Publikace

2015

Effect of Organic Fertilizers on Soil Organic Carbon and Risk Trace Elements Content in Soil under Permanent Grassland

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

KARABCOVA, Hana, Lubica POSPISILOVA, Karel FIALA, Petr SKARPA

Soil and Water Research. 2015, 10(4), 228–235. ISSN 1801-5395. [WOS:000365457100004]

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Bernardová Milena ; Spitzer Tomáš; Havel Jiří; Kolařík Pavel; Rotrekl Jiří; Hrudová Eva; Tóth Pavel

V letech 2011-2014 byla testována citlivost českých a částečně i slovenských populací blýskáčků (2011: 86 populací, 2012: 68 populací, 2013: 60 populací, 2014: 65 populací) současně na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid. Mezi netransformovanými hodnotami LD50 a LD90 odhadnutými pro obě účinné látky byla zaznamenána signifikantní (p<0,05) pozitivní korelace pouze v roce 2014. U transformovaných (Log10) hodnot LD byla zaznamenána slabá avšak signifikantní korelace i v roce 2012. České populace blýskáčků vykazují vysokou úroveň rezistence k lambda-cyhalothrinu a vysokou variabilitu v kontaktní citlivosti na thiacloprid.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2015

Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Rotrekl J., Kolařík P., Hrudová E., Tóth P., Havel J., Spitzer T., Bernardová M.

Susceptibility of Meligethes sp. (mainly M. aeneus) from the Czech Republic was tested with lambda-cyhalothrin (111 samples in 2009, 125 in 2010, and 102 in 2011) through the use of IRAC method No. 011, Vers. 3. Resistant samples were the most frequent in all three years and their proportions increased from 33% to 62% between 2009 and 2011. The last samples classified as highly susceptible were recorded in 2010. The mean percentage mortalities for a common European field rate of 7.5 g a.i/ha were 82.2% in 2009, 78.92% in 2010, and 67.45% in 2011(according to Abbott’s formula). The values of LC50 ranged from 0.084 to 47.27 g a.i./ha in 2009, from 0.051 to 46.78 g a.i./ha in 2010, and from 0.238 to 19.92 g a.i./ha in 2011. Only in 17.65% of samples there were LC90 values below the European field rate in 2011.

článek v odborném periodiku
2015

Metodika testování toxicity těžkých kovů pomocí suspenzních kultur konopí setého (Cannabis sativa ssp. sativa L.)

Cvečková Magdalena, RNDr., Smýkalová Iva, Ing., PhD., Větrovcová Martina, Ing., Prokopová Miroslava, Ing., Ph.D.

Technické konopí je plodinou známou svou vysokou odolností k půdnímu znečištění. proto se řadí k plodinám se slibným fytoremediačním potenciálem. Tato metodika založená na aplikaci biotechnologického systému suspenzních kultur umožňuje efektivní screening odolnosti a akumulačního potenciálu ve vztahu k těžkým kovům a dalším toxickým kovovým prvkům u širokého spektra genotypů konopí. Navíc přispívá k rozšíření poznatků o in vitro organogenezi u konopí, kteréžto informace jsou ve světové literatuře dosud sporadické.

konopí, výsledky (výzkumu a vývoje)
certifikovaná metodika
2014

Zdravotní stav řepky olejky ozimé na Opavsku a Šumpersku v sezóně 2013/2014

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Ve vegetační sezoně 2013/2014 byl proveden monitoring houbových chorob ozimé řepky olejky a vyhodnocena jejich škodlivost. Zdravotní stav porostů řepky byl sledován ve dvou regionech, na Opavsku a Šumpersku.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Hrudová E.; Tóth P.; Kolařík P.; Havel J.

Článek popisuje výsledky testování citlivosti moravských populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Výsledky sdružení Česká Řepka v roce 2014

Poslušná Jana, Ing., Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

Plachká, Eva; Kučera, Vratislav; Klíma, Miroslav; Vyvadilová, Miroslava; Macháčková, Ivana; Čurn, Vladislav; Vrbovský, Viktor; Buzek, Zdeněk; Havlíčková, Lenka; Jozová, Eva

Výzkumná a šlechtitelská činnost sdružení Česká řepka je zaměřena na tvorbu domácích odrůd řepky, které jsou schopné konkurovat zahraničním odrůdám po stránce výnosu, kvality semene i rezistence vůči biotickým a abiotickým škodlivým činitelům a jsou dobře přizpůsobené našim klimatickým podmínkám. Důležitým faktorem je i příznivá cena osiva. Nadějné liniové materiály jsou zařazeny v mezistaničních předzkouškách i Státních registračních zkouškách.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Výnosové a kvalitativní parametry vybraných odrůd olejného lnu v podmínkách ČR

Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Šmirous Prokop, Ing., CSc.

