80 let zemědělského výzkumu v Šumperku

Tisková zpráva, 7. 10. 2022

V letošním roce si připomínáme 80 let zemědělského výzkumu v Šumperku, protože na výzkum zřízený Německem ve městě Mährisch Schönberg (dnešní město Šumperk)  bez přestávky ve společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. navazujeme.

80 let výzkumu v Šumperku
Agritec budova historie

V roce 1942 bylo přeloženo tehdejší pracoviště Kaiser Wilhelm Institut für Bastfaserforschung ze Sorau ve Slezsku (dnes obec Żary v Polsku) do nově postaveného pracoviště v Šumperku. Od tohoto roku provádělo 130 zaměstnanců ústavu výzkum vláknitých rostlin a konkrétních produktů z nich získaných v koordinovaných výzkumných programech.

Po válce byl ústav začleněn do resortu Ministerstva zemědělství s názvem Výzkumný ústav lnářský. Ústav byl zaměřen převážně na šlechtění rostlin, v menším rozsahu na výzkum pěstování a ochrany. V průběhu dalších let docházelo k různým reorganizačním změnám, z nichž podstatná byla v roce 1961, kdy do náplně ústavu byla převzata problematika výzkumu luskovin. K další výrazné změně ústavu došlo v roce 1977, kdy byl převeden jako samostatná hospodářská organizace do VHJ Oseva, šlechtitelské a semenářské podniky Praha s názvem Oseva, výzkumný a šlechtitelský ústav technických plodin a luskovin. K ústavu byly přičleněny příslušné specializované šlechtitelské stanice a došlo tak ke spojení výzkumu a šlechtění v jedné organizaci.

Od 1. 9. 1994 začala, na základech a tradici dřívější organizace, působit a vyvíjet činnost společnost AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

80. výročí bylo připomenuto na několika akcích firmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. První příležitost byla při konání Polních dnů luskovin, lnu, konopí a kmínu, které se pravidelně konají koncem června. Letošních polních dnů, které proběhly ve dnech 22. až 23. června 2022 se zúčastnily téměř dvě stovky návštěvníků převážně z odborné zemědělské veřejnosti.

Dne 15. září 2022  proběhlo  ve firmě Agritec slavnostní ukončení žní. Slavnostních dožínek se kromě stávajících zaměstnanců a hostů z odborné sféry zúčastnili také bývalí zaměstnanci Agritecu, kteří si společně připomenuli úspěšný vývoj Agritecu.

Poslední, ale o to významnější akcí bylo dne 4. října 2022 slavnostní výjezdní zasedání předsednictva České akademie zemědělských věd (ČAZV). Předsednictvo ČAZV se v průběhu svého dopoledního zasedání věnovalo především řádné agendě spojené s přípravou akcí s účastí ČAZV.

Odpolední slavnostní zasedání předsednictva ČAZV, Odboru rostlinné výroby ČAZV a Agritecu zahájil Prokop Šmirous ml., ředitel Agritecu, který spolu s předsedou předsednictva ČAZV Janem Nedělníkem přivítal všechny přítomné. Jan Nedělník dále předal děkovný dopis předsednictva ČAZV společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. s poděkováním pracovníkům výzkumné organizace za dlouhodobou a intenzivní spolupráci s ČAZV.

Následoval odborný seminář na téma „Minoritní plodiny“, kterému předsedal Jaroslav Čepl, předseda Odboru rostlinné výroby ČAZV. Jednotlivé přednášky související s tématem semináře představili zaměstnanci společnosti AGRITEC. V rámci odpoledního programu proběhlo také setkání se zástupci České technologické platformy pro ekologické zemědělství.

 

 

Kontaktní osoba

Jiří Čížek
knihovník
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Agritec Plant Research s.r.o.
E-mail: cizek@agritec.cz
Tel.: 583 382 144