Fotopast pro odchyt škůdců vylézajících z půdy: užitný vzor 31 376 (2018)

Jedná se o jednoduché mobilní zařízení, které slouží k monitoringu hmyzích škůdců, jejich antagonistů a obecně zástupců necílové arthropodní fauny, pokud tito prodělávají část vývoje v půdě, nebo se jejich aktivita váže na povrch půdy či vnitřní části porostu.

Detail užitného vzoru na sránkách ÚPV ZDE

Zapsaný užitný vzor Dokument

Fotopast využívá principu fototaxe arthropodní fauny (pohyb za světlem), který je v entomologii znám a k odchytu hmyzu a jiných členovců využíván již velmi dlouhou dobu. Popisovaná fotopast proto patří do skupiny entomologických pastí nazývaných fotoeklektor nebo také emergence trap.

Past byla navržena a následně vytvořena pro potřeby projektů: QJ1510312: Využití luskovino-obilních směsek ke zvýšení schopnosti udržitelné produkce objemných krmiv se zvýšeným obsahem energie a živin za účelem zlepšení kvality živočišných produktů v konvenčním i ekologickém zemědělství (2015–2018) a TA04020179: Vývoj a výroba kombinovaného biologického přípravku na ochranu rostlin s účinností proti škůdcům (2014–2017).

Past byla kompletně navržena, vyrobena a otestována na pracovišti Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk.

Využití v praxi

Popisovaná past vznikla z potřeby hodnotit dopad různých agronomických opatření na vývoj hmyzích škůdců a jejich populační dynamiku (početnost z půdy se líhnoucí další generace). To může být velmi účelně využíváno k prognóze a signalizaci u řady důležitých druhů hmyzu. Např. lze tímto způsobem sledovat proces líhnutí nové generace dřepčíka olejkového z dozrávajícího porostu řepky a kvantifikovat počet nově vylíhlých jedinců z jednotkové plochy. Zjištěné hodnoty lze porovnat s daty z různých ročníků a odhadnout, jestli výskyt v nově založených porostech bude nebezpečný.

Pasti začaly být postupně využívány i k monitoringu dalších zástupců na půdu částečně vývojově vázané fauny, parazitoidů hmyzích škůdců a celé řady necílových organismů (s indikační rolí). Velkou výhodou popisované fotopasti je snadný postup pro jejich zhotovení a nízké náklady s tím spojené. Z tohoto důvodu je možné připravit velké množství takových pastí, což je velmi cenné pro určité typy zemědělského a ekologického výzkumu, ve kterých jde o plošný monitoring z mnoha sběrných míst a disperzní analýzy.

užitný vzor