Seidenglanz Marek, Ing., Ph.D.

vedoucí oddělení

Oddělení Mobil Telefon Fax Email Adresa Místnost
Oddělení ochrany rostlin
+420 725 753 180
+ 420 583 382 130
+ 420 583 382 203 laboratoř
Šumperk

Publikace autora

1 Změny citlivosti blýskáčků k insekticidům
2 Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý – potenciální škůdci nejen řepky?
3 Vztah mezi účinností insekticidních postřiků provedených v různých termínech na škůdce řepky a dopadem na jejich přirozené nepřátele (parazitoidy)
4 Vztah mezi podílem lusků s vajíčky a napadením semen zrnokazem
5 Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
6 Významní škůdci luskovin
7 Významní škůdci luskovin
8 Význam využívání přirozených obranných mechanismů rostlin poroste
9 Vývoj výskytu populací blýskáčků (Meligethes spp.) rezistentních k pyretroidům na jižní Moravě
10 Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany
11 Využití insekticidů proti kyjatce hrachové, Acyrthosiphon pisum pro zvýšení výnosu hrachu setého
12 Výsledky testování citlivosti krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
13 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid tau-fluvalinate v roce 2013
14 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2015: mapa s odb. obs. [online]
15 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v roce 2013
16 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2012
17 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid lambda-cyhalothrin v ČR v roce 2011
18 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v roce 2013
19 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyretroid cypermethrin v ČR v roce 2012
20 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na pyrethroid tau-fluvalinate v ČR v roce 2012
21 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2013
22 Výsledky testování citlivosti blýskáčků (Meligethes spp.) na organofosfát chlorpyrifos-ethyl v ČR v roce 2012
23 Výskyt hmyzích škůdců na luskovinách v roce 2007
24 Vliv termínu aplikace na účinnost vybraných insekticidů na stonkové krytonosce (C. pallidactylus; C. napi) v řepce ozimé
25 Vliv termínu aplikace na účinnost různých insekticidů na krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
26 Vliv rané odrůdy hrachu na disperzi semen napadených zrnokazem hrachovým
27 Vliv ošetření proti blýskáčkům na poškození krytonosci a chorobami
28 Vliv moření osiva hrachu na některé jeho škůdce
29 Vliv insekticidního moření na důležité škůdce bobu obecného a některé jeho růstové charakteristiky
30 Vliv biopeletizace osiva na růstové parametry a výživářské hodnoty hrachu (Pisum sativum L.) v podmínkách ekologického zemědělství
31 Uspořádáním hrachového porostu lze ovlivnit disperzi zrnokaza v prostoru
32 The relationship between tannin content in generative organs of the compared varieties of faba bean (Vicia faba L.) and their levels of broad bean (B. rufimanus Boheman) infestation
33 The importance of monitoring the Ceutorhynchus pallidactylus female fly activity for the timing of insecticidal treatment
34 The correlation between the susceptibilities to lambda-cyhalothrin and tau-fluvalinate in Czech and Slovak pollen beetle populations
35 Testování citlivosti dřepčíků k vybraným insekticidům a prvotní výsledky sledování jejich druhového spektra v porostech řepky
36 Testování citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti pyretroidům metodou 11 dle IRAC
37 Stonkoví krytonosci na ozimé řepce
38 Species of the genus Meligethes occurring in oil-seed crop fields in the Czech Republic
39 Spatial Distribution of Cabbage Root Maggot (Delia radicum) and Clubroot (Plasmodiophora brassicae) in Winter Oilseed Rape Crops in the Czech Republic
40 Spatial and temporal relationships between pea aphids (Acyrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in the course of field peas (Pisum sativum L.) occupation
41 Současný stav rezistence škůdců řepky k insekticidům
42 Škůdci technického konopí
43 Škůdci řepky na jaře (2. část)
44 Škůdci řepky na jaře (1. část)
45 Škůdci ozimé řepky v jarním období
46 Škůdci olejného lnu
47 Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v době zásevu
48 Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé
49 Škůdci luskovin
50 Škůdci luskovin
51 Škůdci lnu
52 Škůdci kmínu
53 Škůdci kmínu
54 Škůdci kmínu
55 Škůdci hrachu
56 Škůdci bobu
57 Simulation and Assessment of Environmental Risks of Genetically Modified Peas (Pisum sativum L.) in Central Europe
58 Rozdíly v citlivosti blýskáčků na pyretroidy mezi regiony v ČR
59 Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl)
60 Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku
61 Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
62 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) – zavíječovití a zápředníčkovití
63 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití
64 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití
65 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci
