Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství

Vytvoření komplexní a vědecky zdůvodněné technologie pěstování a zkrmování luskovino-obilních směsek kategoriemi skotu chovanými v konvenčním i ekologickém zemědělství s cílem dosažení vyšší bezpečnosti a produktivity živočišné výroby.

Číslo projektu: QJ1510312

Doba řešení: 2015–2018

Koordinátor (firma): Agritec Plant Research s.r.o.

Řešitelé (firmy): Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Zemědělské družstvo Jeseník

Hlavní řešitel: Ing. Miroslav Hochman

Cíle projektu: Ověření vhodnosti různých typů luskovino-obilních směsek jako krmiva v provozních podmínkách modelových farem s produkcí mléka a biomléka. Vyhodnocení vlivu tohoto krmiva na kvalitu a množství produkovaného mléka.

Výběr vhodných druhů a odrůd luskovin a obilovin pro pěstování ve směskách za účelem produkce objemného krmiva, stanovení jejich optimálních výsevních poměrů, agrotechnických opatření a možných alternativních a ekologických způsobů ochrany proti plevelům, chorobám a škůdcům. Exaktní stanovení výživné hodnoty a testování vybraných objemných krmiv in vivo s důrazem na kvalitu dusíkatých látek a jejich využití.

Výsledky budou zveřejňovány v průběhu let 2017–2019 v odborných periodikách, metodikách a sbornících.

 

Publikační výsledky projektu QJ1510312:

 

Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství

Rok 2015:

SEIDENGLANZ, M.- HUŇADY, I. (2015): Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on development of Bruchus rufimanus larvae. Conference Book of Abstracts: The 44th Conference of European Society for New Methods in Agriculture Research. 1st - 5th September 2015, Brno, Czech Republic. page: 47. ISBN 978-80-7509-318-9

SEIDENGLANZ, M.- HUŇADY, I. (2015): Bývají porosty luskovin pěstované ve směskách s obilím vystavené menšímu napadení hmyzími škůdci? : Conference Book of Abstracts: XX. česká a slovenská konference o ochraně rostlin. ČZU Praha, Praha, Česká republika, 1. 9. 2015 - 3. 9. 2015. strana: 107-108. ISBN none

Rok 2016:

HANUŠ, O.- HEGEDÜŠOVÁ, Z.- HOCHMAN, M.- KLIMEŠOVÁ, M.- HUŇADY, I.- ROUBAL, P.- KOPUNECZ, P., JEDELSKÁ, R.- KOPECKÝ, J. (2016): Vliv zkrmování luskovino-obilných směsek ve formě siláží na kvalitu mléka a reprodukci krav. Mlékařské listy – zpravodaj 157, 27/4: 3 – 8.  ISSN 1212-950X. http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2016/156-157/veda_157-3-...

SEIDENGLANZ, M.- HUŇADY, I.: Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus. Czech J. Genet. Plant Breed., 52, 2016 (1): 22–29.   ISSN 1212-1975. http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/179131.pdf. doi: 10.17221/122/2015-CJGPB

HUŇADY, I.- HOCHMAN, M. (2016): Intercropping of Pea and Cereals in Organic Farming. In: Book of Abstracts - Second International Legume Society Conference. Legumes for sustainable world 11th – 14 th October 2016. p. 150 (druh výsledku: D)

SEIDENGLANZ, M.- HUŇADY, I.- ŠAFAŘ, J.- VILLEGAS-FERNANDEZ, A.M. (2016): Effect of intercropping field pea with spring cereals on temporal changes in pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) abundances and distribution in crops. In: Book of Abstracts - Second International Legume Society Conference. Legumes for sustainable world 11th – 14 th October 2016. p. 216 (druh výsledku: D)

HUŇADY, I.- SEIDENGLANZ, M. (2016): Luskovino-obilní směsky v ekologickém zemědělství. Pestovateľské technológie a ich význam pre prax: Zborník zo 7. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Pieštany, 1. decembra 2016: 17-21, ISBN 978-80-89417-72-8 (druh výsledku: D)

HUŇADY, I. (2016): Využití luskovino-obilních směsek pro zlepšení půdní úrodnosti a jako půdoochranné pěstitelské technologie. Metodika. Agritec Plant Research s.r.o., ÚZPI Praha. (druh výsledku: O). http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/metodiky/METODIKA%20Vyuziti...