Tato práce sledovala rozdíly v parametrech výnosu olejných lnů. Byly studovány odrůdy olejných lnů (Linum usitatissimum L.) české, francouzské, holandské a kanadské provenience. Výsledky prokázaly statisticky významné odrůdové rozdíly ve výnosu semene, neroseného a roseného stonku a celkového vlákna. Naopak obsah celkového vlákna vykazoval statisticky nevýznamné rozdíly mezi jednotlivými odrůdami. Z výsledků vyplývá, že některé odrůdy jsou schopny poskytnout vedle vysokého výnosu semene a za předpokladu vhodných podmínek, také relativně vysoký výnos stonku.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Staphylococcus aureus and other pathogens in relation to breed of cattle and somatic cell count

Horáček Jiří, Mgr., Ph.D., Ponížil Antonín, Ing., Mgr., CSc., Nejeschlebová Ludmila

Vyletělová-Klimešová, M.; Hanuš, O.; Dufek, A.; Němečková, I.

Influence of breed on somatic cell count (SCC) and occurrence of particular species was evaluated. The samples were collected from farms with Holstein (H; 10 farms - 365 cows) breeding and from farms with Czech Fleckvieh (CF; 2 farms – 67 cows). The obtained dataset was statisticaly evaluated by analysis of variance. The occurrence of pathogens was compared between H and CF. The relationship between SCC and incidence of pathogens was determined as well. It is evident that more positive cows were in breed H compared to CF (H 41.6%; CF 26.9%). The most frequent pathogens in H breed were S. aureus(13.7%), S. uberis (9.6%), S. haemolyticus (8.5%), S. agalactiae (6.9%), E. faecalis (2.5%) and E. faecium (0.8%), while only S. uberis (19.4%), S. haemolyticus (6%) and S. aureus (1.5%) were found in CF. SCC results showed the higher SCC in H breed in case of both negative and positive cows as well and significant impact of breed on logSCC (F = 6.4, P = 0.012). The significant effects of bacterial species were confirmed (F = 13.6, P < 0.001). Multiple comparison among groups of bacterial species showed significant differences between negative and S. aureus, S. agalactiae, S. uberis (P = 0.012, P < 0.001, P < 0.001). Differences between negative and other pathogens were not signifiant.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Směs kmenů Clonostachys rosea s aditivem CaCO3

Ondráčková Eliška, Mgr., Ondřej Michal, RNDr. CSc.

Technické řešení se týká výroby biologického přípravku, pomocného rostlinného přípravku nebo biofungicidu. Ve směsi jsou zastoupeny čtyři různé kmeny Clonostachys rosea, z toho 3 kmeny C. rosea f. rosea a jeden kmen C. rosea f. catenulata, které jsou vázány na anorganický nosič s přídavkem uhličitanu vápenatého (CaCO3).

výsledky (výzkumu a vývoje)
užitný vzor
2014

Směry šlechtění olejného lnu v ČR a nové odrůdy

Pavelek Martin, Ing. CSc., Bjelková Marie, Ing., Ph.D., Tejklová Eva, RNDr.

Šlechtění lnu (Linum usitatissimum L.) má v České republice dlouhodobou tradici spadající již do počátku minulého století. V té době se šlechtily především odrůdy přadného lnu a lnářské odvětví mělo v tomto období relativně významné postavení podporované i zpracovatelským tírenským průmyslem. Situace se začala dramaticky měnit již v prvních letech 21. století a zejména pak po vstupu ČR do EU 1. 5. 2004. Vlivem nepříznivých okolností zejména v prvním desetiletí 21. století (odbourání dotací na pěstování přadného lnu, invaze levné lněné suroviny a zboží ze zemí Asie, především Číny) došlo k poklesu ploch přadného lnu v Evropě, jak v západních zemích (Francie, Holandsko, Belgie), tak i v zemích východní Evropy, nevyjímaje ani Českou republiku. Poprvé v historii pěstování přadného lnu v ČR však došlo i k rušení tírenských závodů a provozů a během několika let ke kompletnímu zániku tohoto sektoru. Z tohoto důvodu bylo v roce 2010 ukončeno šlechtění odrůd přadného lnu a veškerá pozornost se zaměřila na šlechtění odrůd olejného lnu s novými kvalitativními vlastnostmi semene (diferencovaný obsah MK, vyšší obsah lignanů, nižší obsah kyanogenních glykosidů) předurčující směry využití olejného lnu.

len, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D., Poslušná Jana, Ing.