66 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) – nosatcovití brouci
67 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II)
68 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I)
69 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) – bekyňovití a píďalkovití motýli
70 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
71 Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) – vláskovití a můrovití motýli
72 Rezistence dřepčíků rodu Phyllotreta a dřepčíka olejkového k insekticidům
73 Rezistence blýskáčka řepkového (Meligethes sp., Brassicogethes sp.) k insekticidům na různých lokalitách v České republice
74 Raná odrůda hrachu jako lapací plodina pro zrnokaze hrachového
75 Průběh šíření populací blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) rezistentních k pyretroidům v České republice
76 Propojení map výsledků testování populací blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a dřepčíků na rezistenci k insekticidům s rostlinolékařským portálem – efektivní zdroj informací pro zemědělce
77 Proč jsou škody od krytonosců větší než dříve
78 Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého
79 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
80 Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam
81 Praktické důsledky rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů
82 Posuny v citlivosti blýskáčků proti insekticidům
83 Posuny v citlivosti blýskáčků na pyretroidy v ČR – rozdíly mezi regiony
84 Posuny v citlivosti blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) proti esterickým pyretroidům v ČR
85 Postupné změny v distribuci samiček krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) v porostu v průběhu jeho osídlování
86 Poškozením od dřepčíka olejkového lze do jisté míry předcházet
87 Poškození kořenového systému ozimé řepky patogenem Plasmodiophorabrassicae ve vztahu k délce hlavního kořene a šířce kořenového krčku
88 Posiluje druhý jarní postřik ochranu proti stonkovým krytonoscům?
89 Porosty luskovin a jejich škůdci
90 Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě
91 Podzimní škůdci řepky a jejich citlivost k vybraným insekticidům
92 Ovlivní významně ochranu řepky ztráta účinných látek chlorpyrifos a chlorpyrifos-methyl – ano, nebo ne?
93 Ovicidal effects of thiacloprid, acetamiprid, lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin on Bruchus pisorum L. (Coleoptera: Chrysomelidae) eggs
94 Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě v podmínkách severní Moravy
95 Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům
96 Ochrana řepky proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
97 Ochrana proti škůdcům olejného lnu
98 Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům
99 Ochrana porostů řepky proti blýskáčkům se sníženou citlivosti proti některým insekticidům
100 Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům
101 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl první
102 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům - díl druhý
103 Ochrana porostů luskovin proti škůdcům
104 Ochrana porostů kmínu proti škůdcům
105 Ochrana ozimé řepky proti jarním škůdcům
106 Ochrana luskovin proti mšicím: klopýtání na cestě k integrované ochraně
107 Ochrana hrachu před listopasy rodu Sitona
108 Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
109 Negative Correlations between the Susceptibilities of Czech and Slovak Pollen Beetle Populations to Lambda-cyhalothrin and Chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
110 Nádorovitost kořenů brukvovitých je významnou chorobou řepky olejky
111 Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015: které insekticidy zaberou a které selžou?
112 Možnosti ochrany lnu proti dřepčíkům (Aphtona euphorbiae Schrank, 1781 a Longitarsus parvulus Paykull, 1799; Chrysomelidae; Coleoptera)
113 Možnosti ochrany hrachu proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum l.; Chrysomelidae; Coleoptera)
114 Možnosti hodnocení distribuce vybraných škodlivých organismů v prostoru ve vztahu k odhadům rizik pro jednotlivé zóny porostů
115 Moření osiva hrachu jako ochrana před listopasy
116 Metodika pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství
117 Metodika pěstování lupiny bílé, žluté a úzkolisté
118 Metodika pěstování kmínu kořenného
119 Metodika pěstování bělokvětého bobu
120 Metodika ochrany porostů řepky ozimé (Brassica napus L.) proti krytonosci čtyřzubému (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802)
121 Metodika ochrany hrachu (Pisum sativum L.) proti zrnokazovi hrachovému (Bruchus pisorum L.)
122 Metodická příručka ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům I. Polní plodiny
123 Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) resistance to lambda-cyhalothrin in the Czech Republic in 2012 and 2013
124 Mechanismus rezistence blýskáčka řepkového k pyretroidům v Česku
125 Luskoviny pěstování a užití
126 Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?
