Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022

Agritec Plant Research s.r.o. je ve své činnosti zaměřen na řešení optimálních podmínek pěstování a využití vybraných minoritních plodin a olejnin. Tato problematika je také cílem řešení dále uvedených jednotlivých výzkumných záměrů, VZ 1 – VZ 9, s přihlédnutím k výsledkům dosaženým v minulém období v projektu MZe Dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace – RO „Studium a využití biotechnologických postupů v geneticko-šlechtitelském výzkumu a optimalizaci systému pěstování polních plodin“. Jde především o využití odrůd a genových zdrojů hrachu setého, bobu, lnu setého, konopí setého, kmínu kořenného a některých dalších minoritních plodin ve šlechtění a optimalizaci pěstitelských postupů v podmínkách udržitelného zemědělství ČR.

Příprava dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (dále jen „DKRVO“) vyplývá z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Metodika17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107 a je nezbytným podkladem pro poskytnutí institucionální podpory a hodnocení výzkumných organizací (dále jen „VO“).

Tato DKRVO je předkládána Agritec Plant Research s.r.o. jako podklad pro rozhodnutí poskytovatele o poskytnutí institucionální podpory. DKRVO byla připravena v souladu s Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022 schválenou usnesením vlády ČR č. 82 ze dne 3. 2. 2016 (dále jen „Koncepce VaVaI MZe“) a Strategií resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030 (dále jen „Strategie 2030“).

DKRVO představuje obecný rámec činnosti výzkumné organizace na léta 2018–2022. Konkrétní činnost VO na příslušný kalendářní rok bude blíže specifikována v příloze rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na DKRVO.

Celý text DKRVO si můžete stáhnout v PDF Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018–2022 DKRVO 2018–2022 (455.84 KB)