Publikace

2011

Green Pea Variety Twinset

Dostálová Radmila, Ing.

The crossing was carried out in 2002. The selection of individual plants was repeated every year from the F2 generation. Yield tests were performed since the F4 generation, the 2 10 m2 yield trials. Breeding line SM 441/02 was included in yield trials in the green maturity (technological maturity) and was sown (sowing density: 1,1 mil of germinating seeds per hectare) with standard varieties. The homogenization process usually takes 3 - 4 years, morphologically different and less efficient lines were excluded during the process. When needed, the reselections from yield trials were carried out. Selections of resistant plants (from F2 generation) to the powdery mildew (Erysiphe pisi) were traditionally done in the field or greenhouse after artificial inoculation with Erysiphe pisi. Selections aimed at obtaining field resistance to foot-rot complex diseases (the most important diseases) in peas were carried out practically since F3 generation using tests in infected soil. The breeding lines were tested since F4 - F6 generation, the repeated tests for resistance to fusarium race 1 and race 2 were done in a the laboratory conditions. The analyses of starch, amylose and resistant starch content were carried out in all lines selected in yield trials. Chlorophyll and carotenoids (lutein and β-carotene) were observed.

výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda
2011

Hrách setý – potravina pro zdraví

Dostálová Radmila, Ing.

M. Holasová; V. Fiedlerová; R. Trojan; I. Hasalová

Působení výživy na zdraví a dobrou kondici lidské populace je velmi aktuální a vyžaduje získávat nové informace o konzumovaných potravinách. Na základě nových poznatků je možno navrhovat nové a zdravější potraviny, tzv. funkční potraviny. Jsou to potraviny s vyšším obsahem složek s výrazným příznivým účinkem na zdraví nebo s nižším obsahem složek s negativními účinky.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Legume genetic resources: management, diversity assessment, and utilization in crop improvement

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

H. D. Upadhyaya; S. L. Dwivedi; M. Ambrose; N. Ellis; J. Berger; D. Debouck; G. Duc; D. Dumet; A. Flavell; S. K. Sharma; N. Mallikarjuna; C. L. L. Gowda

We have reviewed the current status of grain legumes germplasm collections worldwide with emphasis of its utilization for crop breeding. Sections involved also the use of introgression from wild crop relatives to widen the genetic diversity.

luskoviny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Linie hrachu AGT 210.12

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.12. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.12 vznikla z křížení Konto x 4876. selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Huňady Igor, Ing., Poslušná Jana, Ing.

Løes A.-K.

Occurrences of pea aphids and their natural enemies (syrphids, mummies caused by entomopathogenic fungi Beauveria sp. and by the parasitic wasp Aphidius ervi) were compared in monocultures and mixtures of field peas and spring cereals in three seasons (2008–2010). At the beginning of colonisation, the occurrence of aphids was not substantially influenced by intercropping with cereals. However, the numbers of pea aphids located on inflorescences started to decline earlier in mixtures compared with monoculture. More syrphids (eggs + larvae) were found in mixtures than in monoculture, and more syrphid eggs were found in young aphid colonies (10 to 20 individuals) in mixtures. Intercropping did not influence the occurrence of fungal mummies (Beauveria sp.), but mixtures tended to have more aphid colonies infested by A. ervi in 2008 and 2009.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Linie hrachu AGT 210.31

Dostálová Radmila, Ing.

V rámci řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu AGT 210.31. Linie má oranžovou barvu děloh - gen Orc. Linie AGT 210.31 vznikla z křížení Bilbo x 4876. Selekce byly prováděny od F2 generace.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Morpho-colorimetric traits of Pisum seeds measured by an image analysis system

Smýkalová Iva, Ing., PhD., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D.

Grillo, O.; Venora, G.

Pisum sativum L., as well as many other grain legumes has high agronomical importance connected to their use in crop rotations. Color, size and shape of seeds are very important in grading system for many crops. A total of 33 morphometric and colorimetric features of seeds of five Czech pea varieties, cultivated in four different Czech localities, were measured by image analysis and used to identify and discriminate the varieties also regarding to their cropping localities. The achieved data were used to develop a statistical classifier based on two sample sets, the training set to teach the classifier and the test sets to validate it, and determine the percentage of varietal identification. The developed image analysis system for pea seeds was able to highlight : 1) differences among varieties, 2) the effect of locality on pea seeds traits, 3) different stability of variety.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Molekulární detekce genu rezistence hrachu k viru mozaiky přenosné semenem (PSbMV)

Smýkal Petr, Ing., Ph.D.