Rok 2017:

POZDÍŠEK, J.- HUŇADY, I.: Výživná hodnota luskovino-obilních směsek z maloparcelových pokusů. Výzkum v chovu skotu, 59, 4, 33-40. ISSN 0139-7265

HUŇADY, I.- SEIDENGLANZ, M.- POZDÍŠEK, J.: Luskovino-obilní směsky v ekologickém zemědělství. Úroda - vědecká příloha, LXV, 12, 391-394. ISSN  0139-6013

HERING, P.- HANUŠ, O.- KUČERA, J.- ROUBAL, P.- KLIMEŠOVÁ, M.- JEDELSKÁ, R.- HEGEDUŠOVÁ, Z.: Mléčná užitkovost, složení a vlastnosti mléka při nepravidelné alternaci intervalů během trojího dojení denně. Mlékařské listy – zpravodaj 165, 28/6 (2017): 6-11. ISSN 1212-950X. http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2017/veda_165_s.6-11.pdf

HANUŠ, O.- ŘÍHA, J.- HAŇKOVÁ, J.- KOPECKÝ, J.- JEDELSKÁ, R.: Průběžné výsledky řešení projektu TechKval KUS QJ1510339, ketózní stav dojnic a analýza vybraných faktorů technologické kvality mléka včetně vývoje specifických metod příslušných ananlýz. Ostatní – Přednáška: XX. DEN VÚM, 26. 4. 2017, Praha.

LÁTAL, O.- POZDÍŠEK, J.: Využití luskovino-obilních směsek a kukuřice ve výživě skotu Ostatní – Článek: Výzkum v chovu skotu, 2017, (59) 3, s. 34-37. ISSN 0139-7265

SEIDENGLANZ, M.: Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim Ostatní – Článek: Úroda,  65, 10, 54 – 58. ISSN 0139-6013

HANUŠ, O.- ŘÍHA, J.- KLIMEŠOVÁ, M.- KOPECKÝ, J.- JEDELSKÁ, R.: Estimations of quality limits for calibration parameters of indirect routine dairy analytical methods. Ostatní – Poster: International Seminar: More value from every sample throughout the whole dairy chain. 2. – 6. 10. 2017, Lille, Francie.

ONDRÁČKOVÁ, E.: Integrovaná ochrana luskovin proti houbovým chorobám. Ostatní – Članek: Úroda. 2017, 65, 8, 76–78

HANUŠ, O.: Základy prvovýroby mléka pro produkci kvalitních mléčných potravin. Ostatní – Přednáška: Přednáška na univerzitě – Jihočeská univerzita České Budějovice, 19. 10. 2017.

Dále byly výsledky prezentovány na těchto Workshopech:

Workshop pracovníků nákupu mléka, mlékárenské technologie a analytické laboratoře mlékárny BOHEMILK a.s. Opočno k problematice interpretace výsledků vyhodnocení souboru analýz termostability, resp. termolability (nežádoucí koagulace bílkovin), syrového bazénového kravského mléka v nasávací oblasti mlékárny. 25. 1. 2017, Opočno.

Workshop: Školení personálu mléčných laboratoří Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Praha (LRM Brno‚Tuřany) o provedení vybraných mlékařských referenčních analytických metod, výzkumu technologických vlastností mléka a postřezích o mlékařství ve vybraných zemích. 23. 5. 2017, Brno-Tuřany

Workshop: Školení personálu mléčných laboratoří Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Praha (LRM Buštěhrad) o provedení vybraných mlékařských referenčních analytických metod, výzkumu technologických vlastností mléka a postřezích o mlékařství ve vybraných zemích.. 6. 6. 2017, Buštěhrad ,

Rok 2018:

HANUŠ, O.- NĚMEČKOVÁ, I.- POZDÍŠEK, J.- HUŇÁDY, I.- KLIMEŠOVÁ, M.- PONÍŽIL, A.- ELICH, O.- ROUBAL, P.- JEDELSKÁ, R.- KOPECKÝ, J.: Impact of feeding of legume-cereal mixture silages on dairy cow milk thermostability and quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis (2018), 66/3: 647-653. https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066030647.pdf. DOI: 10.11118/actaun201866030647. EID: 2-s2.0-85049924544

SEIDENGLANZ, M., ŠAFÁŘ, J., HUŇADY, I.: Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel? Rostlinolékař (2018), 29, 2, .27-31

SEIDENGLANZ, M.-:ŠAFÁŘ, J.-:HUŇADY, I.: Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým. Rostlinolékař (2018), 29(3), 11–15.

