Informace o zpracování osobních údajů

Společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. realizovala projekt zavedení požadavků Nařízení EU č. 2016/679 GDPR o ochraně osobních údajů.

V souladu s ustanoveními GDPR Vás tímto informujeme o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů:

 • jste-li OSVČ, pak Vás jako fyzické osoby – subjektu a Vašich zaměstnanců – subjektů;
 • jste-li právnická osoba, pak pouze osobní údaje Vašich zaměstnanců – subjektů.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost,

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Zemědělská 2520/16
787 01 ŠUMPERK
IČ: 48392952
DIČ: CZ699004418 Skupinová registrace
Spisová značka: C 11080 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Naše společnost je správcem i zpracovatelem osobních údajů.

Externím zpracovatelem je dceřiná firma Agritec Plant Research s.r.o., IČ: 26784246, DIČ: CZ699004418 Skupinová registrace.

Jaké osobní údaje o obchodních partnerech zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci obchodních transakcí a s nimi spojených účetních operací, a pro komunikaci, vedenou s Vašimi odpovědnými zaměstnanci. Pro tyto údaje existuje právní důvod. Pokud by vznikla potřeba použít jakýkoliv další osobní údaj, například pro oprávněný zájem, bude v prvé řadě hledán způsob realizace činnosti jiným způsobem, pokud to není možné, bude od Vašich subjektů předem vyžádán souhlas.

Kontaktní data vedeme v adresářích v informačním systému, v paměti služebních mobilů jsou vždy uložena jen čísla a jména přímých osobních kontaktů.

Základní identifikační údaje – název firmy, adresa, IČO u OSVČ jako subjektu a totéž právnické osoby správce – zaměstnavatele subjektů.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, služební telefonní číslo, emailová adresa.

Informace z interakcí se zákazníkem – informace z obchodních schůzek, emailová komunikace.

Transakční údaje – informace v přijatých a vystavených fakturách, smlouvy a objednávky, a další dokumenty o finančních transakcích. Uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí např. z obchodního rejstříku.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. nevyužívá ani profilování, ani automatického rozhodování při zpracování osobních údajů, ani nepředává osobní údaje do zahraničí nebo jiným správcům. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují informace o zákaznících k vykonávání náplně své práce.

Kompletní uložené dokumenty, obsahující Vaše osobní data, budeme zpracovávat po dobu aktivní spolupráce a další 3 roky po jejím ukončení před první skartační lhůtou dle platného Skartačního rejstříku, viz zákon č. 499/2004 Sb. v aktuálním znění.

Naše společnost zajišťuje důsledně po technicko-organizační, lidské i systémové stránce ochranu používaných osobních údajů všech subjektů. Všem subjektům, jejichž osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány, garantujeme práva dle GDPR:

 • Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům.
 • Právo záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 • Právo na poskytnutí kopií zpracovávaných dokumentů s osobními údaji.
 • Právo na opravu chybného/změněného osobního údaje.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut) při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů.
 • Právo na omezení zpracování pouze nezbytně nutných obecných osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů k jinému při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů.
 • Právo vznést námitku, pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy.

Naše společnost pověřila odborně kvalifikovaného zaměstnance, kterému byly dány pravomoci a odpovědnosti v souladu s ustanoveními GDPR dohlížet na dodržování zavedených opatření a projednávat se subjekty osobních údajů, vedením společnosti i Úřadem pro ochranu osobních údajů případné nedostatky, námitky nebo zjištěné incidenty.

Na tohoto zaměstnance se můžete obracet telefonicky, e-mailem:
Jiří Čížek
Tel.: 583 382 144
E-mail: cizek@agritec.cz

Pokud byste se domnívali, že Váš dotaz nebo stížnost nebyla náležitě vyřízena, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/):

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 PRAHA 7
IČO 70837627

E-mail: posta@uoou.gov.cz
ID datové schránky: qkbaa2n