Virus mozaiky hrachu přenosný semenem (Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV) patří v současné době mezi nejčastěji se vyskytující virové patogeny, způsobující vážné škody na porostech hrachu setého a některých dalších zástupců luskovin. Těmto škodám lze předejít pěs-továním rezistentních odrůd. Spolehlivé markery rezistence však dosud chyběly a šlechtění bylo náročné. Byly identifikovány geny eIF4E resp. eIF4E(iso) odpovídající lokusům sbm-1 (LG VI) a sbm-2 (LG II), zprostředkující recesivně založenou rezistenci k několika virovým patogenům rodu Potyvirus, včetně PSbMV. Určili jsme alely eIF4E genu u vybraných genotypů hrachu, zahrnujících všechny dostupné a v praxi používané donory rezistence k PSbMV. Na základě sekvenční analýzy byly navrženy, testovány a vybrány PCR molekulární markery, umožňující identifikaci jak homozygotních tak heterozygotních rostlin se 100% spolehlivostí. Touto nedestruktivní analýzou je možné uskutečnit výběr vhodných jedinců v řádu několika hodin - na rozdíl od několikadenních virologických a imunologických testů.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Linie hrachu AGT 210.10

Dostálová Radmila, Ing.

Během řešení výzkumného záměru MSM 2678424601 byla vytvořena linie hrachu setého AGT 210.10, která se vyznačuje vysokou odolností ke komplexu chorob v polních podmínkách. Linie AGT 205.21 byla vyvinuta z křížení (US 1533 x AO. 904) x 4876. Individuální výběry rostlin byly opakovány každoročně od generace F2. Výnosové zkoušky byly prováděny od F4 generace v pokusech 3 × 10 m2. Homogenizace probíhala 3-4 roky. Při homogenizaci materiálu, která trvá většinou 3–4 roky, byly vyřazovány odlišné a méně výkonné linie.

hrách, výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Metodika pěstování sóji luštinaté

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Bubeník Josef, Ing., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc.

M. Houba; J. Holeček

Publikace si klade za cíl upozornit na možná rizika při pěstování sóji luštinaté na zrno a poukázat na četné přednosti a výhody. Účelem metodiky je poskytnout informace o významných změnách vlastností odrůd, jejich a důležitých bodech pěstitelské technologie zajišťující kladný dopad na ekonomickou životaschopnost zemědělských podniků.

soja, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika ochrany žita proti námelovitosti

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Cagaš, Bohumír

Cílem metodiky je předložit šlechtitelské, množitelské a pěstitelské praxi metodiky pro snížení výskytu námelovitosti. Doporučené metodické postupy vznikly na základě studia příčin a vlivů, které způsobují vyšší výskyt sklerocií námele v porostech žita.

ochrana rostlin, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Metodika agrobakteriální genetické transformace lnu (Linum usiatissimum L.)

Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Rutinní postup vedoucí k maximálně efektivní genotypově nezávislé genetické transformaci lnu, případně i jiných technických plodin. Postup je návodem pro sterilní přípravu osiva, přípravu médií pro kultury in vitro a vlastní genetickou transformaci.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

Listová skvrnitost bobu

Ondřej Michal, RNDr. CSc., Ondráčková Eliška, Mgr.

V polních maloparcelkových pokusech byla zjišťována citlivost barevně a bíle kvetoucích odrůd bobu k listové skvrnitosti (Cercospora zonata) v podmínkách přirozeného infekčního tlaku. Bíle kvetoucí odrůdy bobu byly ve fázi zelené zralosti napadeny ve stupních 4,2 (Albi) a 3,6 (Merlin). Barevně kvetoucí odrůdy byly napadeny ve stupních 7,0 (Merkur) a 7,2 (AGT 5/13). Bělokvěté odrůdy byly při sklizni napadeny komplexem chorob více než odrůdy barevně kvetoucí Merlin – 85,5%, Albi – 60%, Merkur – 30% a AGT 5/13 – 16% napadení). Životaschopnost konidií houby Cercospora zonata je krátká (3–5 dní). Houba je přenosná půdou. Primárním zdrojem infekce porostů jsou dormantní struktury houby, přežívající v půdě.

bob; vikev, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2011

Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté

Hýbl Miroslav, Ing. Ph.D., Ondřej Michal, RNDr. CSc., Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Vaculík Antonín, Ing., Ph.D.

Účelem publikace je poskytnout pěstitelům a zpracovatelům informace o biologické charakteristice, z ní plynoucích nárocích na pěstitelské podmínky a postupy pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté jako významného zdroje dusíkatých látek ve výživě hospodářských zvířat, alternativního k sojovým extrahovaným šrotům. Pro úplnost je uváděna i lupina proměnlivá, možnosti jejího využití a způsob pěstování. Cílem metodiky je ukázat možnosti využití lupiny a srozumitelně charakterizovat rozhodující agrotechnická opatření ovlivňující kvalitu a množství dosažené produkce.

lupina, metodika, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2011

AGT 578/03 – genetický zdroj velmi nízkého obsahu antinutričních látek v semeni lnu

Tejklová Eva, RNDr., Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

AGT 578/03 se vyznačuje nízkým obsahem antinutričních látek (kyanogenních glykosidů) v semeni ve srovnání s registrovanými odrůdami olejného lnu v ČR.