HANUŠ, O.- HEGEDÜŠOVÁ, Z.- HUŇÁDY, I.- POZDÍŠEK, J.- KUČERA, J.- KLIMEŠOVÁ, M.- PONÍŽIL, A.,- ROUBAL, P.- ŽÁK, P.- KOPECKÝ, J.- JEDELSKÁ, R.: Vliv krmení dojnic luskovino-obilnou směskou na jejich mléko a reprodukci. Influence of dairy cow feeding with legume-cereal mixture on their milk and reproduction. (In Czech) Mlékařské listy – zpravodaj 168, 29/3 (2018): 1-5. http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2018/168-169/veda_168_s....

HANUŠ, O.- PONÍŽIL, A.,- HUŇÁDY, I.- POZDÍŠEK, J.- ROUBAL, P.,- HEGEDÜŠOVÁ, Z.: Kvalifikovaný odhad tržeb za mléko při krmení dojnic silážemi z luskovino-obilných směsek. Educated guess of farm money income for raw milk sale during feeding of dairy cows with the silages from legume-cereal mixtures. (In Czech) Mlékařské listy – zpravodaj 29/6 171 (2018): 4-7. http://www.mlekarskelisty.cz/upload/soubory/pdf/2018/170-171/veda_171_s....

PONÍŽIL, A.- HANUŠ, O.- POZDÍŠEK, J.- HUŇÁDY, I.- KUČERA, J.- ŽÁK, P.- KOPECKÝ, J.: Vliv zařazení siláže luskovino-obilní směsky do krmné dávky dojnic na tržní výnosy v konkrétním zemědělském podniku. Výzkum v chovu skotu /Cattle Research (2018), 4, 15-19

POZDÍŠEK J.- HUŇÁDY I.- LÁTAL O.- DUFEK A.: Stanovení parametrů výživné hodnoty a retence dusíku u siláží vyrobených z vybraných typů luskovino-obilních směsek sklizených ve dvou sklizňových termínech. Výzkum v chovu skotu/Cattle Research (2018), 3, 9 – 14.

HUŇÁDY, I.- SEIDENGLANZ, M.- HANUŠ, O.- POZDÍŠEK, J.: Nové poznatky o pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství. Úroda LXVI, 12/2018, vědecká příloha: 89-97.

ŠAFÁŘ, J.- SEIDENGLANZ, M.- HUŇÁDY, I.: Ošetření proti kyjatce hrachové (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) pomocí azadirachtinu se srovnáním s konvenčními chemickými přípravky Possibilities of pea crop protection against Pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) with the use of azadirachtin and and comparison with other conventional product. Úroda 12, roč. LXVI, vědecká příloha, s. 259-262

SEIDENGLANZ, M.- ŠAFÁŘ, J.- HUŇÁDY, I.: Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového. Úroda (2018), 66(10), 54– 57.

ŠAFÁŘ, J.- SEIDENGLANZ M., HUŇADY I. (2018): Možnosti ochrany hrachu proti kyjatce hrachové (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) za pomoci využití biopesticidů. Possibilities of pea crop protection against Pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) with the use of biopesticides s. 97. Ostatní – sborník abstraktů: In: ŠEFROVÁ H. & ŠAFRÁNKOVÁ I. (eds): XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů. MENDELU v Brně, 5. – 6. září 2018, 140 s. (druh výsledku: O)

HANUŠ O: Předchozí a současné vybrané aspekty kvality syrového mléka; Ostatní – PP Prezentace: Prezentace na semináři. VÚVeL FEST V, 21. 11. 2018, Brno.