Pavel Kolařík; Jiří Rotrekl; Jiří Havel; Eva Hrudová; Pavel Tóth; Milena Bernardová; Tomáš Spitzer

Článek popisuje výsledky testování citlivosti českých populací blýskáčků (Meligethes aeneus + Meligethes spp.), krytonosců šešulových (Ceutorhynchu assimilis) a dřepčíků rodu Phyllotreta (Phyllotreta spp.) k několika různým (= s různým mechanismem účinku) skupinám insekticidů (pyretroidy, neonikotinoidy, organofosfáty). V článku jsou uvedena doporučení pro zemědělskou praxi vyplývající z popisovaných výsledků pokusů.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Škodlivost bílé hniloby řepky a fomového černání stonku řepky na Šumpersku a Opavsku v roce 2014

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Ve vegetační sezóně 2013/2014 probíhal na Šumpersku a Opavsku opět monitoring fomového černání stonku řepky a bílé hniloby řepky. Na 3 lokalitách Rapotín, Kujavy a Opava byly založeny maloparcelkové polní pokusy v řepce odrůdy Orion s plošnou polní inokulací patogeny L. maculans a S. sclerotiorum. Navýšení napadení řepky olejky po inokulaci bylo u L. maculans, L. biglobosa až 16 % a u S. sclerotiorum až 6,75 % oproti přirozenému infekčnímu tlaku patogenů. Na fungicidně ošetřených parcelách bylo napadení potlačeno a byl pozitivně ovlivněn výnos. Na 48 lokalitách v obou regionech byl vyhodnocen výskyt bílé hniloby řepky a stanoven poměr primární a sekundární infekce původcem choroby. Dle získaných výsledků letos převažoval primární typ infekce nad sekundárním. Ve 13 porostech na Opavsku nebyla infekce zaznamenána vůbec.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Rozšíření původců fomového černání stonků řepky v ČR a výskyty choroby na vybraných lokalitách

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

Fomové černání stonku řepky se dlouhodobě monitoruje na vybraných lokalitách ČR. Je známa základní bionomie obou patogenů L. maculans /L. biglobosa. Výskyt choroby je však ročníkou zálěžitostí a míra škodlivosti je závslá na mnoha faktorech. Příspěvek informuje o rozšíření obou patogenů na sledovaných lokalitách, možnostech integrované ochrany rostlin, metody signalizace i výběr fungicidních přípravků vhodných k potlačení patogena.

brukev řepka, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Potential of Legume-Cereal Intercropping for Increasing Yields and Yield Stability for Self-Sufficiency with Animal Fodder in Organic Farming

Huňady Igor, Ing., Hochman Miroslav, Ing.

The main objective of this paper is to present possibilities of growing intercrops of peas and spring cereals under Czech conditions. This may support an expansion of legume cereal intercropping, to ensure a larger diversity in the crop rotations on arable land in the CR, especially in organic farming systems. Thereby, it may help Czech organic farmers to become more self-sufficient with fodder for their bred animals. Intercropping of grain legumes and cereals is a promising theme in organic farming for its potential for increasing and stabilizing yields, reducing weed pressure and sustaining plant health. Increasing self-sufficiency with fodder is in agreement with the principles of organic agriculture, and it reduces the risks related to the import of soy protein that may be admixed with GM soya. In 2008–2011, plot trials with intercropped peas and spring cereals (wheat, barley) were conducted. Varieties and pea-cereal combinations were examined to find suitable varieties for intercropping, and the best pea to cereal ratio in the seed intercrop. Results show that intercropping peas and spring cereals influences yield stabilization in comparison with monocultures. The results also show that pea grown in intercrops in organic farming might have a high yield potential under favourable conditions.

luskovinoobilní směsky, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Porovnání různých forem selenu a jeho akumulace pro účely biofortifikace v in vitro podmínkách u lnu (Linum usitatissimum L.)

Větrovcová Martina, Ing., Cvečková Magdalena, RNDr., Griga Miroslav, RNDr., CSc.

V letech 2012 až 2014 byl studován vliv různých forem selenu, jeho příjem a potenciální toxicita u in vitro kultur lnu pro účely biofortifikace. V práci byly použity komerční odrůdy olejného lnu (Raciol, Amon), které byly testovány na pevných médiích a vybraných koncentracích selenu u kultur mnohonásobných prýtů. Selen ve formě seleničitanu sodného Na2SeO3 nebo selenanu sodného Na2SeO4 byl přidán do médií v následujících koncentracích: A = 0μM; B = 10 μM; C = 50 μM; D = 100 μM. U jednotlivých variant byl sledován vliv použitých forem selenu na růstové parametry a obsah selenu v biomase. Předběžné výsledky ukazují na stimulaci růstu v nízké koncentraci selenu při použití obou forem. Nicméně množství čerstvé biomasy během kultivace bylo vyšší v případě Na2SeO4, což se projevilo i menší toxicitou v in vitro kulturách lnu.