výsledky (výzkumu a vývoje)
funkční vzorek
2011

Accumulation of cadmium by flax and linseed cultivars in field-simulated conditions: A potential for phytoremediation of Cd - contaminated soils

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

Václava Genčurová

The possibility of use of two technological types of Linum usitatissimum L., namely flax (grown for fibre) and linseed (grown for seed), for phytoextraction of cadmium (Cd) from Cd-contaminated soil was studied. A four-year field-simulated experiment was carried out with 6 flax and 4 linseed cultivars in order to study organ accumulation of Cd by flax and linseed plants at artificial concentration range 10 to 1000 mg Cd . kg-1 soil. The most Cd was accumulated by roots, followed by shoots, while reproductive parts (capsules and seeds) played comparably smaller role. The increasing soil Cd concentration resulted in increasing Cd accumulation by roots, while transport to above-ground plant parts was progresivelly inhibited. Even high soil Cd concentrations (1000 mg Cd . kg-1 soil) had not dramatic negative effect on plant growth and development.differences as well as the differences between both technological Linum types have been found in Cd accumulation (flax being better Cd accumulator than linseed). Nevertheless, the recorded variation between technological types and within is in multiples of Cd values (units of mg Cd . kg-1 DW), not in as needed for practical phytoextraction. A significant year-to-year effect on plant growth/development resulting in high variation in Cd accumulation was observed. Further, the contrasting in total Cd accumulation (high accumulating flax cv. Jitka versus low accumulating linseed cv. Jupiter) were selected for future experiments. The uptake of Cd by flax/ linseed from ha per season was calculated and the strategy for flax/linseed growing on heavy metal polluted soils with subsequent utilization of heavy metal-contaminated biomass is discussed.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2010

Bílá hniloba řepky Sclerotinia sclerotiorum – její výskyt a význam na Opavsku a Šumpersku

Poslušná Jana, Ing.

Plachká, Eva

Bílá hniloba řepky, kterou působí polyfágní patogen Sclerotinia sclerotiorum, je významná choroba řepky ozimé nejen v České republice, ale i ve světě. V letech 2007-2010 byla sledována přítomnost askospor Sclerotinia sclerotiorum na poupatech a květních plátcích v porostech řepky na dvou vybraných lokalitách (Opava, Šumperk). Zdrojem infekce jsou askospory patogena. Patogen byl detekován kultivací odebraných květů na živné půdě (PDA). Na základě napadení okvětních plátků odebraných v růstové fázi BBCH 61-65 bylo stanoveno napadení okvětních plátků řepky a následně vyhodnoceno skutečné napadení řepky. Výsledky byly dány do korelace a statisticky porovnány. Rozsah napadení porostu řepky touto houbovou chorobou závisí na míře výskytu zdroje infekce a na povětrnostních podmínkách na dané lokalitě.

článek v odborném periodiku
2010

Kompatibilní směs dvou půdních mykoparazitických hub umožňující výrobu biopreparátu

Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Jedná se o unikátní směs dvou mykoparazitických půdních hub Clonostachys rosea (kmen SCL-01) a Trichoderma asperellum - harzianum (kmen ASPH). Směs obou hub vytváří kulturu označenou GXT-08, uloženou v chráněném a bezpečném uložení v České sbírce mikroorganismů CCM v Brně. Obě komponenty směsi jsou snadno kultivovatelné jak na tekutých, tak i na pevných (agarových) živných půdách a jsou vhodné k výrobě biopreparátu s využitím submersních i povrchových metod masové kultivace.

výsledky (výzkumu a vývoje)
užitný vzor
2010

AGT 181/08 - genetický zdroj vysokého obsahu tuku v semeni a vysokého obsahu kyseliny linolenové v tuku

Tejklová Eva, RNDr.

Rakouský Slavomír

Regenerací ze segmentu hypokotylu v in vitro kultuře modrokvěté a hnědosemenné odrůdy Biltstar byla získána linie olejného lnu AGT 181/08 s velmi vysokým obsahem tuku v semeni a velmi vysokým obsahem kyseliny linolenové v tuku. AGT 181/08 má vyšší obsah tuku v semeni a vyšší obsah omega-3 mastné kyseliny - kyseliny linolenové – než výchozí odrůda Biltstar a než Flanders - jediná odrůda olejného lnu stejného typu zapsaná ve Státní odrůdové knize v ČR. AGT 181/08 nese šlechtitelsky cenné markery – bílý hvězdicovitý květ a žluto-šedou barvou semene. Žádná z odrůd olejného lnu zapsaná ve Státní odrůdové knize nemá tento typ květu a stejnou barvu semene. Může se uplatnit jako genetický zdroj uvedených vlastností ve šlechtění olejného lnu pro technické využití oleje, případně pro potravinářské využití celého semene nebo jako zdroj omega-3 mastných kyselin v doplňkové výživě.

ostatní

Stránky