Využití nekonvenčních výchozích materiálů, biotechnologických metod a efektivních postupů v liniovém a hybridním šlechtění ozimé řepky

Využít nekonvenční materiály, optimalizované a ověřené molekulární, biotechnologické a analytické metody, efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky a vytvořit šlechtitelské polotovary, vhodné pro tvorbu výkonných liniových a hybridních odrůd.

Číslo projektu

QJ1510172

Doba řešení

1. 4. 2015 – 31. 12. 2018

Koordinátor (firma)

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Řešitelé (firmy)

Agritec Plant Research s.r.o.

SEMPRA PRAHA a. s.

SELGEN, a. s.

OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod Výzkumný ústav olejnin Opava

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel

Ing. Miroslav Klíma, Ph.D.

Cíl

Projekt reaguje na aktuální trendy v pěstování ozimé řepky v ČR a ve světě: setrvalý nárůst výkonnosti nových zahraničních odrůd, rozšiřování zastoupení hybridních odrůd na úkor liniových, zlepšování parametrů kvality semene (olejnatost, složení oleje, nutriční hodnota výlisků a extrahovaných šrotů) a dalších užitných vlastností. Zohledňuje i vliv změn klimatu, které vedou k častějším výskytům období vegetačního sucha a růst významu chorob, které zatím nebyly u řepky významné, např. nádorovitosti košťálovin. V neposlední řadě navrhuje a realizuje opatření pro opětovné rozšíření diverzity genofondu této plodiny, která je nezbytnou podmínkou pro setrvalé zvyšování a stabilizaci biologického a produkčního potenciálu genotypů ozimé řepky, jakožto jedné z nejvýznamnějších tržních plodin v ČR. Účelem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy a vytvořit materiály ozimé řepky pro šlechtění liniových a hybridních odrůd, vhodných pro potravinářské i technické využití, schopných konkurovat zahraničním odrůdám ve významných hospodářských znacích s využitím nekonvenčních genotypů, biotechnologických a analytických metod. Většina předpokládaných výsledků aplikace uvedených metod v našich podmínkách na specifické materiály není v současné době známá a bez řešení navrhovaného projektu není dostupná pro tuzemskou šlechtitelskou praxi. Motivačním účinkem pro přípravu a realizaci projektu a poskytnutí podpory pro jeho řešení z veřejných prostředků je očekávaný významný přínos pro šlechtění řepky v ČR; zprostředkovaným přínosem pro pěstitele řepky jsou výkonné a místně adaptované odrůdy při dostupných cenových relacích osiva.

Přečtěte si více ...