Optimalizovaná metodika markerování genu obnovy fertility u řepky ozimé (Brassica napus L.) (2008)

Optimized method of fertility restorer gene markering in winter rape (Brassica napus L.)

Cílem metodiky je molekulární markerování genu obnovy samčí fertility (Rfo) u řepky v systému Ogu/INRA za účelem efektivní selekce linií řepky, nesoucích gen Rfo. Tato optimalizovaná metodika je založena na využití markeru SG34 (SCAR), který je ve velmi těsné vazbě s genem obnovy fertility Rfo. Metodika je určena pro laboratoře, které se zabývají problematikou šlechtění řepky ozimé. Metodika bude využívána pro urychlení výběru pylově fertilních rostlin řepky v raných fázích ontogenetického vývoje rostliny (již ve stádiu prvního pravého listu).

certifikovaná metodika
RIV/26784246:_____/08:#0000099!RIV09-MSM-26784246