HUŇÁDY, I.- HANUŠ, O.- HEGEDÜŠOVÁ, Z.- POZDÍŠEK, J.- SEIDENGLANZ, M.: Use of legume-cereal intercropping for feeding in the silage form and its influence on milk quality. Ostatní – PP Poster a sborník abstraktů: Poster. 7th International Food Legume Research Conference, 6. – 8. 5. 2018, Marrakech, Marocco, Abstract Book, pp. 217-218

HANUŠ, O.- HEGEDÜŠOVÁ, Z.- HUŇÁDY, I.- POZDÍŠEK, J.- KOPECKÝ, J.- JEDELSKÁ, R.: Vliv zkrmování siláží luskovino-obilných směsek v objemných krmných dávkách dojnic na jejich kvalitu mléka a reprodukci. Ostatní – PP Prezentace: Prezentace. Dny provvýroby mléka 2018, 8. – 9. 11. 2018, Hustopeče

SEIDENGLANZ, M.- ŠAFÁŘ, J.- HRUDOVÁ, E.- KOCOUREK, F- KOLAŘÍK, P.- ROTREKL, J.- HAVEL, J.- TÁNCIK, J.- SOJNEKOVÁ, M.: Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům. Ostatní – Članek: Úroda. 2018, 66(3), 42–48.

UŽITNÝ VZOR: ONDRÁČKOVÁ E.- SEIDENGLANZ, M., ŠAFÁŘ, J.: Fotopast pro odchyt škůdců vylézajících z půdy. CPC: A01M1/04. Česká republika. U1 31376. 23. 1. 2018.

SOFTWARE: POZDÍŠEK, J.- KRÁL, V.: LOS-P pro predikci stravitelnosti, degradability a parametry výživné hodnoty luskovino-obilních směsek zadáním hodnot ze základních rozborů krmiv. Aplikace je veřejně dostupná na adrese: https://www.vuchs.cz/software/LOS-P/

Workshop v Zemědělském družstvu Jeseník: 19. 2. 2018, Jeseník; Interaktivní seznámení pracovníků ZD Jeseník s výsledky krmného pokusu LOS a faktory hospodářské amoniakální kontaminace povrchových vod; provedli: O. Hanuš, Z. Hegedüšová, J. Kopecký, R. Jedelská, E. Vondrušková; VÚM Praha; témata: Výsledky pokusu zkrmování siláží z luskovino-obilných směsek 2017 – vliv na kvalitu mléka; Výstupy metaanalýzy výsledků sledování a pokusů zkrmování siláží z luskovino-obilných směsek 2015 - 2017 – vliv na kvalitu mléka, zejména zdravotní a hygienické mlékařské ukazatele; Možné zdroje a rizika amoniakální kontaminace povrchových vod ve vodotečích z hospodářské činnosti v živočišné výrobě (názory, zkušenosti hodnocení); 11 účastníků;

Workshop v akreditované zkušební laboratoři pro mléko ČMSCH, a.s., LRM Buštěhrad: 28. 8. 2018, Buštěhrad; Školení personálu mléčných laboratoří Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Praha (LRM Buštěhrad) o statistických metodách hodnocení výsledků mlékařských analytických metod, vybraných referenčních metodách, aktuálním výzkumu vlastností mléka a postřezích z mlékařství ve vybraných zemích: provedli O. Hanuš, J. Kopecký, R. Jedelská; VÚM Praha; témata: Vysvětlení základů statistických metod hodnocení výsledků mlékařských analytických metod; Demonstrace provedení referenčních metod pro stanovení tuku v mléce; Aktuální výsledky výzkumu vlastností mléka v ČR (prezentace pokusů LOS); Postřehy z chovu skotu a mlékařství vybraných zemí; 18 účastníků;

Rok 2019:

POZDÍŠEK, J.- TROJANOVÁ, H.: Certifikovaná metodika: Stanovení stravitelnosti NDV in vitro s využitím zařízení ANCOM DAISYII Incubator. https://www.vuchs.cz/agrovyzkum-rapotin/index.php?stranka=publikace&deta...

Přečtěte si více ...