len
článek v odborném periodiku
2014

Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům

Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

Pavel TÓTH; Eva HRUDOVÁ; Erik GAJDOŠÍK; Alexandra SCHOŘÍKOVÁ; Pavel KOLAŘÍK; Jiří HAVEL

Dřepčíci (Phyllotreta spp., Psylliodes spp.) a pilatka řepková (Athalia rosae) patří k lokálním, v některých letech vážným škůdcům. V našich pokusech byly testovány účinnosti insekticidních látek ze skupiny pyretroidů, neonikotinoidů, organofosfátů na jedince dřepčíků sbíraných v letech 2012 – 2013 a housenice pilatky řepkové v roce sbírané v roce 2014 dle metodiky IRAC 011, 021 a 025. Tyto látky dosahovaly u většiny testovaných sub-populací účinnosti 100 %. Housenice pilatky řepkové byly v roce 2014 vysoce citlivé téměř na všechny testované účinné látky.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Perspektiva výzkumu a využití přírodních vláken v EU

Bjelková Marie, Ing., Ph.D.

Janíčková, Martina; Marek, Jan

Bioekonomika se stává jedním z rozhodujících nástrojů stabilizace a oživování ekonomiky podporovaných v rámci nastupujícího evropského rámcového programu “HORIZONT 2020“. Prosazují se nové multi-disciplinární přístupy propojující vice odvětví. Bioekonomika je založena na využití biotechnologií a surovin z obnovitelných zdrojů. Lýková vlákna jako obnovitelné zdroje přírodních vláken mají významnou úlohu v různých oblastech aplikace jako stavebnictví, textile, automotive a agrotextilie. Jedním z vývojových směrů pro využití biotechnologií je využití enzymatického zpracování lýkových vláken směřující k zefektivnění při prvotních procesech zpracování vlákenných surovin.

výsledky (výzkumu a vývoje)
článek v odborném periodiku
2014

Oilseed crops in the Czech Republic and their health state in 2013

Poslušná Jana, Ing.

Eva Plachká

In the Czech Republic the following crops are grown as oilseeds: winter oilseed rape (Brassica napus), white mustard (Sinapis alba), sunflower (Helianthus annuus), poppy (Papaver somniferum), brown mustard (Brassica juncea), oilseed flax (Linum usitatissimum), and on a small area soybean (Glycine soja) and peanut pumpkins (Cucurbita oleifera). Areas of oilseeds increase every year particularly the proportion of winter oilseed rape. This year's rapeseed area reached 401.3 thousand hectares. Among the most important fungal diseases of oilseeds are Phoma stem canker (Phoma lingam) and white rot of oilseed rape (Sclerotinia sclerotiorum). Among the important pests of oilseeds are stem and pod weevils (Ceutorhynchus spp.), pollen beetle (Meligethes aeneus) and Brassica pod midge (Dasyneura brassicae). The second most important oil plant in the Czech Republic is sunflower with 24.6 thousand hectares grown in 2013. The most significant diseases and pests of sunflower include gray mold (Botrytis cinerea), sunflower white rot (Sclerotinia sclerotiorum) and aphids (Brachycaudus helichrysi and Aphis fabae). Poppy takes third place of the most commonly grown oilseeds with 18.36 thousand hectares grown in 2013. Downey mildew (Peronospora arborescens), leaf blight (Pleospora papaveracea and Dendryphion penicillatum) and occasionally gray mold (Botrytis cinerea) have been reported as problems. Mustard was cultivated in the Czech Republic at 16.94 thousand ha. Among the major diseases of white mustard include white rot (Sclerotinia sclerotiorum), Alternaria leaf spot of Brassica (Alternaria spp.) and gray mold of crucifers (Botrytis cinerea).

olejniny, výsledky (výzkumu a vývoje)
článek ve sborníku
2014

Odrůda ozimého kmínu kořenného APRIM

Šmirous Prokop ml., Ing. Ph.D.

V České republice první registrovaná odrůda kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby (kmín ozimý). Středně raná odrůda ozimého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely. Rostliny středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda středně odolná až odolná proti opadávání nažek, středně odolná až odolná proti napadení hnědou skvrnitostí. Odrůda odolná k vyzimování. Vlivem kratší vegetační doby napadení vlnovníkem kmínovým ojedinělé. Výnos semene vysoký. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah silic v semeni nízký, podíl karvonu standardní.

kmín kořenný, výsledky (výzkumu a vývoje)
odrůda

Stránky