Mechanismus rezistence řepkových škůdců proti insekticidům, jejich výchozí citlivost k novým insekticidům a dopad insekticidních aplikací na vývoj larev škůdců a jejich přirozených nepřátel (2021–2025)

Návrh projektu má pět vzájemně propojených a na sebe navazujících cílů: 1) Analyzovat charakter rozšířené a prokázané rezistence českých populací Brassicogethes aeneus a nově se objevující rezistence u českých populací Psylliodes chrysocephala k pyretroidům. 2) Navrhnout vhodné metody testování a stanovit výchozí úrovně citlivosti pro nově registrované insekticidní látky u významných řepkových škůdců. 3) Vyhodnotit vliv insekticidů (nyní dostupné insekticidy i nově registrované insekticidy) na schopnost reprodukce dospělců důležitých škůdců a na produkci nové generace 4) Vyhodnotit dopad insekticidních aplikací na přirozené nepřátele škůdců, na necílové organismy a životní prostředí. 5) Stanovit úrovně citlivosti k insekticidům pro důležité přirozené nepřátele významných škůdců řepky.

  • Registrační číslo projektu: QK21010332
  • Příjemce: Agritec Plant Research s.r.o.
  • Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2025
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 15 057 000 Kč
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Partneři projektu:

  • LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.
  • OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
  • Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
  • Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta
  • Ostravská univerzita / Přírodovědecká fakulta