127 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a organofosfát chlorpyrifos-ethyl v letech 2014 a 2015
128 Korelace mezi citlivostí českých a slovenských populací blýskáčků na pyretroid lambda-cyhalothrin a neonikotinoid thiacloprid (BISCAYA 240 OD)
129 Koncentrace neonikotinoidů v orné půdě jako důsledek moření osiva v předcházejících letech
130 Kdy dospělci stonkových krytonosců osídlují porosty řepky ozimé
131 Jak složení porostů ovlivňuje výskyt a disperzi škůdců a jejich přirozených nepřátel?
132 Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům
133 Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku?
134 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky na podzim
135 Integrovaná ochrana proti škůdcům ozimé řepky (jaro)
136 Integrovaná ochrana porostů luskovin proti škodlivým činitelům
137 Influence of intercropping with spring cereals on the occurrence of pea aphids (Ayrthosiphon pisum Harris, 1776) and their natural enemies in field pea (Pisum sativum L.)
138 Host-specific competitiveness to form nodules in Rhizobium leguminosarum symbiovar viciae
139 Hledání zdrojů rezistence proti hmyzím škůdcům u hrachu a bobu
140 Genetická diverzita u blýskáčka řepkového v Evropě
141 First results of monitoring the occurrence of resistant pollen beetles (Meligethes aeneus, Fabricius 1775) in the Czech Republic
142 Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky
143 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
144 Existuje u blýskáčka řepkového korelace mezi citlivostí k lambda-cyhalothrinu a thiaclopridu?
145 Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům
146 Effects of faba bean (Vicia faba) varieties on the development of Bruchus rufimanus
147 Důležití škůdci kmínu
148 Druhové spektrum a poměrné zastoupení blýskáčků rodu Meligethes na vybraných lokalitách v ČR v roce 2010
149 Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům
150 Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů
151 Distibuce larev květilky zelné (Delia radicum) a nádorovitých rostlin (Plasmodiophora brassicae) v porostech řepky olejky
152 Differences between the effects of insecticidal seed and foliar treatments on pea leaf weevils (Sitona lineatus L.) in the field pea (Pisum sativum L.)
153 Control of cabbage stem weevil and pollen beetle with one insecticide application
154 Co komplikuje ochranu hrachu proti zrnokazovi hrachovému
155 Citlivost škůdců řepky na insekticidy u nás i v Evropě
156 Citlivosť škodcov repky k insekticídom
157 Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům
158 Citlivost blýskáčka, krytonosce a dřepčíků k insekticidům
159 Citlivost blýskáčka řepkového (Meligethes aeneus) na pyretroidy v ČR
160 Choroby a škůdci luskovin
161 Choroby a škůdci kmínu
162 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
163 Changes in Meligethes aeneus (Coleoptera: Nitidulidae) Susceptibility to Lambda-cyhalothrin in the Czech Republic between 2009 and 2011
164 Causa: Stonkoví krytonosci 2020
165 Bob jako perspektivní plodina na tuzemských polích i ve výživě – ano, nebo ne?
166 Biologická ochrana hrachu
167 Bázlivec kukuřičný – první výsledky testování na rezistenci
168 Assessment of the Harlequin Ladybird's (Harmonia Axyridis) Resistance to the Most Commonly Used Active Substances in Insecticides
169 Aspekty komplikující ochranu hrachu (Pisum sativum)proti Bruchus pisorum L. (Coleoptera; Chrysomelidae)
170 Aplikace mikrořas na list u hrachu a bobu setého
171 Alternativní plodiny
172 Aktuální stav rezistence hlavních škůdců řepky k insekticidům
173 Vliv prostorového rozmístění škůdců ve vztahu k růstu a vývoji řepky ozimé