo je střední.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda

Stránky