Výzkum a projekty

23.09.2014 - 16:01
Cílem projektu je přispět k rozšíření genetické diversity výměnou vybraných genetických zdrojů z české a ruské národní kolekce, pro potřeby výzkumu a šlechtění.
23.09.2014 - 15:55
Cílem projektu je vypracovat technologii plošných polních inokulací včetně přípravy inokulátu, která v polních testech hodnocení zdravotního stavu zajistí zesílení infekčního tlaku houbových patogenů řepky olejky Leptosphaeria maculans, Leptosphaeria biglobosa a Sclerotinia sclerotiorum.
23.09.2014 - 15:52
Hlavním cílem projektu je nalézt nový mykoparazitický kmen houby Clonostachys spp.; definovat jeho vlastnosti a kultivační požadavky; nalézt a ověřit vhodnou a efektivní technologii výroby zabezpečující vysokou produkci sporulující biomasy.
23.09.2014 - 15:47
Cílem projektu je zefektivnit šlechtitelské postupy u máku za použití progresivních biotechnologických metod - in vitro kultivace a molekulárních metod.
23.09.2014 - 15:43
Cílem projektu je získat nové poznatky z oblasti biologie, epidemiologie a rezistence významných patogenů řepky k pesticidům využitelné v rámci integrované ochrany proti nim na území České republiky.
23.09.2014 - 15:39
Cílem projektu je monitoring výskytu a vývoje rezistence blýskáčků vůči insekticidům pro potřeby státní správy.
23.09.2014 - 15:35
Cílem projektu je podpora domácí produkce bezpečného a zdravotně nezávadného výsekového masa a polotovarů, rozšíření produkce o balené výrobky, které při skladování a prodeji omezují možnou kontaminaci nežádoucími kmeny MRSA a tím omezit jejich šíření v humánní populaci i do prostředí.
23.09.2014 - 15:32
Cílem projektu je využít nově vyvinuté, optimalizované a ověřené biotechnologické a analytické metody, nové výchozí materiály a efektivní šlechtitelské postupy u ozimé řepky, vytvořit liniové a hybridní odrůdy, schopné konkurovat zahraničním odrůdám.
23.09.2014 - 15:25
Cílem projektu je vyvinout, vyrobit a ověřit účinnost nového biologického přípravku na bázi mykoparazitických hub rodu Clonostachys
23.09.2014 - 15:19
Hlavním cílem projektu je zvýšení diverzity rodu Linum a druhu Linum usitatissimum L. integrací nových genetických zdrojů, které předpokládáme získat vzájemnou výměnou ze spolupracujících genových bank ve VNIIL Torzhok a VIR Petrohrad, které svým počtem patří k největším v Evropě.
23.09.2014 - 15:13
vybavení knihoven partnerů projektu zahraničními databázemi elektronických informačních zdrojů a vybranými tématickými oblastmi souvislé časopisecké a monografické řady, pokrývající svou strukturou základní potřeby výzkumu v agrárních oborech
23.09.2014 - 14:51
Životní prostředí je již několik desítek let znečišťováno radionuklidy z různých lidských aktivit, případně z havárií v nukleárních provozech. Cílem předpokládaného projektu je výzkum, testování a aplikace cenově dostupných a v prostředí domácích rostlin, jednak jako dlouhodobých a na velké ploše použitelných biosenzorů radiopolutantů,jednak akumulétorů radionuklidů ze zamořených půd a/nebo vod.
23.09.2014 - 14:36
ABSTRESS applies combined, integrated systems biology and comparative genomics approaches to conduct a comprehensive study of the gene networks implicated in the interaction of drought stress and Fusarium infection in legumes.
26.08.2014 - 23:30
Od roku 2014 je v České republice registrována odrůda kmínu kořenného se zkrácenou vegetační dobou - APRIM. Výhodami odrůdy APRIM jsou především stabilní výnosy, které jsou prakticky srovnatelné s „klasickými“ dvouletými odrůdami kmínu kořenného, a kratší vegetační doba, která umožňuje jeho setí až po sklizni předplodiny. Z hlediska termínu setí pak je výhodná eliminace škod některými škůdci, především vlnovníkem kmínovým a vzhledem ke kratší vegetační době také menší prostor pro zaplevelování kmínu i pozemku pro následné plodiny.
22.08.2014 - 12:00
Knihovna Agritec působí jako knihovnické a informační pracoviště poskytující informace v oboru zemědělské výroby a souvisejících vědních oblastech, a to na úrovni současných poznatků a nových směrů ve sdílení informací a v rozsahu podle aktuálních potřeb.
21.08.2014 - 14:52
Cílem projektu je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a vývoje (VaV) a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky.
21.08.2014 - 13:40
Agritec Plant Research s.r.o. je partnerem projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (zkratka SLARA; z anglického názvu Specialised Library of Applied Research in Agriculture), jehož příjemcem je Agrovýzkum Rapotín, s.r.o.
21.08.2014 - 13:37
Online knihy vydané nakladatelstvím AGRITEC. Možnost stažení publikace v PDF.
21.08.2014 - 11:50
Projekty 7., 6. a 5. rámcového programu EU.

Stránky