"PO LÁVCE"

"PO LÁVCE"(kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka). Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081.

"PO LÁVCE"

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných na Šumpersku a Jesenicku. Je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Projekt řeší zaměstnanost osob, které se na Šumpersku a Jesenicku ocitají dlouhodobě bez práce, a využívá proto současný obecný růst počtu volných pracovních míst. Bude "lávkou" mezi sociálně rizikovou situací dlouhodobě nezaměstnaných a dostupnou pracovní nabídkou – poskytne adaptovaný lokální program zaměstnanosti (motivace, poradenství, rekvalifikace, pracovní trénink atd.) založený na individuálním přístupu a na principu prostupnosti.

V období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 je zaměstnavatel AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. (IČ: 48392952) v rámci projektu příjemcem příspěvku na vytvoření tréninkového pracovního místa pro účastníka uvedeného projektu, podpořeného prostřednictvím příjemce dotace – Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Šumperk a zaměstnává 1 pracovníka.